iPhone - Dërgimi i videove në YouTube

background image

Dërgimi i videove në YouTube

Nëse keni një llogari në YouTube, ju mund të publikoni video drejtpërdrejt nga në YouTube.
Shikoni “Ndarja e fotove dhe e videove” në faqen 94.

102

Kapitulli 13

YouTube