iPhone - Vyhľadávanie lokalít

background image

Vyhľadávanie lokalít

UPOZORNENIE:

Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete

v dokumente Dôležité informácie o produkte nasupport.apple.com/sk_SK/manuals/iphone/.

Vyhľadanie lokality: Klepnite na vyhľadávacie pole a zobrazí sa klávesnica. Zadajte adresu
alebo iné informácie a klepnite na Hľadať.
Vyhľadávať môžete napríklad:

Križovatku

Â

Oblasť

Â

Orientačný bod

Â

PSČ

Â

Podnik alebo firmu

Â

Klepnutím na

môžete vyhľadať polohu kontaktu.

106

background image

Zobrazenie názvu alebo popisu
lokality

Klepnite na značku.

Zobrazenie zoznamu nájdených
firiem

Klepnite na a potom klepnite na Zoznam.
Ak chcete zobraziť polohu firmy, klepnite na ňu.

Vyhľadanie vašej aktuálnej polohy Klepnite na .

Vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou. V prípade, že vašu
polohu nie je možné presne stanoviť, zobrazí sa okolo značky modrý kruh.
Čím je kruh menší, tým presnejšie je stanovená vaša poloha.

Zobrazenie smeru, ktorým ste
otočení

Klepnite na ešte raz.
Ikona sa zmení na , mapa sa otočí a zobrazí sa na nej smer, ktorým ste
otočení.

Označenie lokality

Dotknite sa mapy a podržte na nej prst. Zobrazí sa značka (vyzerá ako
špendlík).

Dôležité:

Mapy, smery a aplikácie založené na určovaní polohy závisia od dátových služieb.

Tieto údaje a služby sa môžu meniť a nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach, čo môže
spôsobiť, že mapy, smery alebo informácie stanovujúce polohu môžu byt nedostupné, nepresné
alebo neúplné. Porovnajte informácie získané pomocou zariadenia iPhone so svojím okolím
a korigujte tak akékoľvek nezrovnalosti.

Ak sú pri zapnutí aplikácie Mapy lokalizačné služby vypnuté, budete zrejme požiadaný o ich
zapnutie. Mapy môžete používať aj bez lokalizačných služieb. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na
strane 172.