iPhone - Reštartovanie alebo obnova iPhonu

background image

Reštartovanie alebo obnova iPhonu

Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním zariadenia iPhone sa dá vyriešiť vynúteným
zatvorením aplikácie, reštartovaním alebo obnovením zariadenia iPhone.
Reštartovanie zariadenia iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp., až kým sa nezobrazí
červený prepínač. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. iPhone následne
zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap./Vyp., až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.
Vynútené zatvorenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd, až kým sa
nezobrazí červený prepínač a potom podržte tlačidlo Domov , až kým nedôjde k zatvoreniu
aplikácie.
Vynútiť zatvorenie aplikácie môžete aj tak, že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných
aplikácií. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 20.

Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva, pravdepodobne bude potrebná obnova
zariadenia iPhone. Túto možnosť by ste mali zvoliť len v prípade, že sa vypnutím a zapnutím
zariadenia iPhone problém nevyriešil.
Obnova zariadenia iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Zap./Vyp. naraz s
tlačidlom Domov , až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.