iPhone - Všeobecné

background image

Všeobecné

Všeobecné nastavenia obsahujú nastavenia siete, zdieľania, bezpečnosti a ďalšie nastavenia
systému iOS. Môžete tu tiež nájsť informácie o iPhone a obnoviť rôzne nastavenia zariadenia
iPhone

Informácie

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Informácie pre získanie informácií o zariadení iPhone,
vrátane dostupného úložiska, sériových čísiel, sieťovej adresy, čísla IMEI (International Mobile
Equipment Identity) a ICCID (Integrated Circuit Card Identifier alebo Smart Card) (GSM), MEID
(Mobile Equipment Identifier) (CDMA), právnych a regulačných informácií.
Zmena názvu zariadenia: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Informácie a potom klepnite
na Názov.
Názov zariadenia sa zobrazí v postrannom paneli iTunes po pripojení k iTunes a zároveň ho
používa iCloud.

174

Kapitola 32

Nastavenia

background image

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru vám umožňuje sťahovať a inštalovať aktualizácie iOS od spoločnosti Apple.
Aktualizácia na najnovšiu verziu: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.

Ak je dostupná novšia verzia iOS, riaďte sa počas jej sťahovania a inštalácie inštrukciami na
obrazovke.

Poznámka: Uistite sa, že je iPhone pripojený k zdroju napájania. Inštalácia aktualizácie, ktorá
môže trvať aj niekoľko minút, tak môže bezpečne prebehnúť.

Štatistiky používania

Štatistiky používania vám umožňujú zobraziť využitie mobilnej siete, stav batérie a dostupné
úložisko. Taktiež tu môžete zobraziť a spravovať iCloud úložisko.
Zobrazenie využitia mobilnej siete, stavu batérie a dostupného úložiska: Prejdite do
Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky.

Zobrazenie využitia mobilnej siete Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky > Mobilné používanie.

Spravovanie iCloud úložiska

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky > Spravovať úložisko.
Môžete zobraziť a vymazať zálohy, a tiež vypnúť zálohovanie albumu
Fotoaparát. Môžete si tiež prikúpiť ďalšie iCloud úložisko.
Viac informácií nájdete v časti „iCloud“ na strane 17.

Zobrazenie úložiska aplikácií

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky. Zobrazí sa miesto
v úložisku, ktoré zaberajú jednotlivé aplikácie. Podrobné informácie
zobrazíte klepnutím na aplikáciu.

Vynulovanie štatistík používania

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky > Mobilné používanie
a klepnite na Vynulovať štatistiky, čím vynulujete dátové a kumulatívne
časové štatistiky.

Zobrazenie percentuálneho stavu
nabitia batérie

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky a zapnite Percentá batérie.

Siri

Povolenie Siri: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Siri.
Viac informácií o používaní Siri a zmene nastavení nájdete v časti „Nastavenie možností Siri“ na
strane 43.

Sieť

V nastaveniach siete môžete nastaviť VPN (virtuálna privátna sieť) pripojenie, pristupovať k
nastaveniam Wi-Fi, alebo vypnúť a zapnúť mobilný dátový roaming.

Ak sa niektorá aplikácia potrebuje pripojiť na internet, iPhone vykoná postupne nasledovné
úkony, až kým sa jej nepodarí pripojiť:

Pripojí sa prostredníctvom naposledy použitej dostupnej Wi-Fi siete

Â

.

Zobrazí zoznam Wi-Fi sietí v dosahu a pripojí sa prostredníctvom siete, ktorú vyberiete.

Â

Pripojí sa prostredníctvom mobilnej dátovej siete (ak je dostupná).

Â

Ak je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete, zobrazí sa v
stavovom ikona , , alebo .

175

Kapitola 32

Nastavenia

background image

Mobilné siete 4G a 3G GSM podporujú simultánnu hlasovú a dátovú komunikáciu. Ak ste
pripojení k inému typu mobilnej siete, nemôžete telefonovať a zároveň používať internetové
služby, pokiaľ iPhone nie je pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi. V závislosti od
pripojenia k sieti je možné, že nebudete môcť prijímať telefónne hovory, kým iPhone prenáša
dáta cez mobilnú sieť — napríklad počas sťahovania webovej stránky.

