iPhone - Prehrávanie videí

background image

Prehrávanie videí

Prehranie videa: Klepnite na video.

Klepnutím na

video

zobrazíte

alebo

skryjete

ovládanie.

Prehrať

video na TV

pomocou

Apple TV.

Potiahnite pre prechod dopredu alebo dozadu.

Vybrať

kapitolu.

Potiahnutím upravte

hlasitosť.

Cars 2 je k dispozícii na iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar.

Zobrazenie a skrytie ovládacích
prvkov

Počas prehrávania videa klepnite na obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

Potiahnite posuvník hlasitosti, prípadne použite tlačidlá na ovládanie
hlasitosti na boku iPhonu alebo na iPhone slúchadlách.

Roztiahnutie videa na celú
obrazovku alebo na šírku
obrazovky

Klepnite na

alebo

. Prípadne klepnite dvakrát na video.

Pozastavenie prehrávania a
pokračovanie v prehrávaní

Klepnite na alebo , prípadne stlačte stredné tlačidlo na iPhone
slúchadlách.

Spustenie prehrávania od začiatku Ak video obsahuje kapitoly, potiahnite posuvník v indikátore priebehu

na ľavý okraj. Ak video neobsahuje kapitoly, klepnite na . Ak bolo
prehraných menej ako prvých päť sekúnd videa, otvorí sa predchádzajúce
video vo vašej knižnici.

Prechod na vybranú kapitolu (ak
video obsahuje kapitoly)

Klepnite na a vyberte kapitolu.

Prechod na nasledujúcu kapitolu
(ak je dostupná)

Klepnite na , alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na iPhone
slúchadlách.

135

background image

Prechod na predchádzajúcu
kapitolu (ak je dostupná)

Klepnite na , alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na iPhone
slúchadlách. Ak bolo prehraných menej ako prvých päť sekúnd videa,
otvorí sa predchádzajúce video vo vašej knižnici.

Prevíjanie dozadu alebo rýchle
prevíjanie dopredu

Dotknite sa a podržte alebo .

Ukončenie prehrávania videa

Klepnite na Hotovo.

Výber inej jazykovej verzie (ak je k
dispozícii)

Klepnite na a v zozname zvukových verzií vyberte jazyk.

Zobrazenie a skrytie titulkov (ak sú
k dispozícii)

Klepnite na a v zozname Titulky vyberte jazyk, prípadne vyberte Vyp.

Zobrazenie a skrytie skrytých
titulkov (ak sú k dispozícii)

Prejdite do Nastavenia > Video.