iPhone - VoiceOver

background image

Nastavenie funkcie VoiceOver

Dôležité:

Funkcia VoiceOver mení gestá, ktorými ovládate iPhone. Akonáhle je funkcia

VoiceOver zapnutá, musíte na ovládanie zariadenia iPhone používať gestá VoiceOver, dokonca
aj keď chcete vypnúť samotnú funkciu VoiceOver a pokračovať v normálnom režime.

Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz.
Vypnutie a zapnutie funkcie VoiceOver: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť >
VoiceOver. Vypnúť a zapnúť VoiceOver môžete aj stlačením tlačidla Domov trikrát. Viac v časti
„Trojité stlačenie tlačidla Domov“ na strane 164.

Vypnutie alebo zapnutie funkcie
Hlasové nápovedy

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver. Ak je
zapnutá funkcia Hlasové nápovedy, VoiceOver môže vysloviť akciu
pre danú položku, alebo poskytnúť nápovedu — napríklad „klepnite
dvakrát pre otvorenie“. Nápovedy môžete pridať aj do rotora a potom ich
upravovať potiahnutím nahor alebo nadol. Viac v časti „Používanie rotora
VoiceOver“ na strane 157.

Nastavenie rýchlosti rozprávania
funkcie VoiceOver

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a
potiahnite posuvník pre Rýchlosť rozprávania. Rýchlosť rozprávania
môžete pridať aj do rotora a potom ju upravovať potiahnutím nahor alebo
nadol. Viac v časti „Používanie rotora VoiceOver“ na strane 157.

Zmena odozvy na písanie

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Odozva
písania.

Použitie fonetiky v odozve na
písanie

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Použiť
fonetiku. Text bude čítaný po jednotlivých znakoch. VoiceOver najprv
prečíta znak a potom jeho fonetický ekvivalent — napríklad „f“ a potom
„františek“.

153

Kapitola 31

Prístupnosť

background image

Použitie funkcie Meniť výšky

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Meniť
výšky. VoiceOver bude používať vyšší tón pri zadávaní písmena a nižší
tón pri vymazávaní písmena. VoiceOver bude tiež používať vyšší tón pri
vyslovovaní prvej položky zo skupiny (ako je zoznam alebo tabuľka) a nižší
tón pri vyslovovaní poslednej položky.

Nastavenie možností rotora

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Rotor.
Klepnutím označte alebo odznačte možnosti, prípadne potiahnite
nahor pre zmenu poradia položiek.

Zmena výslovnosti funkcie
VoiceOver

Nastavte rotor na Jazyk a potom potiahnite prst smerom nahor alebo
nadol. Poloha rotora Jazyk je dostupný vždy, keď máte zvolenú viac ako
jednu výslovnosť.

Výber výslovností dostupných v
jazykovom rotore

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Jazykový
rotor. Ak chcete zmeniť polohu jazyka v zozname, potiahnite nahor
alebo nadol.

Zmena jazyka iPhonu

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk. Niektoré
jazyky môžu byť ovplyvnené nastavením formátu regiónu (Nastavenia >
Všeobecné > Medzinárodné > Formát regiónu).

Preskakovanie obrázkov počas
navigácie

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver >
Navigovať v obrázkoch. Môžete sa rozhodnúť, či chcete preskakovať
všetky obrázky, alebo len tie bez popisov.

Rozprávanie hlásení pri odomknutí
iPhonu

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver >
Rozprávať hlásenia. Ak je táto možnosť vypnutá, iPhone po odomknutí
prerozpráva len čas.

Používanie funkcie VoiceOver

Výber položiek na obrazovke: Prejdite prstom po displeji. VoiceOver pri dotyku identifikuje
každý prvok. Medzi jednotlivými prvkami sa môžete systematicky presúvať — švihnutím jedným
prstom doľava alebo doprava. Prvky sú volené postupne zľava doprava a zhora nadol. Švihnutím
smerom doprava vyberiete nasledujúci prvok a smerom doľava predchádzajúci prvok.

Povolenie zvislej navigácie

Pridajte do rotora možnosť Zvislá navigácia a potiahnutím prsta nahor
alebo nadol sa presúvajte po jednotlivých položkách v zvislom smere. Viac
v časti „Používanie rotora VoiceOver“ na strane 157.

Výber prvého alebo posledného
prvku na obrazovke

Švihnite smerom nahor alebo nadol štyrmi prstami.

