iPhone - Medzinárodné hovory

background image

Medzinárodné hovory

Uskutočňovanie medzinárodných hovorov z vašej domovskej lokality

Viac informácií o medzinárodných hovoroch vrátane taríf a iných poplatkov vám poskytne váš
mobilný operátor, prípadne ich nájdete na webových stránkach svojho mobilného operátora.

Používanie zariadenia iPhone v zahraničí

Pri cestách do zahraničia zrejme budete môcť pomocou zariadenia iPhone uskutočňovať
hovory, odosielať a prijímať textové správy a používať aplikácie, ktoré pristupujú na internet (v
závislosti od dostupných sietí).
Aktivácia medzinárodného roamingu: Pre informácie o dostupnosti a cenách kontaktujte
vášho mobilného operátora.

66

Kapitola 5

Telefón

background image

Dôležité:

Hlasový a dátový roaming a textové správy môžu byť spoplatnené. Ak sa chcete

vyhnúť neočakávaným poplatkom za telefonické hovory a dáta doručené prostredníctvom
mobilnej siete (vrátane služby visual voicemail) iného operátora, vypnite hlasový a dátový
roaming.

Ak máte iPhone 4S, ktorý bol aktivovaný pre CMDA sieť, budete zrejme môcť využívať roaming
v GSM sieťach (v telefóne musíte mať nainštalovanú SIM kartu). Viac v časti „Inštalácia SIM
karty“ na strane 14. Počas roamingu v GSM sieťach má iPhone prístup k službám GSM sietí.
Roaming môže byť spoplatnený. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora.

Vypnutie hlasového roamingu
v CMDA sieti:

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť.
Vypnutím hlasového roamingu zakážete telefonické hovory mimo siete
vášho operátora.

Vypnutie dátového roamingu

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť.
Vypnutím dátového roamingu zakážete prenos dát v mobilnej sieti.
Aplikácie, ktoré závisia od pripojenia na internet budú zakázané, pokiaľ
sa iPhone nepripojí na internet prostredníctvom Wi-Fi. Služba Visual
voicemail bude pozastavená. Výnimkou je prípad, kedy si váš operátor
neúčtuje žiadne poplatky za doručovanie odkazov služby Visual voicemail.

Pridávanie správnej predvoľby
pri vytáčaní čísiel z inej krajiny na
iPhone:

Prejdite do Nastavenia > iPhone a zapnite funkciu Medzinárodný asistent
(nie je dostupná vo všetkých oblastiach). Táto funkcia vám umožní
vykonávať hovory do USA pomocou vašich kontaktov a obľúbených, bez
potreby zadávania predvoľby krajiny.

Výber mobilného operátora

Prejdite do Nastavenia > Operátor. Táto možnosť je dostupná len
v prípade, že sa nachádzate mimo dosahu siete vášho operátora
a sú dostupní operátori, ktorí majú roamingovú zmluvu s vaším
poskytovateľom služby. Viac informácií nájdete v časti „Operátor“ na
strane 173.

Používanie siete GSM v zahraničí
s iPhonom s aktivovanou službou
CDMA

Prejdite do Nastavenia > Sieť > Roaming a potom vypnite funkciu CDMA
roaming.

Získavanie odkazov z odkazovej
služby, keď nie je dostupná služba
Visual Voicemail:

Vytočte svoje vlastné číslo (v CDMA sieti vytočte svoje číslo nasledované
znakom #) a stlačte a podržte „1“ na numerickej klávesnici.

Vypnutie mobilných dát

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť.

Vypnutie mobilných služieb

Prejdite do nastavení, zapnite režim lietadlo a potom klepnite na Wi-Fi
a zapnite Wi-Fi.
Prichádzajúce hovory budú presmerované do odkazovej schránky. Ak
chcete znovu uskutočňovať a prijímať hovory a odkazy, vypnite režim
lietadlo.