iPhone - Luajtja e videove

background image

Luajtja e videove

Shikimi i videos Prekni një video ndërsa shfletoni. Luajtja fillon kur është shkarkuar mjaft video
në iPhone. Pjesa e hijezuar e shiritit të kohëmatjes tregon progresin e shkarkimit.

Prekni

videon për të

treguar ose

fshehur

kontrollet.

Shikoni në

një televizor

me Apple TV.

Zvarrisni për të

kapërcyer përpara

ose prapa.

Progresi i shkarkimit

Shtoni videon në

YouTube Favorites.

Zvarrisni për të 
rregulluar volumin.

Pauzimi ose rifillimi i luajtjes

Prekni ose . Ju mund të shtypni gjithashtu butonin qendror të kufjeve
të iPhone.

Nisja sërish nga fillimi

Prekni ndërkohë që luhet videoja. Nëse keni parë më pak se pesë
sekonda të një videoje, ju do të kaloni te videoja e mëparshme në listë.

Skanimi prapa ose para

Prekni dhe mbani prekur ose .

Kalimi në një pikë të çfarëdo

Zvarritni kokën e luajtjes përgjatë shiritit të kohëmatjes.

Kalimi në videon tjetër ose videon
e mëparshme në listë

Prekni për të kapërcyer te videoja vijuese. Prekni dy herë për të
kapërcyer te videoja paraardhëse. Nëse keni parë më pak se pesë sekonda
të një videoje, prekni vetëm një herë.

Ndërrimi mes ekranit të plotë dhe
ekranit të përshtatur

Prekni videon dy herë. Gjithashtu mund të prekni

për të bërë që një

video të mbushë ekranin, ose prekni

që ajo t'i përshtatet ekranit.

Shikimi i YouTube në TV

Lidhni iPhone me televizorin tuaj ose marrësin AV duke përdorur AirPlay
ose një kabllo. Shikoni “Shikimi i videove në TV” në faqen 135.

Ndalimi i shikimit të një videoje

Prekni Done.