Odomknutie iPhonu

Označte tlačidlo Odomknúť a klepnite dvakrát na obrazovku.

Výber položky podľa jej názvu

Klepnutím trikrát dvoma prstami kdekoľvek na obrazovke otvoríte Výber
položky. Potom zadajte názov do vyhľadávacieho poľa, prípadne švihnite
prstom doprava alebo doľava pre prechádzanie zoznamu v abecednom
poradí. Môžete tiež klepnúť na register vpravo od zoznamu a švihnutím
nahor alebo nadol rýchlo prechádzať položky v zozname.

Zmena názvu položky na
obrazovke (vyhľadávanie položky
tak bude jednoduchšie)

Podržte dva prsty kdekoľvek na obrazovke.

Prečítanie textu vybraného prvku: Švihnite jedným prstom nahor alebo nadol pre prečítanie
ďalšieho alebo predošlého slova alebo znaku (otočením rotora vyberte slová alebo znaky).
Môžete použiť aj fonetické hláskovanie. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na
strane 153.

154

Kapitola 31

Prístupnosť

background image

Zastavenie rozprávania

Klepnite raz dvoma prstami. Ak chcete, aby rozprávanie pokračovalo,
znovu klepnite dvoma prstami. Rozprávanie bude automaticky
pokračovať po označení ďalšej položky.

Úprava hlasitosti rozprávania

Použite tlačidlá hlasitosti na iPhone, prípadne pridajte do rotora možnosť
hlasitosť a upravujte ju potiahnutím nahor alebo nadol. Viac v časti
„Používanie rotora VoiceOver“ na strane 157.

Stíšenie funkcie VoiceOver

Klepnite dvakrát troma prstami. Ak chcete zrušiť stíšenie, znovu klepnite
dvakrát troma prstami. Ak chcete vypnúť len zvuky funkcie VoiceOver,
prepnite tlačidlo Zvoniť/Ticho do polohy Ticho. Ak máte pripojenú externú
klávesnicu, môžete stíšiť/zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver stlačením
klávesu Control.

Zmena hlasu čítania

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Použiť
kompaktný hlas.

Čítanie celej obrazovky počnúc jej
vrchnou časťou

Švihnite smerom nahor dvoma prstami.

Čítanie od aktuálnej položky až na
spodok obrazovky

Švihnite smerom nadol dvoma prstami.

Prečítanie informácií o stave
iPhonu

Ak si chcete vypočuť informácie, ako je čas, nabitie batérie, sila Wi-Fi
signálu a ďalšie, klepnite na vrchnú časť obrazovky.

„Klepnutie“ na označenú položku, ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Dvakrát klepnite na
ľubovoľné miesto na obrazovke.

„Klepnutie dvakrát“ na označenú
položku, ak je funkcia VoiceOver
zapnutá:

Trikrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Ovládanie posuvníkov

Švihnutím jedného prsta nahor zvyšujete hodnotu nastavenia a švihnutím
nadol jeho hodnotu znižujete. VoiceOver informuje počas nastavovania o
hodnote nastavenia.

Rolovanie v zozname alebo na
obrazovke

Švihnite smerom nahor alebo nadol troma prstami. Švihnite smerom
nadol pre posun o stranu nižšie v zozname a nahor pre posun o stranu
vyššie. Ak posúvate stránky zoznamu, funkcia VoiceOver vás bude
informovať o rozsahu zobrazených položiek (napríklad „Zobrazené sú
riadky 5 až 10“). Okrem posúvania strán v zozname v ňom môžete aj
plynule rolovať. Klepnite dvakrát a podržte prst na displeji. Ak sa ozve
séria tónov, môžete pohybom prsta smerom nahor alebo nadol plynule
rolovať v zozname. Akonáhle zdvihnete prst z displeja, bude plynulé
rolovanie ukončené.

Používanie registrov

V niektorých zoznamoch je na pravej strane zobrazený abecedný register.
Register nie je možné označiť prepínaním medzi jednotlivými prvkami. Dá
sa označiť len priamym dotykom. V registri sa pohybujete švihnutím prsta
smerom nahor alebo nadol. Môžete tiež klepnúť dvakrát a posúvať prst
smerom nahor alebo nadol.

