iPhone - Písanie

background image

Písanie veľkých písmen

Pred klepnutím na písmeno klepnite na kláves Shift . Prípadne sa
dotknite klávesu Shift a s prstom stále priloženým na displeji prejdite na
požadované písmeno.

Rýchle vloženie bodky a medzery

Dvakrát rýchlo klepnite na medzerník. Túto funkciu môžete vypnúť alebo
zapnúť v Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica.

Vloženie znakov „’ll” pomocou
automatických opráv

Zadajte „lll.” Napíšte napríklad „youlll” a dostanete „you’ll.”

25

Kapitola 3

Základy

background image

Zapnutie funkcie „caps lock“

Klepnite dvakrát na kláves Shift . Funkciu „caps lock“ vypnete
opätovným klepnutím na kláves Shift. Túto funkciu môžete vypnúť alebo
zapnúť v Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica.

Zadávanie číslic, interpunkcie
alebo symbolov

Stlačte kláves pre číslice

. Ďalšie interpunkčné znaky a symboly

zobrazíte klepnutím na kláves symbolov

.

Nastavenie možností písania

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica.

Automatické opravy a kontrola pravopisu

iPhone automaticky opravuje preklepy a ponúka návrhy počas písania pre mnohé jazyky. Ak
iPhone navrhne slovo, môžete ho prijať bez prerušenia písania.

Poznámka: Zoznam podporovaných jazykov nájdete na www.apple.com/iphone/specs.html.

Prijatie navrhovaného slova: Klepnite na medzerník, interpunkčné znamienko alebo na znak
enter.
Odmietnutie navrhovaného slova: Klepnite na „x“.
Ak pri písaní slova viackrát odmietnete navrhované slovo, bude iPhone v budúcnosti prijímať
slovo, ktoré ste namiesto neho napísali.

iPhone môže tiež podčiarknuť zadané slová, ktoré považuje za preklepy.

Nahradenie slova s preklepom

Klepnite na slovo a potom klepnite na jednu z navrhovaných opráv.
Ak sa nezobrazí požadované slovo, jednoducho ho prepíšte.

Vypínanie alebo zapínanie
automatických opráv

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica.

Skratky a váš osobný slovník

Skratky vám umožňujú napísať dlhé slovo alebo frázu zadaním iba niekoľkých znakov. Po zadaní
skratky sa vám zobrazí rozšírený text. Napríklad skratka „snc“ sa po zadaní rozšíri na „Som na
ceste!“.
Vytvorenie skratky: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica a potom klepnite na
Pridať novú skratku.
Pridanie slova alebo frázy do slovníka, takže sa ju iPhone nepokúsi po zadaní opraviť alebo
nahradiť:
Vytvorte skratku, no ponechajte pole Skratka prázdne.

26

Kapitola 3

Základy

background image

Upravenie skratky

Prejdite do Nastavenia > Klávesnica a klepnite na skratku.

Upravovanie textu

Pomocou dotykovej obrazovky môžete jednoducho upravovať zadaný text. Presné umiestnenie
kurzora na požadované miesto uľahčuje lupa, ktorá sa zobrazí na obrazovke. Krajné body
umožňujú rýchle označenie väčšej alebo menšej časti textu. Môžete tiež vystrihnúť, kopírovať
a vložiť text a fotky v rámci aplikácie, alebo navzájom medzi aplikáciami.
Zmena polohy kurzora: Podržte prst na mieste a zobrazí sa vám lupa, pomocou ktorej
nasmerujte kurzor na požadované miesto.

Označenie textu: Klepnite na kurzor pre zobrazenie tlačidiel označovania.

Slovo označíte aj klepnutím dvakrát. V dokumentoch určených len na čítanie, ako sú webové
stránky alebo prijaté emaily, klepnite a podržte prst na slove pre jeho označenie. Potiahnite
krajné body pre označenie väčšej alebo menšej časti textu.

Vystrihnutie alebo kopírovanie
textu

Označte text a potom klepnite na Vystrihnúť alebo Kopírovať.

Vkladanie textu

Klepnite na kurzor a potom klepnite na Vložiť. Vložený bude text, ktorý ste
naposledy vystrihli alebo kopírovali. Môžete tiež označiť text, ktorý chcete
nahradiť a klepnúť na Vložiť.

Obnovenie poslednej úpravy

Zatraste zariadením iPhone a klepnite na Späť.

Zmena formátovania textu na
tučné, kurzíva alebo podčiarknuté

Klepnite na a potom klepnite na B/I/U.

Vyhľadanie významu slova

Ak je táto možnosť dostupná, klepnite na a potom klepnite na
Definovať.

Získanie alternatívnych slov

Ak je táto možnosť dostupná, klepnite na Navrhnúť a potom klepnite na
jedno zo slov.

27

Kapitola 3

Základy

background image

Rozloženia klávesnice

Rozloženia pre softvérové a hardvérové klávesnice môžete meniť v nastaveniach. Dostupné
rozloženia závisia od jazyka klávesnice.
Výber rozloženia klávesnice: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné
klávesnice a potom vyberte klávesnicu.
Pre každý jazyk môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke
a pre externé hardvérové klávesnice. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov
na klávesnici na obrazovke zariadenia iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje
rozloženie znakov na bezdrôtovej klávesnici Apple pripojenej k zariadeniu iPhone.

Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice

Bezdrôtovú Apple klávesnicu (dostupná osobitne) môžete použiť na zadávanie textu na iPhone.
Bezdrôtová Apple klávesnica sa pripája prostredníctvom Bluetooth. Viac v časti „Párovanie
Bluetooth zariadenia s iPhonom“ na strane 35.

Po spárovaní klávesnice so zariadením iPhone sa táto bude k nemu pripájať vždy, keď bude
v dosahu (do 10 metrov). Klávesnica je pripojená vtedy, ak sa po klepnutí na textové pole
nezobrazí softvérová klávesnica na obrazovke. Ak klávesnicu nepoužívate, vypnite ju alebo
zrušte spárovanie. Ušetríte tak jej batérie.

Diktovanie

Pomocou diktovania môžete text vytvárať a upravovať tak, že namiesto písania budete hovoriť.
Diktovať môžete napríklad emailové správy, textové správy alebo poznámky. Diktovanie funguje
dokonca aj s aplikáciami výrobcov tretích strán, takže budete môcť napríklad aktualizovať svoj
stav na Facebooku, zverejňovať Tweety alebo písať a odosielať instagramy. Diktovať môžete
vždy, keď je na dotykovej klávesnici zobrazený kláves .