iPhone - Shikimi i fotove dhe i videove

background image

Shikimi i fotove dhe i videove: Prekni një album, më pas prekni një foto në miniaturë për ta parë
foton ose videon në ekran të plotë.

Albumet që sinkronizoni me iPhoto 8.0 (iLife ’09) ose version më i ri, ose Aperture v3.0.2 ose
version i mëvonshëm, mund të shikohen sipas ngjarjeve ose fytyrave. Ju mund të shikoni foto
sipas vendndodhjes nëse ato janë bërë me një kamera që mbështet "geotagging".

Shfaqja ose fshehja e kontrolleve

Prekni foton ose videon në ekran të plotë.

Shikimi i fotos ose videos tjetër ose
të kaluar

Lëvizni majtas ose djathtas.

Zmadhimi ose zvogëlimi

Prekni dy herë ose mbyllni gishtat.

93

background image

Panoramimi i një fotoje

Zvarritni foton.

Luajtja e një videoje

Prekni në qendër të ekranit.

Shikimi i një videoje në ekran të
plotë ose përshtatje me ekranin

Prekni videon dy herë.

Transmetimi i një videoje në një
HDTV

Shikoni “AirPlay” në faqen 34.

Redaktimi i fotove ose shkurtimi i
videove

Shihni “Redaktimi i fotove” ose “Shkurtimi i videove” në faqen 98.