155

Kapitola 31

Prístupnosť

background image

Preusporiadanie zoznamu

Poradie v niektorých zoznamoch, ako sú napríklad Obľúbené v iPhone a
Rotor alebo Jazykový rotor v Prístupnosti je možné upraviť. Označte
v pravej časti zoznamu, klepnite dvakrát a podržte prst na obrazovke, až
kým nezaznie zvuk. Potom potiahnite položku smerom nahor alebo nadol.
VoiceOver prečíta názov položky nad alebo pod presúvanou položkou, v
závislosti od smeru, ktorým ju presúvate.

Úprava plochy

Na ploche označte ikonu, ktorú chcete presunúť. Klepnite dvakrát na
ikonu a podržte na nej prst. Potom ikonu potiahnite. VoiceOver vás počas
presúvania ikony bude informovať, v ktorom riadku a stĺpci sa nachádza.
Ak sa ikona nachádza na želanom mieste pustite ju. Môžete presúvať
ďalšie ikony. Ak chcete položku presunúť na inú stránku plochy, potiahnite
ju k ľavému alebo pravému okraju obrazovky. Po dokončení úprav stlačte
tlačidlo Domov .

Zapnutie alebo vypnutie clony
obrazovky

Klepnite trikrát tromi prstami. Ak je clona obrazovky zapnutá, je obsah
obrazovky aktívny aj napriek tomu, že je displej vypnutý.

Odomknutie iPhonu

Označte prepínač Odomknúť a klepnite dvakrát na obrazovku.

Gestá funkcie VoiceOver

Ak je funkcia VoiceOver zapnutá, štandardné dotykové gestá sa zmenia. Tieto gestá spolu s
niektorými ďalšími gestami vám umožňujú pohyb na obrazovke a ovládanie jednotlivých prvkov
(prvky, ktoré chcete ovládať, musia byť najprv označené). Gestá VoiceOver zahŕňajú klepnutie
a švihnutie použitím dvoch alebo troch prstov. Gestá využívajúce dva a tri prsty fungujú
spoľahlivejšie, ak sa uvoľníte a ponecháte medzi prstami dostatočne veľké medzery.

Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, môžete používať aj štandardné gestá. Pre použitie
štandardných gest je potrebné dvakrát klepnúť a následne podržať prst na displeji. Séria tónov
vás upozorní na to, že môžete používať štandardné gestá. Štandardné gestá môžete používať až
kým nezdvihnete prst z displeja. Potom môžete ďalej používať gestá VoiceOver.

Gestá funkcie VoiceOver je možné vykonávať použitím rôznych techník. Napríklad klepnutie
dvoma prstami môžete vykonať dvoma prstami jednej ruky alebo jedným prstom z každej
ruky. Môžete použiť aj palce. Množstvo užívateľov pokladá za obzvlášť efektívne gestá typu
„rozdelené klepnutie“: namiesto označenia položky a klepnutia dvakrát môžete klepnúť na
položku a podržať na nej jeden prst a potom klepnúť na obrazovku iným prstom. Vyskúšajte si
rôzne techniky a nájdite tú, s ktorou sa vám pracuje najlepšie.

Ak gestá, ktoré používate nefungujú, skúste zrýchliť vaše pohyby. Platí to najmä pre gestá
využívajúce klepnutie dvakrát a švihnutie prstov. Pre švihnutie skúste rýchlo pošúchať displej
prstom resp. prstami. Po zapnutí funkcie VoiceOver sa zobrazí tlačidlo Precvičovanie VoiceOver,
vďaka ktorému si môžete pred pokračovaním precvičiť gestá funkcie VoiceOver.
Precvičovanie gest: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a potom
klepnite na Precvičovanie VoiceOver. Ak ste skončili s precvičovaním, klepnite na Hotovo.
Ak tlačidlo Precvičovanie VoiceOver nie je zobrazené, uistite sa, že je funkcia VoiceOver zapnutá.

Prehľad dôležitých gest VoiceOver:

Navigácia a čítanie

Â

Klepnutie: Vysloviť názov položky.

Â

Švihnutie prstom doprava alebo doľava: Vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku.

Â

Švihnutie prstom nahor alebo nadol: Závisí od nastavenia ovládania rotora. Viac v časti
„Používanie rotora VoiceOver“ na strane 157.

Â

Klepnutie dvoma prstami: Zastaviť čítanie aktuálnej položky.

