iPhone - Spravovanie dokončených pripomienok

background image

Spravovanie dokončených pripomienok

Aplikácia Pripomienky uchováva pripomienky, ktoré ste označili ako dokončené. Dokončené
pripomienky si môžete prezerať v zobrazení Zoznam alebo Dátum, prípadne si ich môžete
prezerať v zozname Dokončené.
Zobrazenie dokončených položiek: Klepnite na tlačidlo Zoznam vo vrchnej časti obrazovky
a potom niekoľkokrát potiahnite prst zľava doprava, až kým sa nezobrazí zoznam Dokončené.

117

Kapitola 19

Pripomienky

background image

Zobrazenie počtu dokončených
pripomienok

V zobrazení Zoznam alebo Dátum, prejdite do vrchnej časti zoznamu
pripomienok a potom ho potiahnite nadol, až kým sa nezobrazí zoznam
Dokončené. Pre zobrazenie všetkých dokončených položiek klepnite na
Dokončené.

Označenie dokončenej položky
ako nedokončenej

Klepnutím zrušte zaškrtnutie. Položka sa automaticky presunie naspäť do
pôvodného zoznamu.

Synchronizácia predchádzajúcich
pripomienok

Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a potom v časti
Pripomienky klepnite na Synchronizovať. Toto nastavenie sa vzťahuje
na všetky účty pripomienok. Pre dosiahnutie optimálneho výkonu
synchronizujte len tie položky, ktoré potrebujete.