iPhone - Triedenie emailových správ

background image

Triedenie emailových správ

Správy v akejkoľvek schránke, priečinku alebo okne s výsledkami vyhľadávania môžete triediť.
Správy môžete vymazať alebo ich označiť ako prečítané. Správy môžete tiež presúvať z jednej
schránky alebo priečinka do iného, a to v rovnakom účte, alebo medzi rôznymi účtami. Môžete
pridávať, vymazávať alebo premenovávať schránky a priečinky.
Vymazanie správy: Otvorte správu a klepnite na .

Správu môžete vymazať aj priamo zo zoznamu v schránke tak, že prejdete prstom po názve
správy smerom doľava alebo doprava a potom klepnete na Vymazať.

Niektoré emailové účty podporujú namiesto vymazávania správ ich archiváciu. Archivované
správy sú presunuté zo schránky Prijaté do schránky Všetky správy. Archiváciu môžete zapnúť
alebo vypnúť v Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre.

Obnovenie vymazanej správy

Vymazané správy sú presunuté do schránky Kôš.
Ak chcete zmeniť dĺžku času, počas ktorého sú vymazané správy pred
trvalým vymazaním uchované v schránke Kôš, prejdite do Nastavenia >
Mail, kontakty, kalendáre. Potom klepnite na Rozšírené.

Vymazanie alebo presunutie
viacerých správ naraz

Počas prezerania zoznamu správ klepnite na Upraviť, vyberte správy, ktoré
chcete vymazať a klepnite na Presunúť alebo Vymazať.

Presunutie správy do inej schránky
alebo priečinka

Počas prezerania správy klepnite na a vyberte cieľovú schránku alebo
priečinok.

Pridanie schránky

Prejdite do zoznamu schránok, klepnite na Upraviť a potom klepnite na
Nová schránka.

72

Kapitola 6

Mail

background image

Vymazanie alebo premenovanie
schránky

Prejdite do zoznamu schránok, klepnite na Upraviť a potom klepnite na
schránku. Zadajte nový názov alebo umiestnenie schránky. Klepnutím na
Vymazať schránku vymažete schránku a celý jej obsah.

Označenie viacerých správ ako
prečítaných

Počas prezerania zoznamu správ klepnite na Upraviť, vyberte správy
a klepnite na Označiť. Vyberte Označiť alebo Označiť ako prečítané.