iPhone - Informácie o likvidácii a recyklácii

background image

Informácie o likvidácii a recyklácii

Program na recykláciu spoločnosti Apple (k dispozícii v niektorých oblastiach): Informácie o
bezplatnej recyklácii starého mobilného telefónu spolu s predplatenou obálkou a inštrukciami
nájdete na adrese: www.apple.com/recycling

Likvidácia a recyklácia iPhonu iPhone musíte zlikvidovať v zhode s miestnymi zákonmi a
nariadeniami. iPhone obsahuje elektronické súčasti a batériu, preto musíte váš iPhone likvidovať
oddelene od domového odpadu. Keď iPhone dosiahne koniec svojho životného cyklu,
kontaktujte mieste úrady pre viac informácií o možnostiach likvidácie a recyklácie, alebo ho
jednoducho zaneste späť autorizovanému predajcovi Apple, či vráťte do Apple. Batéria bude
recyklovaná ekologicky nezávadným spôsobom. Viac informácií nájdete v časti: www.apple.
com/recycling

Európska únia — informácie týkajúce sa likvidácie elektroniky a batérií:

190

Príloha B

Podpora a ďalšie informácie

background image

Tento symbol znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami by váš produkt a
batéria mali byť recyklované oddelene od domového odpadu. Ak tento produkt dosiahne
koniec životného cyklu, zaneste ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi na recykláciu
elektronických zariadení. Nesprávna likvidácia elektronických zariadení môže byť trestaná
pokutou. Oddelený zber a recyklácia vášho produktu a batérie pomáhajú šetriť prírodné zdroje a
zaručujú recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Viac informácií týkajúcich sa zberu a recyklácie zariadenia iPhone nájdete na adrese: www.apple.
com/recycling/nationalservices/europe.html

Výmena batérie zariadenia iPhone: Nabíjateľnú batériu zariadenia iPhone by mala vymieňať iba
spoločnosť Apple alebo pracovník autorizovaného servisu Apple. Viac informácií týkajúcich sa
výmeny batérie nájdete na adrese: www.apple.com/sk/batteries/replacements.html

Definovaných: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen
Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as
leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple,
pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/environment.