iPhone - Odosielanie emailových správ

background image

Odosielanie emailových správ

Emailovú správu môžete poslať komukoľvek, kto má emailovú adresu.
Písanie správy: Klepnite na

Pridanie príjemcu z aplikácie
Kontakty

Do poľa Pre zadajte meno alebo emailovú adresu, prípadne klepnite na

.

Preusporiadanie príjemcov

Ak chcete presunúť príjemcu z jedného poľa do druhého (napr. z poľa Pre
do poľa Cc), potiahnite meno na nové miesto.

Zmena formátovania textu na
tučné, kurzíva alebo podčiarknuté

Klepnite na kurzor pre zobrazenie tlačidiel označovania a potom klepnite
na Vybrať. Potiahnutím krajných bodov označte časť textu, ktorej štýl
chcete upraviť. Klepnite na a potom klepnite na B/I/U. Klepnutím na
Tučné, Kurzíva alebo Podčiarknuť aplikujte štýl.

Odoslanie fotky alebo videa
v emailovej správe

V aplikácii Fotky vyberte fotku alebo video, klepnite na

a potom

klepnite na Odoslať emailom alebo Odoslať video emailom. Fotografie
a videá môžete tiež kopírovať a vkladať.
Ak chcete odoslať viacero fotiek alebo videí, klepnite počas prezerania
miniatúr v albume na

. Klepnutím vyberte fotky a videá, klepnite na

Zdieľať a nakoniec na Odoslať emailom.

70

Kapitola 6

Mail

background image

Uloženie rozpísanej správy pre
neskoršie dokončenie

Klepnite na Zrušiť a potom klepnite na Uložiť. Správa bude uložená
v schránke Rozpísané. Pre rýchly prístup k rozpísanej správe podržte prst
na .

Odpovedanie na správu

Klepnite na

a potom klepnite na Odpovedať. Súbory alebo obrázky

priložené k pôvodnej správe nebudú odoslané s odpoveďou. Ak chcete do
odpovede zahrnúť prílohy, namiesto odpovedania na správu ju prepošlite.

Citovanie časti správy, na
ktorú odpovedáte alebo ktorú
preposielate

Označte text tak, že na ňom podržíte prst. Potiahnutím krajných bodov
vyberte text, ktorý chcete zahrnúť vo vašej odpovedi a potom klepnite na

.

Ak chcete upraviť odsadenie citovaného textu, označte ho a potom
klepnite na . Klepnite na Úroveň citácie a potom klepnite na Zvýšiť alebo
Znížiť.

Preposlanie správy

Otvorte správu a klepnite na

, potom klepnite na Preposlať.

Zdieľanie kontaktných údajov

V aplikácii Kontakty vyberte kontakt a potom klepnite na Zdieľať kontakt
v spodnej časti obrazovky s informáciami.