iPhone - Úprava plochy

background image

Úprava plochy

Usporiadanie aplikácií

Rozmiestnenie ikon aplikácií na vašej ploche, vrátane ikon v Docku (v spodnej časti obrazovky)
je možné upraviť. Ak chcete, môžete ikony rozložiť na viacerých plochách. Môžete si tiež
usporiadať aplikácie zoskupením do priečinkov.

Úprava rozmiestnenia ikon:

1

Dotknite sa akejkoľvek aplikácie na ploche a podržte na nej prst, až kým sa nezačne chvieť.

2

Aplikácie presúvajte ťahaním.

3

Stlačte tlačidlo Domov , čím potvrdíte nové rozmiestnenie ikon aplikácií.

Presun ikony na ďalšiu plochu

Počas presúvania potiahnite aplikáciu na okraj obrazovky.

Vytvorenie ďalších plôch

Počas presúvania prejdite na poslednú plochu vpravo a potom potiahnite
aplikáciu smerom k pravému okraju obrazovky. Môžete vytvoriť až 11
plôch.

Obnovenie pôvodného
rozmiestnenia aplikácií na ploche

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť
rozloženie plochy.
Obnovením rozloženia plochy odstránite všetky vytvorené priečinky
a zároveň sa vrátite k predvolenému pozadiu na vašej ploche.

Na plochu môžete pridať ikony, ktoré budú otvárať vaše obľúbené webové stránky. Viac v časti
„Web clips“ na strane 79.

Keď je iPhone fyzicky pripojený k vášmu počítaču (pomocou kábla Dock konektor - USB),
môžete upravovať plochy zariadenia v aplikácii iTunes. V iTunes vyberte v zozname zariadení
iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky.

Usporadúvanie pomocou priečinkov

Priečinky vám umožňujú usporiadať aplikácie na ploche. Do priečinka môžete vložiť až 12
aplikácií. iPhone automaticky pomenuje priečinok pri jeho vytvorení, pričom stanoví názov
priečinka podľa kategórie aplikácií, ktoré boli použité na jeho vytvorenie. Názov priečinka
môžete kedykoľvek zmeniť. Umiestnenie priečinka na ploche (plochách) je možné meniť
ťahaním podobne ako rozmiestnenie aplikácií. Priečinok môžete umiestniť aj do Docku.

23

Kapitola 3

Základy

background image

Vytvorenie priečinka: Dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst, až kým sa aplikácie na ploche
nezačnú chvieť. Potom potiahnite aplikáciu na inú aplikáciu.

iPhone vytvorí nový priečinok, ktorý bude obsahovať tieto dve aplikácie a zobrazí jeho názov.
Môžete klepnúť na pole s názvom a zadať iný názov.

Priečinok otvoríte klepnutím. Potom môžete klepnutím otvoriť aplikáciu, ktorú obsahuje. Ak
chcete zatvoriť priečinok, klepnite mimo neho alebo stlačte tlačidlo Domov .

Počas upravovania rozmiestnenia aplikácií:

Pridanie aplikácie do priečinka

Potiahnite aplikáciu na priečinok.

Odstránenie aplikácie z priečinka

Klepnutím otvorte priečinok a potom potiahnite aplikáciu von z priečinka.

Vymazanie priečinka

Potiahnite všetky aplikácie von z priečinka. Priečinok bude automaticky
vymazaný.

Premenovanie priečinka

Klepnutím otvorte priečinok, klepnite na názov priečinka v hornej časti
a pomocou klávesnice zadajte nový názov.

Po dokončení úprav rozmiestnenia aplikácií na ploche stlačte tlačidlo Domov a uložíte tak
vykonané zmeny.

Pridanie pozadia

Ako pozadie pre zamknutú obrazovku môžete nastaviť obrázok alebo fotku. Takisto je možné
nastaviť aj pozadie na vašej ploche. Môžete si vybrať jeden z obrázkov, ktoré boli dodané na
iPhone, prípadne fotku z albumu Fotoaparát alebo iného albumu na iPhone.

Nastavenie pozadia:

1

V Nastaveniach vyberte Pozadie, klepnite na obrázok zamknutej obrazovky a plochy a potom

klepnite na pozadie alebo na album.

2

Klepnutím vyberte obrázok alebo fotku. Ak vyberiete fotku, potiahnite ju na požadované miesto,

prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov, až kým nedosiahnete požadovaný
výsledok.

24

Kapitola 3

Základy

background image

3

Klepnite na Nastaviť a potom vyberte, či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke, na ploche

alebo na oboch.

Písanie

Dotyková klávesnica sa zobrazí vždy, keď potrebujete písať.

Zadávanie textu

Na zadávanie textu použite klávesnicu. Klávesnica opravuje preklepy, odhaduje, čo práve píšete
a učí sa nové slová počas používania. V závislosti od používanej aplikácie môže inteligentná
klávesnica počas písania automaticky ponúkať opravy chýb.
Zadávanie textu: Klepnutím na textové pole zobrazte klávesnicu a potom zadávajte znaky
klepaním na klávesnicu.

Počas písania sa bude každý zadávaný znak zobrazovať nad vaším prstom alebo palcom. Ak sa
dotknete neželaného klávesu, bez zdvihnutia presuňte prst na požadovaný znak. Vybraný znak
nebude zadaný, kým nezdvihnete prst z klávesu.

Vymazanie predchádzajúceho
znaku

Klepnite na

.