iPhone - Hlásenia

background image

Hlásenia

Centrum hlásení je miestom, kde sú zobrazené všetky upozornenia, vrátane upozornení na:

Zmeškané telefónne hovory a odkazy

Â

Nové emailové správy

Â

Nové textové správy

Â

Pripomienky

Â

Udalosti kalendára

Â

Priateľské žiadosti (Game Center)

Â

Počasie

Â

Akcie

Â

Zobrazenie centra hlásení: Potiahnite prst nadol smerom z hornej časti obrazovky. Ďalšie
hlásenia zobrazíte rolovaním v zozname.

Upozornenia sa taktiež zobrazia na zamknutej obrazovke. Počas používania zariadenia iPhone
sa na krátky okamih zobrazia vo vrchnej časti obrazovky. Všetky aktuálne upozornenia sú
zobrazené v centre hlásení.

Množstvo aplikácií, ako napríklad Telefón, Správy, Mail a App Store, môžu na ikone na ploche
zobraziť odznak s číslom (znázorňuje množstvo prichádzajúcich položiek) alebo výkričníkom
(indikuje problém). Keď sú tieto aplikácie umiestnené v priečinku, odznak sa zobrazí na ikone
priečinka. Odznak s číslom zobrazuje celkový počet položiek, ktorým ste sa zatiaľ nevenovali,
ako napríklad prichádzajúce telefónne hovory, emailové správy, textové správy a aktualizované
aplikácie určené na stiahnutie. Odznak s výkričníkom indikuje výskyt problému s aplikáciou.

Reagovanie na upozornenie
v centre hlásení

Klepnite na upozornenie.

Reagovanie na upozornenie na
zamknutej obrazovke

Švihnite na ikone zobrazenej hlásením smerom doprava.

Odstránenie upozornení z centra
hlásení

Klepnite na

a potom na Vyčistiť.

Nastavenie možností hlásení

Prejdite do Nastavenia > Hlásenia.

32

Kapitola 3

Základy

background image

Twitter

Prihláste sa do vášho Twitter účtu (prípadne si vytvorte nový účet) v nastaveniach a povolíte
Tweety (krátke správy s dĺžkou 140 znakov) s prílohami z nasledujúcich aplikácií:

Fotoaparát alebo Fotky — Tweet s fotkou

Â

Safari — Tweet s webovou stránkou

Â

Mapy — Tweet s polohou

Â

YouTube — Tweet s videom

Â