iPhone - Úprava fotografií

background image

Úprava fotografií

Fotografie môžete otáčať, vylepšovať, orezávať a odstrániť červené oči. Pri vylepšení fotky dôjde
k úprave celkového jasu fotografie, sýtosti farieb a ďalších vlastností.

Úprava fotografie: Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite na Upraviť a potom
vyberte nástroj.
Ak ste vybrali nástroj na korekciu červených očí, klepnite na každé oko, ktoré chcete upraviť.
Ak chcete orezať fotku, potiahnite rohy mriežky, potiahnutím upravte polohu fotky a potom
klepnite na Orezať. Počas orezávania môžete pre zachovanie pomeru strán klepnúť na Pomer
strán.