iPhone - Vyhľadávanie pripomienok

background image

Vyhľadávanie pripomienok

Nedokončené alebo dokončené pripomienky môžete rýchlo vyhľadať. Prehľadávané sú názvy
pripomienok.
Vyhľadanie pripomienok v zobrazení Dátum: Klepnite na , potom klepnite na Prehľadať
pripomienky a zadajte hľadanú frázu.
Vyhľadanie pripomienok v zobrazení Zoznam: Klepnite na , potom klepnite na Prehľadať
pripomienky a zadajte hľadanú frázu.

Pripomienky môžete vyhľadávať aj z plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie Spotlight“ na strane 177.
Pripomienky môžete vyhľadávať aj pomocou Siri. Viac v časti kapitola 4, „Siri,“ na strane 40.

118

Kapitola 19

Pripomienky

background image

Game Center

20