iPhone - Inštalácia SIM karty

background image

Inštalácia SIM karty

Ak bola k zariadeniu iPhone dodaná SIM karta, nainštalujte ju pred spustením nastavovania.

14

background image

Dôležité:

SIM karta sa vyžaduje na používanie mobilných služieb pri pripájaní ku GSM sieťam

a niektorým CDMA sieťam. iPhone 4S, ktorý bol aktivovaný prostredníctvom bezdrôtovej CDMA
siete môže využívať SIM kartu na pripájanie ku GSM sieťam (pri medzinárodnom roamingu).
Váš iPhone podlieha pravidlám vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb. Tieto môžu zahŕňať
obmedzenia týkajúce sa zmeny poskytovateľa služby a roamingu a to aj po skončení minimálnej
vyžadovanej zmluvy o službách. Viac informácií získate u vášho poskytovateľa bezdrôtových
služieb. Dostupnosť mobilných funkcií závisí od bezdrôtovej siete.

Inštalácia SIM karty do iPhonu 4S

Inštalácia SIM karty: Zasuňte koniec malej spinky na papier alebo nástroja na vysúvanie SIM
karty do otvoru na SIM dvierkach. Vytiahnite dvierka SIM karty a vložte SIM kartu tak, ako je to
znázornené na obrázku. SIM dvierka spolu so SIM kartou opatrne zasuňte na pôvodné miesto.