156

Kapitola 31

Prístupnosť

background image

Â

Švihnutie nahor dvoma prstami: Čítať všetko od hornej časti obrazovky.

Â

Švihnutie nadol dvoma prstami: Čítať všetko od aktuálnej polohy kurzora.

Â

„Šúchanie“ dvoma prstami: Posuňte dva prsty dopredu a dozadu trikrát rýchlo po sebe (opíšte
„z“ ), ak chcete zrušiť pripomienku, alebo sa vrátiť na predošlú obrazovku.

Â

Klepnutie trikrát dvoma prstami: Otvoriť Výber položky.

Â

Švihnutie nahor alebo nadol troma prstami: Rolovať po jednotlivých stranách.

Â

Švihnutie doprava alebo doľava troma prstami: Prejsť na predošlú alebo ďalšiu stranu (ako
napríklad plocha, Akcie alebo Safari).

Â

Klepnutie troma prstami: Prerozprávať dodatočné informácie, ako je napríklad poloha v
zozname alebo či je vybraný text.

Â

Klepnutie štyrmi prstami vo vrchnej časti obrazovky: Označiť prvú položku na strane.

Â

Klepnutie štyrmi prstami v spodnej časti obrazovky: Označiť poslednú položku na strane.

Aktivácia

Â

Klepnutie dvakrát: Aktivovať označenú položku.

Â

Klepnutie trikrát: Klepnutie dvakrát na položku.

Â

Rozdelené klepnutie: Alternatíva k označeniu položky a klepnutiu dvakrát je dotknúť sa jej
jedným prstom a klepnúť na obrazovku iným prstom. Položka bude aktivovaná.

Â

Dotknutie sa položky jedným prstom a zároveň klepnutie na obrazovku druhým prstom
(„rozdelené klepnutie“):
Aktivovať položku.

Â

Klepnutie dvakrát a podržanie (1 sekundu) + štandardné gesto: Použiť štandardné gesto.
Dvojitým klepnutím a následným podržaním prsta na displeji nariadite zariadeniu iPhone,
aby nasledujúce gesto interpretoval ako štandardné. Napríklad ak klepnete dvakrát a podržíte
prst na displeji, potom bez jeho zdvihnutia môžete pohybom prepnúť prepínač.

Â

Klepnutie dvoma prstami dvakrát: Odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Prehrávať alebo
pozastaviť v aplikáciách Hudba, Videá, YouTube, Diktafón alebo Fotky. Odfotiť (Fotoaparát).
Spustiť alebo zastaviť nahrávanie v aplikáciách Fotoaparát alebo Diktafón. Spustiť alebo
zastaviť stopky.

Â

Klepnutie dvakrát dvoma prstami a podržanie prstov na displeji: Otvoriť zmenu popisu prvkov.

Â

Klepnutie trikrát dvoma prstami: Otvoriť Výber položky.

Â

Klepnutie dvakrát tromi prstami: Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver.

Â

Klepnutie trikrát tromi prstami: Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky.

Používanie rotora VoiceOver

Rotor je virtuálny ovládací prvok, ktorý môžete použiť na zmenu funkcií priradených gestám
využívajúcim švihnutie prstami nahor a nadol, ak je zapnutá funkcia VoiceOver.
Ovládanie rotora: Otočte dva prsty na obrazovke zariadenia iPhone okolo bodu medzi nimi.

Zmena možností, ktoré sú zahrnuté v rotore: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Prístupnosť > VoiceOver > Rotor a vyberte možnosti, ktoré chcete zahrnúť do rotora.

157

Kapitola 31

Prístupnosť

background image

Funkcia nastavenia rotora pritom závisí od toho, čo práve robíte. Ak čítate text v prijatej
emailovej správe, môžete použiť rotor na výber (švihnutím nahor alebo nadol) medzi
vyslovovaním po znakoch alebo po slovách. Pri prezeraní webovej stránky môžete použiť
nastavenie rotora na čítanie celého textu (po slovách alebo po znakoch), alebo prechod z
jedného prvku (ako sú napr. odkazy alebo hlavičky) rovnakého typu na druhý.

Čítanie textu
Označiť a počúvať textu po:

Znaky, slová alebo riadky

Â

Rozprávanie
Upraviť rozprávania funkcie VoiceOver:

Hlasitosť alebo rýchlosť rozprávania

Â

Používanie odozvy písania, zmeny výšky alebo fonetiky (použitím bezdrôtovej klávesnice

Â

Apple).

