iPhone - Diktovanie

background image

Poznámka: V časti Nastavenia > Všeobecné > Siri zapnite funkciu Siri. Diktovanie je k dispozícii
iba na iPhone 4S a vyžaduje prístup na internet cez bezdrôtové alebo Wi-Fi pripojenie.
Diktovanie nemusí byť dostupné pre všetky jazyky alebo vo všetkých oblastiach a funkcie sa
môžu v jednotlivých oblastiach líšiť. Prenos dát v mobilnej sieti môže byť spoplatnený.
Diktovanie textu: Klepnite na klávesnici. Po skončení klepnite na Hotovo.

Po klepnutí začnite

Toto sa zobrazí, kým Siri

pí�e text z vá�ho

diktovaného prejavu.

Ak chcete pridať text, klepnite ešte raz na a pokračujte v diktovaní.

28

Kapitola 3

Základy

background image

Diktovanie môžete použiť na vloženie slova alebo nahradenie vybraného textu. Umiestnite
kurzor na miesto, kde chcete pridať text alebo vyberte text, ktorý chcete nahradiť, potom
klepnite na a začnite diktovať. Ak chcete zmeniť slovo, dvojitým klepnutím ho vyberte,
klepnite na a potom povedzte požadované slovo.

Namiesto klepnutia na na klávesnici si môžete iPhone priložiť k uchu a začať diktovať.
Diktovanie ukončíte tak, že iPhone presuniete naspäť pred seba.
Pridávanie interpunkcie: Vyslovte interpunkčné znamienko.

Napríklad, „Drahá Mária čiarka šek je v poštovej zásielke výkričník“ sa zobrazí ako „Drahá Mária,
šek je v poštovej zásielke!“

Tlačenie

AirPrint

AirPrint vám umožňuje bezdrôtovo tlačiť na tlačiarňach s podporou funkcie AirPrint. Tlačiť
môžete z nasledujúcich aplikácií:

Mail — emailové správy a prílohy, ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look

Â

Fotky a Fotoaparát — fotky

Â

Safari — webové stránky, PDF dokumenty a ďalšie prílohy, ktoré je možné prezerať pomocou

Â

funkcie Quick Look
iBooks — PDF dokumenty

Â

Mapy — mapu zobrazenú na obrazovke

Â

Poznámky — aktuálne zobrazenú poznámku

Â

AirPrint môžu podporovať aj ďalšie aplikácie dostupné na App Store.

Tlačiareň s podporou AirPrint nie je potrebné pred použitím nastavovať — jednoducho ju
pripojte k tej istej Wi-Fi sieti, ku ktorej je pripojený váš iPhone. Ďalšie informácie nájdete na
adrese support.apple.com/kb/HT4356.

Tlač dokumentu