iPhone - Účty a nastavenia aplikácie Kalendár

background image

Účty a nastavenia aplikácie Kalendár

Nastavenia aplikácie Kalendár a kalendárových účtov ovplyvňuje niekoľko rôznych nastavení
v Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre.

Kalendárové účty sa tiež používajú na synchronizáciu úloh pre pripomienky.
Pridanie CalDAV účtu: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, klepnite na Pridať
účet a potom klepnite na Iný. V časti Kalendáre klepnite na Pridať CalDAV účet.

Nasledujúce možnosti sa vzťahujú na všetky vaše kalendáre:

Nastavenie zvukov upozornení
kalendára

Prejdite do Nastavenia > Zvuky > Upozornenia kalendára.

Synchronizácia starších udalostí

Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Synchronizovať
vyberte časové obdobie. Nastávajúce udalosti sú vždy synchronizované.

Nastavenie zvukového
upozornenia pri prijatí pozvánky

Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a zapnite možnosť
Upozor. na pozvánky.

Nastavenie podpory časových
pásiem v aplikácii Kalendár

Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Podpora čas. pásiem.

92

Kapitola 10

Kalendár

background image

Nastavenie predvoleného
kalendára

Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Predvolený kalendár.

Ak chcete, aby bol váš kalendár
aktuálny na vašich iOS
zariadeniach a počítačoch, použite
iCloud.

Prejdite do Nastavenia > iCloud a potom zapnite možnosť Kalendár. Viac
v časti „iCloud“ na strane 17.

Dôležité:

Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá, Kalendár zobrazí dátum a čas

udalostí podľa vybraného časového pásma. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá,
Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom.
Niektorí operátori nepodporujú sieťový čas vo všetkých oblastiach. Ak cestujete, iPhone nemusí
zobrazovať udalosti alebo upozornenia v správnom miestnom čase. Správny čas ale môžete
nastaviť manuálne. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na
strane 179.

93

Kapitola 10

Kalendár