iPhone - Spravovanie pripomienok v zobrazení Zoznam

background image

Spravovanie pripomienok v zobrazení Zoznam

Pripomienky môžete usporiadať vo viacerých zoznamoch a oddeliť tak úlohy, ktoré súvisia
s vašou prácou a osobným životom. Aplikácia Pripomienky obsahuje po nainštalovaní jeden
zoznam pre aktívne pripomienky a ďalší vstavaný zoznam pre dokončené položky. Môžete
pridávať vaše vlastné zoznamy.
Vytvorenie zoznamu: V hornej časti obrazovky klepnite na Zoznam a potom klepnite na .
Klepnite na Upraviť.

Rýchle prepínanie medzi
zoznamami

Potiahnite prst na obrazovke doprava alebo doľava.
Môžete tiež prejsť priamo na špecifický zoznam. Klepnite na

a potom

klepnite na názov zoznamu.

Zobrazenie dokončených položiek Potiahnite prst na obrazovke niekoľkokrát smerom doľava, až kým sa

nezobrazí zoznam Dokončené.

Zmena poradia zoznamov

V zobrazení Zoznam klepnite na

a potom klepnite na Upraviť.

Potiahnite

vedľa zoznamu pre zmenu jeho poradia.

Zoznam nie je možné presunúť do iného účtu a poradie pripomienok
v zozname taktiež nie je možné meniť.

Vymazanie zoznamu

V zobrazení Zoznam klepnite na

a potom klepnite na Upraviť. Klepnite

na

pre každý zoznam, ktorý chcete vymazať.

Ak vymažete zoznam, budú vymazané aj všetky položky, ktoré obsahuje.

116

Kapitola 19

Pripomienky

background image

Zmena názvu zoznamu

V zobrazení Zoznam klepnite na

a potom klepnite na Upraviť. Klepnite

na názov, ktorý chcete upraviť a potom zadajte nový názov. Klepnite na
Hotovo.

Nastavenie predvoleného
zoznamu pre nové pripomienky

Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a v časti Pripomienky
klepnite na Predvolený zoznam.

Pripomienku môžete vytvoriť aj pomocou hlasových žiadostí. Viac v časti kapitola 4, „Siri,“ na
strane 40.