iPhone - Funkcie univerzálneho prístupu

background image

Funkcie univerzálneho prístupu

iPhone obsahuje mnohé funkcie prístupnosti, vrátane:

VoiceOver

Â

Presmerovanie audia

Â

Siri

Â

Zväčšovanie

Â

Veľký text

Â

Biela na čiernej

Â

Rozprávať výber

Â

Funkcia Rozprávať autotext

Â

Mono zvuk a vyváženie sterea

Â

Režim načúvací prístroj (iPhone 4 GSM)

Â

Vlastné vibrovania

Â

Upozorňovanie bleskom

Â

AssistiveTouch

Â

Podpora braillových displejov

Â

Prehrávanie textu skrytých titulkov

Â

S výnimkou funkcie VoiceOver budú ostatné funkcie prístupnosti spolupracovať s väčšinou
aplikácií na iPhone, vrátane aplikácií tretích strán stiahnutých z App Store. Funkcia VoiceOver
funguje so všetkými aplikáciami, ktoré boli vopred nainštalované na iPhone a s mnohými
aplikáciami tretích strán.

Viac informácií o funkciách prístupnosti na iPhone nájdete na adrese www.apple.com/
accessibility.

Jednotlivé funkcie prístupnosti môžete vypnúť v nastaveniach prístupnosti na iPhone. Keď je
váš iPhone pripojený k počítaču, môžete niektoré funkcie prístupnosti vypnúť a zapnúť aj v
aplikácii iTunes.
Zapínanie funkcií prístupnosti pomocou iPhonu: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Prístupnosť.
Zapínanie funkcií prístupnosti pomocou iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču a v
zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone. Kliknite na Zhrnutie a v spodnej časti obrazovky so
zhrnutím kliknite na Nastaviť Univerzálny prístup.

Funkciu Veľký text je možné zapnúť alebo vypnúť len v nastaveniach na vašom iPhone. Viac v
časti „Veľký text“ na strane 165.

152

background image

VoiceOver

Funkcia VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke, takže môžete používať iPhone bez
toho, aby ste ho videli.

Funkcia VoiceOver popíše každý prvok na obrazovke, ktorý označíte. Ak na obrazovke vyberiete
nejaký prvok, bude označený čiernym obdĺžnikom (kurzor VoiceOver) a funkcia VoiceOver
prečíta jeho názov alebo ho popíše.

Ak chcete, aby VoiceOver prečítal iné prvky na obrazovke, dotknite sa obrazovky, prípadne
potiahnite prsty na obrazovke. Ak vyberiete text, VoiceOver ho prečíta. Ak zapnete funkciu
Hlasové nápovedy, VoiceOver môže vysloviť názov danej položky, a poskytnúť inštrukcie —
napríklad „klepnite dvakrát pre otvorenie“. Ak chcete interagovať s položkami na obrazovke, ako
sú tlačidlá alebo odkazy, použite gestá popísané v časti „Gestá funkcie VoiceOver“ na strane 156.

Ak prejdete na inú obrazovku, VoiceOver prehrá zvuk a automaticky označí a popíše prvý prvok
na obrazovke (najčastejšie je to položka v ľavom hornom rohu). VoiceOver vás tiež informuje o
zmene orientácie displeja a odomknutí resp. uzamknutí obrazovky.

Poznámka: VoiceOver rozpráva jazykom vybraným v nastavení Medzinárodné. Jazyk môže byť
ovplyvnený nastavením formátu regiónu (Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Formát
regiónu. Funkcia VoiceOver je dostupná pre mnohé jazyky, nie však pre všetky.