iPhone - Bluetooth zariadenia

background image

Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhonom

UPOZORNENIE:

Dôležité informácie o prevencii pred poškodením sluchu a bezpečnom

šoférovaní nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple.com/
sk_SK/manuals/iphone/.

Bluetooth zariadenie musíte pred použitím spárovať s vaším zariadením iPhone.

Spárovanie Bluetooth náhlavnej sady, sady do auta alebo iného zariadenia so zariadením
iPhone:

1

Postupujte podľa inštrukcií priložených k vášmu zariadeniu. Nastavte ho ako objaviteľné, alebo

ho nastavte na vyhľadávanie ďalších Bluetooth zariadení.

2

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth a zapnite Bluetooth.

3

Na iPhone vyberte zariadenie a zadajte heslo alebo PIN kód zariadenia. Heslo alebo PIN kód

zariadenia nájdete v návode na použitie, ktorý je súčasťou zariadenia.
Po spárovaní Bluetooth zariadenia s vaším zariadením iPhone, musí mať toto zariadenie pre
funkčné telefonovanie vytvorené spojenie s vaším zariadením iPhone. Pozrite si dokumentáciu
dodanú so zariadením.
Keď je iPhone pripojený k Bluetooth náhlavnej sade alebo sade do auta, odchádzajúce hovory
sú smerované cez toto zariadenie. Prichádzajúce hovory sú presmerované do tohto zariadenia
- ak odpovedáte na hovor a do vášho zariadenia iPhone - ak odpovedáte použitím zariadenia
iPhone.

Spárovanie bezdrôtovej Apple klávesnice so zariadením iPhone:

1

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth a zapnite Bluetooth.

2

Zapnite bezdrôtovú Apple klávesnicu stlačením tlačidla napájania.

3

Na iPhone vyberte klávesnicu uvedenú v zozname zariadení.

35

Kapitola 3

Základy

background image

4

Zadajte na klávesnici heslo podľa pokynov a stlačte kláves Enter.

Poznámka: So zariadením iPhone môžete mať naraz spárovanú len jednu bezdrôtovú Apple
klávesnicu. Pre spárovanie s inou klávesnicou musíte najprv zrušiť párovanie s aktuálnou.
Viac informácií nájdete v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 28.

Stav Bluetooth

Ikona Bluetooth je na iPhone zobrazená v stavovom riadku v hornej časti obrazovky:

Â

alebo : Bluetooth je zapnuté a spárované so zariadením. (Táto farba závisí od aktuálnej

farby stavového riadku.)

Â

: Bluetooth je zapnuté a spárované so zariadením, ale zariadenie je mimo dosahu a vypnuté.

Â

Žiadna ikona Bluetooth: Bluetooth je vypnuté a nie je spárované so zariadením.

Zrušenie párovania Bluetooth zariadenia a iPhonu

Ak Bluetooth zariadenie nebudete viac používať, môžete zrušiť jeho spárovanie s vašim
zariadením iPhone.

Zrušenie párovania Bluetooth zariadenia:

1

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth a zapnite Bluetooth.

2

Klepnite na vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto zariadenie“.