iPhone - Práca s viacerými účtami

background image

Práca s viacerými účtami

Ak máte nastavený viac ako jeden účet, môžete k nim pristupovať v časti Účty na obrazovke
Schránky. Môžete kliknúť na Všetky Prijaté a zobraziť všetky prijaté správy v jednom zozname.
Informácie o nastavení ďalších emailových účtov nájdete v časti „Emailové účty a nastavenia“ na
strane 73.

Počas písania správy môžete klepnutím na pole Od vybrať účet, z ktorého bude správa odoslaná.