Viac v časti „Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple“ na strane 161.

Navigácia
Označiť a počúvať textu po:

Znaky, slová alebo riadky

Â

Hlavičky

Â

Odkazy, navštívené odkazy, nenavštívené odkazy alebo vnorené odkazy

Â

Ovládanie formulárov

Â

Tabuľky a riadky (pri prechádzaní tabuliek)

Â

Zoznamy

Â

Orientačné body

Â

Obrázky

Â

Statický text

Â

Položky rovnakého typu

Â

Tlačidlá

Â

Textové polia

Â

Vyhľadávacie polia

Â

Kontajnery (oblasti na obrazovke, ako napríklad dock)

Â

Zväčšovať a zmenšovať

Zadávanie textu
Presunúť kurzor a vypočuť si text po:

Znakoch, slovách alebo riadkoch

Â

Vybrať úpravu funkcie

Vybrať jazyk

Používanie ovládacích prvkov
Označiť a vypočuť si hodnoty po:

Znakoch, slovách alebo riadkoch

Â

Upraviť hodnotu ovládacieho prvku

158

Kapitola 31

Prístupnosť

background image

Zadávanie a upravovanie textu použitím funkcie VoiceOver

Ak pomocou funkcie VoiceOver označíte textové pole, môžete na zadávanie textu použiť
dotykovú klávesnicu alebo externú klávesnicu pripojenú k vášmu iPhone.

Existujú dva spôsoby zadávania textu pomocou funkcie VoiceOver — štandardné písanie a
dotykové písanie. So štandardným písaním označíte kláves a klepnutím dvakrát na obrazovku
vložíte znak. S dotykovým písaním označíte dotykom kláves a znak bude vložený automaticky
po tom, čo zdvihnete prst z obrazovky. Dotykové písanie je rýchlejšie, vyžaduje však viac
tréningu ako štandardné písanie.

VoiceOver vám tiež umožňuje používať funkcie zariadenia iPhone určené na úpravu textu na
vystrihovanie, kopírovanie a vkladanie textu do textových polí.
Zadávanie textu: Označte textové pole, klepnite dvakrát pre zobrazenie kurzora a dotykovej
klávesnice a potom zadávajte znaky.

Â

Štandardné písanie: Švihnutím do strán označte znak na klávesnici a zadajte ho klepnutím
dvakrát. Prípadne potiahnite prst po klávesnici, podržte ho na požadovanom klávese a
klepnite na obrazovku iným prstom. VoiceOver vysloví kláves pri jeho označení a aj pri jeho
zadaní.

Â

Dotykové písanie: Dotykom vyberte kláves na klávesnici a zdvihnutím prsta zadajte znak.
Ak sa dotknete nesprávneho klávesu, presuňte prst na požadovaný kláves a označte ho.
VoiceOver vysloví znak každého klávesu, ktorého sa dotknete, znak však zadá až po zdvihnutí
prsta.
Poznámka: Dotykové písanie funguje len s klávesmi, ktoré zadávajú text. Pre použitie
ostatných klávesov, ako je Shift, Delete alebo Enter, použite štandardné písanie.

Presúvanie kurzora: Švihnutím nahor alebo nadol presúvate kurzor dopredu alebo dozadu
v texte. Pre výber presúvania kurzora po znakoch, slovách alebo po riadkoch použite rotor.
VoiceOver prehrá pri presune kurzora zvuk a vysloví znak, slovo alebo riadok, cez ktorý sa kurzor
posunul.

Pri presúvaní smerom dopredu po slovách bude kurzor umiestnený na koniec každého slova,
pred medzeru alebo interpunkčné znamienko, ktoré za ním nasleduje. Pri presúvaní smerom
dozadu bude kurzor umiestnený na koniec predošlého slova, pred medzeru alebo interpunkčné
znamienko, ktoré za ním nasleduje. Ak chcete presunúť kurzor za interpunkčné znamienko za
slovom alebo na konci vety, prepnite späť na režim znaky pomocou rotora. Pri presúvaní kurzora
po riadkoch vyslovuje VoiceOver každý riadok, cez ktorý ho presuniete. Pri presúvaní smerom
dopredu bude kurzor umiestnený na začiatok nasledujúceho riadku (s výnimkou posledného
riadku odstavca, kedy bude kurzor umiestnený na koniec vysloveného riadku). Pri presúvaní
smerom dozadu bude kurzor umiestnený na začiatok vyslovovaného riadku.

