iPhone - Shikimi i pamjeve rrëshqitëse

background image

Shikimi i pamjeve rrëshqitëse

Shikimi i një pamjeje rrëshqitëse Prekni një album për ta hapur pastaj prekni një foto dhe prekni

. Zgjidhni opsionet e pamjes rrëshqitëse, më pas prekni Start Slideshow.

Transmetimi i një pamje rrëshqitëse
në një HDTV

Shikoni “AirPlay” në faqen 34.

Ndalja e një pamje rrëshqitëse

Prekni ekranin.

Vendosja e opsioneve shtesë

Shkoni te Settings > Photos.