iPhone - Nastavenie pripomienky

background image

Nastavenie pripomienky

Pripomienku môžete nastaviť pre určitý dátum a čas, pre miesto, pre obe alebo pre žiadnu
z týchto možností.
Pridanie pripomienky: V aplikácii Pripomienky klepnite na , zadajte popis a klepnite na
Hotovo.

Po pridaní pripomienky môžete ďalej upravovať jej nastavenia.

115

background image

Nastavenie miesta pre
pripomienku

Klepnite na pripomienku a potom klepnite na Pripomenúť. Zapnite
možnosť „Na mieste“ a vyberte Pri odchode alebo Pri príchode, prípadne
obe tieto možnosti.
Ak chcete použiť inú polohu, klepnite na Aktuálna poloha, potom klepnite
na Vybrať adresu a vyberte polohu v kontaktoch.
Viac v časti „O polohových pripomienkach“ na strane 117.

Nastavenie termínu pripomienky

Klepnite na pripomienku a potom klepnite na Pripomenúť. Zapnite
možnosť „Dňa“ a nastavte dátum a čas, kedy chcete byť upozornení na
pripomienku. Pripomienky s termínom a nedokončené pripomienky sú
zobrazené v centre hlásení.

Pridanie poznámok do
pripomienky

Klepnite na pripomienku a potom klepnite na Zobraziť viac. Klepnite na
Poznámky.

Presunutie pripomienky do iného
zoznamu

Klepnite na pripomienku a potom klepnite na Zobraziť viac. Klepnite na
Zoznam a vyberte nový zoznam.
Viac informácií o vytváraní a upravovaní zoznamov nájdete v časti
„Spravovanie pripomienok v zobrazení Zoznam“ na strane 116.

Vymazanie pripomienky

Klepnite na Pripomienku, klepnite na Zobraziť viac a potom klepnite na
Vymazať.

Úprava pripomienky

Klepnite na pripomienku a potom klepnite na jej názov.

Označenie pripomienky ako
dokončenej

Klepnutím zaškrtnite políčko vedľa pripomienky.
Dokončené položky sú zobrazené v zozname Dokončené. Viac v časti
„Spravovanie dokončených pripomienok“ na strane 117.

Nastavenie zvuku pripomienok

Prejdite do Nastavenia > Zvuky.

Ak chcete, aby boli vaše
pripomienky aktuálne na vašich
iOS zariadeniach a počítačoch,
použite iCloud.

Prejdite do Nastavenia > iCloud a potom zapnite možnosť Pripomienky.
Viac v časti „iCloud“ na strane 17.