GSM siete: S pripojením EDGE alebo GPRS môžu byť hovory počas dátových prenosov
presmerované priamo do odkazovej schránky. Dátové prenosy budú pozastavené počas
hovorov, na ktoré sa rozhodnete odpovedať.

CDMA: S pripojením EV-DO sú pri odpovedaní na prichádzajúce hovory dátové prenosy
pozastavené. S 1xRTT pripojením môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované
priamo do odkazovej schránky. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov, na ktoré sa
rozhodnete odpovedať.

Dátové prenosy budú po ukončení hovoru pokračovať.
Vypnutie a zapnutie Mobilných dát: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť a vypnite alebo
zapnite Mobilné dáta.

Ak sú vypnuté mobilné dáta, všetky dátové služby budú používať len Wi-Fi — vrátane emailu,
prezerania webových stránok, push hlásení a ďalších služieb. Ak sú zapnuté mobilné dáta, môže
byť prenos dát v sieti operátora spoplatnený. Napríklad niektoré funkcie a služby, ako Siri alebo
iMessage, prenášajú dáta a využívanie týchto funkcií a služieb môže ovplyvniť výšku poplatkov
za dátový program.

Vypínanie a zapínanie hlasového
roamingu (CDMA)

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť. Ak sa chcete vyhnúť
poplatkom za používanie sietí iných operátorov, vypnite hlasový roaming.
Ak nie je dostupná sieť vášho operátora, iPhone nebude poskytovať
mobilné (hlasové alebo dátové) služby.

Vypnutie a zapnutie Dátového
roamingu

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť.
Dátový roaming umožňuje prístup na internet cez mobilnú dátovú sieť v
prípade, že sa nenachádzate v dosahu siete vášho mobilného operátora.
Keď cestujete a chcete sa vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový
roaming, vypnite túto funkciu. Viac v časti „Operátor“ na strane 173.

Zapnúť alebo vypnúť 3G

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť. Táto možnosť nie je dostupná
vo všetkých oblastiach.
Používanie siete 3G načíta v niektorých prípadoch internetové údaje
rýchlejšie, ale môže skrátiť výdrž batérie. Ak veľa telefonujete, môžete sieť
3G vypnúť a predĺžiť tak výdrž batérie.

Vypnutie alebo zapnutie funkcie
Zdieľanie internetu

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu. Viac v
časti „Zdieľanie internetu“ na strane 173.

Pridanie novej konfigurácie VPN

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť > VPN > Pridať konfiguráciu
VPN.
O informáciách týkajúcich sa nastavení sa poraďte s vaším správcom siete.
Väčšinou je možné pre iPhone použiť rovnaké nastavenia VPN ako na
vašom počítači.
Viac v časti “VPN”.

Bluetooth

iPhone sa môže bezdrôtovo spájať s inými Bluetooth zariadeniami, ako sú napríklad náhlavné
sady a slúchadlá s mikrofónom alebo sady do áut určené na počúvanie hudby a hands-free
telefonovanie. Prostredníctvom Bluetooth môžete tiež pripojiť bezdrôtovú klávesnicu Apple.
Viac v časti “Using an Apple Wireless Keyboard”.

176

Kapitola 32

Nastavenia

background image

Vypnutie alebo zapnutie Bluetooth Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth a vypnite
alebo zapnite Bluetooth.

Pripojenie k Bluetooth zariadeniu

V zozname Zariadenia klepnite na zariadenie a pomocou inštrukcií na
obrazovke sa k nemu pripojte. Inštrukcie týkajúce sa párovania Bluetooth
zariadenia nájdete v dokumentácii, ktorá sa dodáva so zariadením.

Wi-Fi synch. s iTunes

iPhone môžete synchronizovať s iTunes na počítači, ktorý je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti.
Povolenie funkcie Wi-Fi synch. s iTunes: Ak nastavuje synchronizáciu prostredníctvom Wi-Fi
prvý krát, pripojte iPhone k počítaču, s ktorým ho chcete synchronizovať. Inštrukcie nájdete v
časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 18.

