iPhone - Apple a životné prostredie

background image

Apple a životné prostredie

V Apple si uvedomujeme našu povinnosť minimalizovať dopady našich prevádzok a produktov
na životné prostredie. Viac informácií nájdete v časti: www.apple.com/environment