iPhone - Organizimi i fotove dhe i videove

background image

Organizimi i fotove dhe i videove

Ju mund të krijoni, riemërtoni dhe fshini albume në iPhone për të organizuar fotot dhe videot
tuaja.
Krijimi i një albumi: Kur shikoni albume, prekni Edit, më pas prekni Add. Zgjidhni fotot që do t'i
shtoni albumit të ri, më pas prekni Done.

Shënim: Albumet e krijuara në iPhone nuk sinkronizohen përsëri në kompjuterin tuaj.

Riemërtimi i albumit

Prekni Edit, më pas zgjidhni një album.

Risistemimi i albumeve

Prekni Edit, më pas zvarrisni lart ose poshtë.

Fshirja e albumit

Prekni Edit, më pas prekni

.