Po nastavení synchronizácie prostredníctvom Wi-Fi sa iPhone bude automaticky synchronizovať
s iTunes raz denne po pripojení k zdroju napájania a ak:

iPhone a váš počítač sú pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

Â

Na vašom počítači je spustená aplikácia iTunes.

Â

Zobrazenie dátumu a času
poslednej synchronizácie

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Wi-Fi synch. s iTunes.

Okamžitá synchronizácia s iTunes

Prejdite do Všeobecné > Wi-Fi synch. s iTunes a klepnite na
Synchronizovať.

Vyhľadávanie Spotlight

V nastaveniach vyhľadávania Spotlight môžete určiť obsah, ktorý bude prehľadávaný a meniť
usporiadanie výsledkov vyhľadávania.
Nastavenie obsahu, v ktorom prebehne vyhľadávanie: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Spotlight vyhľadávanie a potom vyberte položky, ktoré chcete prehľadávať.

Nastavenie poradia zobrazovania
výsledkov vyhľadávania

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Spotlight vyhľadávanie. Dotknite sa
tlačidla vedľa položky a potom ho potiahnite nahor alebo nadol.

Uzamykanie

Keď sa iPhone zamkne, znamená to, že sa kvôli úspore batérie a kvôli prevencii pred nechcenou
manipuláciou vypne displej zariadenia iPhone. Aj v tomto stave môžete prijímať hovory a
textové správy, nastavovať hlasitosť a používať tlačidlo na mikrofóne iPhone slúchadiel počas
počúvania hudby alebo telefonovania.
Nastavenie času, po uplynutí ktorého sa iPhone zamkne: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné
> Uzamykanie a vyberte čas.

Uzamykanie heslom

iPhone je spočiatku nastavený tak, aby pre odomknutie nevyžadoval zadanie hesla.
Nastavenie hesla: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a nastavte
4-miestne heslo.
Ak zabudnete heslo, budete musieť obnoviť softvér vášho zariadenia iPhone. Viac v časti
“Updating and restoring “iPhone” software”.

177

Kapitola 32

Nastavenia

background image

Vypnutie uzamykania heslom
alebo zmena hesla

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom.

Nastavenie času, po ktorom sa
bude pre odomknutie vyžadovať
heslo

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte vaše
heslo. Klepnite na Vyžadovať heslo, potom vyberte ako dlho má iPhone po
uzamknutí čakať, kým bude požadovať heslo pre odomknutie.

Zapnutie alebo vypnutie
jednoduchého hesla

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom.
Jednoduché heslo je štvorciferné číslo. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie,
vypnite Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo, tvorené kombináciou
číslic, písmen, interpunkcie a špeciálnych znakov.

Zablokovanie prístupu k Siri, keď
je iPhone uzamknutý

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom > Siri. Viac v
časti „Nastavenie možností Siri“ na strane 43.

Zapnutie alebo vypnutie
hlasového vytáčania

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom.
Vypnutím hlasového vytáčania zabránite uskutočňovaniu telefonických
hovorov, keď je iPhone zamknutý. Toto nastavenie je dostupné, iba ak je
Siri vypnuté. Informácie o používaní vytáčania pomocou Siri nájdete v
časti „Telefón“ na strane 45.

Vymazanie dát po desiatich
neúspešných pokusoch o zadanie
hesla

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a potom
klepnite na Vymazať dáta.
Po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla budú vynulované
všetky nastavenia. Všetky vaše informácie a médiá budú vymazané
odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES
šifrovania).

Obmedzenia

Môžete nastaviť obmedzenia niektorých aplikácií a zakúpeného obsahu. Tieto nastavenia
napríklad umožňujú rodičom obmedziť zobrazovanie mládeži neprístupného obsahu v
playlistoch, alebo úplne zakázať prístup na YouTube.
Zapnutie obmedzení: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia a potom klepnite na
Povoliť obmedzenia.

Dôležité:

Ak zabudnete heslo, budete musieť obnoviť softvér vášho zariadenia iPhone. Viac v

časti „Aktualizácia a obnova softvéru na zariadení iPhone“ na strane 188.

Nastaviť môžete nasledovné obmedzenia:

Safari

Aplikácia Safari je zakázaná a jej ikona odstránená z plochy. Nie je možné prezerať si obsah na
internete prostredníctvom Safari alebo pristupovať k web clips.

