iPhone - Reštartovanie alebo obnova iPhonu

background image

Reštartovanie alebo obnova iPhonu

Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním zariadenia iPhone sa dá vyriešiť vynúteným
ukončením aplikácie, reštartovaním alebo obnovením zariadenia iPhone.
Reštartovanie zariadenia iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp., až kým sa nezobrazí
červený prepínač. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. iPhone následne
zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap./Vyp., až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.

Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva, pravdepodobne bude potrebná obnova
zariadenia iPhone. Túto možnosť by ste mali zvoliť len v prípade, že sa vypnutím a zapnutím
zariadenia iPhone problém nevyriešil.
Vynútené zatvorenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. vo vrchnej časti niekoľko
sekúnd, až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov , až
kým nedôjde k ukončeniu aplikácie.
Ukončenie aplikácie môžete vynútiť aj tak, že ju odstránite z panela multitaskingu. Viac v časti
„Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 20.
Obnova zariadenia iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. spolu s tlačidlom Domov
najmenej na desať sekúnd, až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.

Ďalšie riešenia problémov nájdete v časti Príloha B, „Podpora a ďalšie informácie,“ na strane 186.

39

Kapitola 3

Základy

background image

Siri

4