iPhone - Odkazy

background image

Odkazy

Otvorenie odkazu na webovej stránke: Klepnite na odkaz.

Zobrazenie adresy odkazu

Klepnite a podržte prst na odkaze.

Niektoré údaje — ako napríklad telefónne čísla a emailové adresy — sa taktiež zobrazia ako
odkazy na webových stránkach. Klepnutím a podržaním prsta na odkaze zobrazíte dostupné
možnosti. Viac v časti „Používanie odkazov a detekcia dát“ na strane 71.