YouTube

Aplikácia YouTube je zakázaná a ikona YouTube je odstránená z plochy.

Fotoaparát

Aplikácia Fotoaparát je zakázaná a jej ikona je odstránená z plochy. Nemôžete fotografovať.

FaceTime

Nemôžete uskutočňovať ani prijímať FaceTime video hovory.

iTunes

Služba iTunes Store je zakázaná a jej ikona odstránená z plochy. Nie je možné prezerať,
kupovať alebo sťahovať akýkoľvek obsah.

Ping

Nemôžete pristupovať k službe Ping a k žiadnej z jej funkcií.

Inštalácia
aplikácií

Služba App Store je zakázaná a jej ikona odstránená z plochy. Nemôžete inštalovať aplikácie na
iPhone.

178

Kapitola 32

Nastavenia

background image

Vymazávanie
aplikácií

Nemôžete vymazávať aplikácie z iPhone.

sa pri úprave plochy nezobrazí na ikonách

aplikácií.

Siri

Nemôžete používať Siri. Hlasové príkazy a diktovanie sú zakázané.

Nevhodný
jazyk

Siri sa pokúsi nahradiť nevhodné slová, ktoré poviete, hviezdičkou a zvukom pípnutia.

Lokalizačné
služby

Lokalizačné služby pre jednotlivé aplikácie sú vypnuté. Môžete tiež zamknúť lokalizačné
služby, takže nebude možné meniť ich nastavenia, vrátane autorizácie dodatočných aplikácií
na používanie služieb.

Účty

Aktuálne nastavenia Mail, kontakty, kalendáre sú zamknuté. Nemôžete pridávať, upravovať
alebo vymazávať účty. Taktiež nie je možné upravovať nastavenia iCloudu.

Nakupovanie v
aplikáciách

Vypnúť Nakupovanie v aplikáciách. Ak je táto funkcia povolená, umožňuje vám nakupovať
dodatočný obsah alebo funkcie v aplikáciách stiahnutých z App Store.

Vyžadovanie
hesiel

Vyžaduje zadanie Apple ID pre nakupovanie v aplikáciách po uplynutí špecifikovaného času.

Nastavenie
obmedzení
obsahu

Klepnite na Hodnotenie pre a zo zoznamu vyberte krajinu. Môžete nastaviť obmedzenia pre
hudbu, podcasty, filmy, TV seriály a aplikácie pomocou hodnotiaceho systému krajiny. Obsah,
ktorý nespĺňa vybrané hodnotenie sa na iPhone nezobrazí.

Hry pre
viacerých
hráčov

Ak sú hry pre viacerých hráčov vypnuté, nie je možné odosielať žiadosti na hry, odosielať či
prijímať pozvánky na hranie hier či pridávať priateľov v Game Center.

Pridávanie
priateľov

Ak je Pridávanie priateľov vypnuté, nemôžete v Game Center odosielať alebo prijímať
priateľské žiadosti. Ak je Pridávanie priateľov zapnuté, môžete sa hrať s existujúcimi priateľmi.

Dátum a čas

Tieto nastavenia ovplyvňujú čas zobrazovaný v stavovom riadku v hornej časti obrazovky,
svetový čas a kalendáre.
Prepínanie medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým časom na iPhone: Vyberte Nastavenia >
Všeobecné > Dátum a čas a vypnite alebo zapnite 24-hodinový čas. (24-hodinový čas nemusí
byť dostupný vo všetkých oblastiach.)

Nastavenie automatickej
aktualizácie dátumu a času na
iPhone

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a vypnite alebo
zapnite 24-hodinový čas.
Ak je iPhone nastavený na automatickú aktualizáciu času, získava presný
čas cez mobilnú sieť a aktualizuje ho pre časové pásmo, v ktorom sa práve
nachádzate.
Niektorí operátori nepodporujú sieťový čas vo všetkých oblastiach. Ak
cestujete, iPhone nemusí automaticky nastaviť miestny čas.

Manuálne nastavenie dátumu a
času

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a vypnite možnosť
Nastaviť automaticky. Klepnutím na časové pásmo nastavte časové
pásmo. Na obrazovke Dátum a čas klepnite na tlačidlo pre návrat, potom
klepnite na Nastaviť dátum a čas a zadajte dátum a čas.