159

Kapitola 31

Prístupnosť

background image

Výber štandardného alebo
dotykového písania:

So zapnutou funkciou VoiceOver a klávesom označeným na klávesnici
vyberte v rotore možnosť Režim písania a potom švihnite smerom nahor
alebo nadol.

Vymazanie znaku

Označte kláves

a klepnite dvakrát, prípadne použite rozdelené

klepnutie. Tento postup musíte zachovať aj v prípade, že používate
dotykové písanie. Ak chcete naraz vymazať viacero znakov, podržte
prst na klávese Delete (Vymazať) a potom ďalším prstom klepnite na
obrazovku jedenkrát pre každý znak, ktorý chcete vymazať. VoiceOver
vysloví znak počas jeho vymazávania. Ak máte zapnutú funkciu Meniť
výšky, VoiceOver bude vyslovovať vymazávané znaky nižším tónom.

Označenie textu

Nastavte rotor na Upraviť, švihnutím nahor alebo nadol vyberte Označiť
alebo Označiť všetko a klepnite dvakrát. Ak vyberiete možnosť „Označiť“,
bude označené slovo, ktoré sa nachádza najbližšie pri kurzore pri klepnutí
dvakrát. Ak vyberiete možnosť „Označiť všetko“, bude označený celý text.
Rozsah označenia môžete meniť pomocou dvoch prstov.

Vystrihovanie, kopírovanie alebo
vkladanie

Uistite sa, že je rotor nastavený na úpravy. Ak máte označený text, švihnite
prstom nahor alebo nadol pre výber jednej z možností (Vystrihnúť,
Kopírovať alebo Vložiť) a potom klepnite dvakrát.

Späť

Zatraste iPhone, švihnutím prsta doprava alebo doľava vyberte akciu,
ktorú chcete vrátiť späť a potom klepnite dvakrát.

Vloženie znaku s diakritikou

V štandardnom režime písania označte znak bez diakritiky, klepnite
dvakrát a podržte prst, až kým sa neprehrá zvuk, ktorý upozorňuje na
zobrazenie alternatívnych znakov. Potiahnite prst smerom doprava alebo
doľava pre označenie a vypočutie si vybraných znakov. Zdvihnutím prsta
vložíte do textu vybraný znak.

Zmena jazyka, v ktorom zadávate
text

Nastavte rotor na Jazyk a potom švihnite prstom smerom nahor alebo
nadol. Ak chcete použiť jazyk zvolený v Medzinárodných nastaveniach,
vyberte možnosť „Predvolený jazyk“. Jazykový rotor sa vám zobrazí len v
prípade, že máte v nastavení Jazykový rotor VoiceOver zvolený viac ako
jeden jazyk. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 153.

Vykonávanie telefónnych hovorov pomocou VoiceOver

Ak chcete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť, klepnite na obrazovku dvakrát. Ak nadviažete
telefónny hovor a funkcia VoiceOver je zapnutá, na obrazovke sa namiesto možností hovoru
zobrazí numerická klávesnica. Týmto sa zjednoduší používanie klávesnice pri odpovedaní na
možnosti počas volania s automatickými systémami.
Zobrazenie možností hovoru: Označte tlačidlo Skryť kláv. v pravom dolnom rohu a klepnite
dvakrát.
Opätovné zobrazenie numerickej klávesnice: Označte tlačidlo Klávesnica v blízkosti stredu
obrazovky a klepnite dvakrát.

Používanie VoiceOver s aplikáciou Safari

Pri prehľadávaní webu v aplikácii Safari so zapnutou funkciou VoiceOver vám rotor s výsledkami
vyhľadávania umožní vypočuť si zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz.
Vyhľadávanie na webe: Označte vyhľadávacie pole, zadajte hľadaný text a potom pomocou
rotora vyberte Výsledky vyhľadávania. Švihnutím doprava alebo doľava sa pohybujete nahor
alebo nadol v zozname, klepnutím dvakrát na obrazovku vyhľadáte na webe aktuálnu frázu.

Používanie VoiceOver s aplikáciou Mapy

Pomocou funkcie VoiceOver môžete zväčšovať a zmenšovať mapu, umiestňovať značky a
získavať informácie o lokalitách.

