iPhone - Marrja e drejtimeve

background image

Marrja e drejtimeve:

1

Prekni Directions.

2

Vendosni vendndodhjet e nisjes dhe përfundimit.

Prekni

në cilëndo fushë për të zgjedhur një vendndodhje te Bookmarks (duke përfshirë

vendndodhjen tuaj aktuale ose atë të shënuar me pineskë), një vendndodhje nga ato të fundit
ose kontakt. Nëse

nuk është e dukshme, prekni për të hequr përmbajtjen e fushës.

3

Prekni Route, më pas zgjidhni drejtimet për drejtim automjeti ( ), transport publik ( ), ose ecje (

).

4

Kryeni një nga më poshtë:

106

Kapitulli 15

Maps

background image

Â

Për t'i parë drejtimet hap pas hapi, prekni Start dhe më pas prekni për të parë seksionin tjetër
të udhëtimit.

Â

Për t'i parë të gjitha drejtimet në një listë, prekni , pastaj prekni List.
Prekni ndonjë element në listë për të parë një hartë që tregon atë seksion të udhëtimit. Prekni
Route Overview për t'u kthyer në ekranin e pamjes së përgjithshme.

5

Nëse shfaqen disa itinerare, prekni atë që doni të përdorni.

Nëse do të merrni transportin publik, prekni për të vendosur kohën e nisjes ose të mbërritjes
dhe për të zgjedhur një orar për udhëtimin. Prekni ikonën në një stacion për të parë kohën e
nisjes për atë autobus ose tren, dhe për të marrë një lidhje në faqen e internetit ose informacionin
e kontaktit për ofruesin e transportit.

Marrja e drejtimeve nga një
vendndodhje në hartë

Prekni pineskën, prekni

, më pas prekni Directions to Here ose Directions

From Here.

Shënimi i vendndodhjeje

Prekni "Add to Bookmarks".

Marrja dhe ndarja e informacionit mbi një vendndodhje

Merrni orientimet.

Vizitoni

faqen e

internetit.

Prekni për të

treguar informacionin

e kontaktit.

Kryerja

e një

thirrjeje.