Klávesnica

Môžete si zapnúť klávesnice pre rôzne jazyky a ďalšie funkcie, ako je napríklad kontrola
pravopisu. Viac informácií o klávesnici nájdete v časti „Písanie“ na strane 25.

Viac informácií o medzinárodných klávesniciach nájdete v časti Príloha A, „Medzinárodné
klávesnice,“ na strane 182.

179

Kapitola 32

Nastavenia

background image

Medzinárodné

Panel nastavení Medzinárodné môžete použiť na nastavenie jazyka pre iPhone, zapnutie alebo
vypnutie klávesníc rôznych jazykov a na nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel
pre vašu oblasť.
Nastavenie jazyka zariadenia iPhone: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné >
Jazyk.

Nastavenie formátu kalendára

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Kalendár a vyberte
formát.

Nastavenie jazyka pre Siri a
Ovládanie hlasom

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Ovládanie hlasom
a vyberte jazyk.

Nastavenie formátu dátumu, času
a telefónnych čísel

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Formát regiónu a
vyberte región.
Formát regiónu zároveň určuje jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať názvy
dní a mesiacov v aplikáciách.

Prístupnosť

Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti, vyberte Prístupnosť a potom funkcie, ktoré chcete
používať. Viac v časti kapitola 31, „Prístupnosť,“ na strane 152.

Profily

Toto nastavenia sa zobrazí vtedy, ak na iPhone nainštalujete jeden alebo viac profilov. Klepnutím
na Profily zobrazíte informácie o nainštalovaných profiloch.

Obnova

Obnoviť môžete slovník klávesnice, nastavenia siete, rozloženie ikon na ploche a lokalizačné
upozornenia. Môžete tiež vymazať všetok váš obsah a nastavenia.
Vymazanie celého obsahu a všetkých nastavení: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Obnoviť a klepnite na Vymazať celý obsah a nastavenia.
Po tom, čo potvrdíte, že chcete obnoviť iPhone, bude odstránený všetok obsah, vaše informácie
a nastavenia. iPhone nie je možné používať, kým ho znovu nenastavíte.

Obnovenie všetkých nastavení

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť
všetky nastavenia.
Všetky vaše nastavenia budú obnovené na pôvodné.

Obnovenie nastavení siete

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť
nastavenia siete.
Ak obnovíte nastavenia siete, dôjde k vymazaniu zoznamu známych sietí a
tých nastavení VPN, ktoré neboli nainštalované pomocou konfiguračného
profilu. Wi-Fi sa vypne a znovu zapne, pričom vás odpojí od akejkoľvek
práve používanej siete. Wi-Fi a nastavenie „Potvrdiť pripojenie“ zostanú
zapnuté.
Ak chcete obnoviť nastavenia VPN nainštalované pomocou
konfiguračného profilu, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Profil,
klepnite na profil a potom na Odstrániť. Týmto tiež odstránite ďalšie
nastavenia alebo účty poskytnuté profilom.

Obnovenie slovníka klávesnice

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť
slovník klávesnice.
Do slovníka klávesnice sú slová pridané v prípade, že odmietnete
slová, ktoré vám iPhone pri písaní navrhuje. Klepnutím na zadaný výraz
odmietnete navrhnutú opravu a pridáte výraz do slovníka klávesnice.
Obnovením slovníka klávesnice vymažete všetky slová, ktoré doň boli
pridané.

180

Kapitola 32

Nastavenia

background image

Obnovenie pôvodného
rozmiestnenia ikon na ploche

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť
rozloženie plochy.

Obnovenie zobrazovania
lokalizačných upozornení

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť
lokalizačné upozornenia.
Lokalizačné upozornenia sú žiadosti aplikácii na používanie lokalizačných
služieb. iPhone zobrazí lokalizačné upozornenie pri prvej žiadosti aplikácie
o použitie lokalizačných služieb. Ak po zobrazení tejto žiadosti klepnete
na Zrušiť, žiadosť sa viac nezobrazí. Ak chcete obnoviť lokalizačné
upozornenia (zobrazí sa žiadosť pre každú aplikáciu), klepnite na Obnoviť
lokalizačné upozornenia.