160

Kapitola 31

Prístupnosť

background image

Zväčšovanie a zmenšovanie: Označte mapu, použite rotor pre výber režimu zväčšovania a
potom švihnutím prsta zväčšite alebo zmenšite mapu.
Výber značky: Klepnite na značku, prípadne švihnutím prsta doľava alebo doprava vyberte
predošlú alebo ďalšiu položku.
Získanie informácií o lokalite: Ak je vybraná značka, klepnutím dvakrát zobrazíte informácie.
Švihnutím doprava alebo doľava označte tlačidlo Viac informácií a klepnutím dvakrát zobrazte
obrazovku s informáciami.

Upravovanie videí a nahrávok pomocou funkcie VoiceOver

Gestá VoiceOver môžete použiť na orezanie videí natočených pomocou fotoaparátu a nahratých
hlasových nahrávok.
Orezanie nahrávky: Na obrazovke s nahrávkami označte tlačidlo vpravo od nahrávky, ktorú
chcete orezať a klepnite dvakrát. Označte možnosť Orezať a klepnite dvakrát. V nástroji na
orezávanie vyberte začiatok a koniec orezanej časti. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného
výberu doprava a švihnutím nadol doľava. VoiceOver vás bude informovať o čase, ktorý bude
orezaný z nahrávky. Ak chcete orezať nahrávku, označte tlačidlo Orezať nahrávku a klepnite
dvakrát.
Orezanie videa: Počas prehrávania videa v aplikácii Fotky klepnite dvakrát na obrazovku pre
zobrazenie ovládacích prvkov videa a potom vyberte počiatočný alebo koncový bod nástroja na
orezanie. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava.
VoiceOver vás bude informovať o čase, ktorý bude orezaný z videa. Ak chcete video orezať,
označte možnosť Orezať a klepnite dvakrát.

Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple

Funkciu VoiceOver na iPhone môžete ovládať pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple. Viac v
časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 28.

Pomocou klávesových príkazov VoiceOver sa môžete pohybovať po obrazovke, vyberať položky,
čítať obsah obrazovky, upraviť rotor a vykonávať ďalšie úkony funkcie VoiceOver. Všetky
klávesové príkazy (s výnimkou jedného) zahŕňajú použitie klávesov Control-Option. Tieto sú v
tabuľke označené ako „VO“.

Pomocník VoiceOver vyslovuje počas písania klávesy alebo klávesové príkazy. Prostredníctvom
pomocníka VoiceOver sa môžete zoznámiť s rozložením klávesnice a úkonmi priradenými ku
klávesovým kombináciám.

Klávesové príkazy funkcie VoiceOver
VO = Control-Option

Čítať všetko počnúc aktuálnou
polohou kurzora

VO–A

Čítať od vrchu

VO–B

Presunúť sa na stavový riadok

VO–M

Stlačiť tlačidlo Domov

VO–H

Vybrať ďalšiu alebo
predchádzajúcu položku

VO–šípka vpravo alebo VO–šípka vľavo

Klepnúť na položku

VO–medzerník

Klepnúť dvakrát dvomi prstami

VO–„-“

Vybrať ďalšiu alebo
predchádzajúcu položku rotora

VO–šípka nahor alebo VO–šípka nadol

161

Kapitola 31

Prístupnosť

background image

Vybrať ďalšiu alebo
predchádzajúcu položku rečového
rotora

VO–Command–šípka vpravo alebo VO–Command–šípka vľavo

Upraviť položku rečového rotora

VO–Command–šípka nahor alebo VO–Command–šípka nadol

Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie
VoiceOver

VO–S

Zapnúť alebo vypnúť clonu
obrazovky

VO–Shift-S

Zapnúť Pomocníka VoiceOver

VO–K

Vrátiť sa na predchádzajúcu
obrazovku, alebo vypnúť
pomocníka VoiceOver

Escape (ESC)

Rýchla navigácia
Ak zapnete funkciu Rýchla navigácia, môžete ovládať funkciu VoiceOver pomocou kláves šípok.
Rýchla navigácia je štandardne vypnutá.

Zapnutie alebo vypnutie rýchlej
navigácie

Šípka vľavo-šípka vpravo

Vybrať ďalšiu alebo
predchádzajúcu položku

Šípka vpravo alebo šípka vľavo

Vybrať ďalšiu alebo
predchádzajúcu položku rotora

Šípka nahor alebo šípka nadol

Vybrať prvú alebo poslednú
položku

Control–šípka nahor alebo Control–šípka nadol

„Klepnúť“ na položku

Šípka nahor-šípka nadol

Rolovať nahor, nadol, doľava alebo
doprava.

