iPhone - Ndarja e videove, komenteve dhe vlerësimeve

background image

Ndarja e videove, komenteve dhe vlerësimeve

Tregimi i kontrolleve për ndarjen, komentimin dhe vlerësimin: Prekni pranë videos.

Dërgimi me email i një lidhjeje për
një video

Prekni

pranë një videoje dhe prekni Share Video. Ose, nëse po e shihni

videon, vetëm prekni

.

Vlerësimi ose komentimi në një
video

Në pamjen More Info, prek "Rate, Comment or Flag" dhe më pas zgjidh
"Rate or Comment".

Dërgimi i një videoje në YouTube

Hapni aplikacionin Photos, zgjidhni videon, më pas prekni

.