Option–šípka nahor, Option–šípka nadol, Option–šípka vľavo, or Option–
šípka vpravo

Zmeniť rotor

Šípka nahor–šípka vľavo alebo Šípka nahor–šípka vpravo

Klávesy s číslicami na bezdrôtovej klávesnici Apple môžete použiť aj na vytáčanie telefónnych
čísiel v aplikácii Telefón, alebo na zadávanie číslic v aplikácii Kalkulačka.

Rýchla navigácia na webe pomocou jedného písmena
Pri prezeraní webových stránok so zapnutou funkciou Rýchla navigácia sa môžete rýchlo
pohybovať na stránke použitím nasledujúcich kláves: Stlačením klávesu presuniete kurzor na
nasledujúcu položku daného typu. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu položku, podržte
zároveň stlačený kláves Shift.

H

Hlavička

L

Odkaz

R

Textové pole

B

Tlačidlo

C

Ovládanie formulárov

I

Obrázok

T

Tabuľka

S

Statický text

162

Kapitola 31

Prístupnosť

background image

W

Orientačný bod ARIA

X

Zoznam

M

Prvok rovnakého typu

1

Nadpis úrovne 1

2

Nadpis úrovne 2

3

Nadpis úrovne 3

4

Nadpis úrovne 4

5

Nadpis úrovne 5

6

Nadpis úrovne 6

Použitie braillovho displeja s funkciou VoiceOver

Na prečítanie výstupu funkcie VoiceOver v braillovom písme môžete použiť braillov displej s
technológiou Bluetooth a možnosťou obnovenia. Tento displej môžete použiť so vstupnými
klávesmi a inými prvkami na ovládanie zariadenia iPhone v prípade, že funkcia VoiceOver
je zapnutá. iPhone pracuje s mnohými bezdrôtovými braillovými displejmi. Zoznam
podporovaných displejov nájdete na adrese www.apple.com/accessibility/iphone/braille-
display.html.
Nastavenie braillovho displeja: Zapnite displej a potom prejdite do Nastavenia > Všeobecné
> Bluetooth a zapnite Bluetooth. Potom prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť >
VoiceOver > Slepecké písmo a vyberte displej.

Vypínanie a zapínanie skratkopisu Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Slepecké

písmo.

Vypínanie a zapínanie 8-bodového
slepeckého písma

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Slepecké
písmo.

Informácie o bežných braillových príkazoch pre navigáciu funkcie VoiceOver a ďalšie špecifické
informácie pre určité displeje nájdete na adrese support.apple.com/kb/HT4400.

Braillov displej používa jazyk nastavený pre Ovládanie hlasom. Štandardne je to jazyk nastavený
pre iPhone v Nastavenia > Medzinárodné > Jazyk. V nastavení jazyka funkcie VoiceOver môžete
nastaviť iný jazyk pre funkciu VoiceOver a pre braillov displej.
Nastavenie jazyka VoiceOver: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné >
Ovládanie hlasom a potom vyberte jazyk.

Ak zmeníte jazyk pre iPhone, budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk pre funkciu VoiceOver a
pre braillov displej.

Krajné bunky braillovho displeja môžete nastaviť tak, že budú zobrazovať stav systému alebo
ďalšie informácie:

História oznamov obsahuje neprečítanú správu

Â

Aktuálna správa histórie oznamov zatiaľ nebola prečítaná

Â

Rozprávanie funkcie VoiceOver je stíšené

Â

Batéria vo vašom iPhone je takmer vybitá (kapacita je nižšia ako 20%)

Â

iPhone je orientovaný na šírku

Â

Obrazovka je vypnutá

Â

Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vľavo

Â

163

Kapitola 31

Prístupnosť

background image

Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vpravo

Â

Nastavenie krajných buniek na zobrazovanie stavových informácií: Prejdite do Nastavenia >
Všeobecné > Prístupnosť > Slepecké písmo > Stavová bunka a klepnite na Vľavo alebo Vpravo.
Zobrazenie rozšíreného popisu stavovej bunky: Na vašom braillovom displeji stlačte tlačidlo
smerovača stavovej bunky.