iPhone - VoiceOver

background image

VoiceOver

Â

Wyjście audio dla połączeń

Â

Siri

Â

Zoom (przybliżanie ekranu)

Â

Duża czcionka

Â

Białe na czarnym

Â

Wybieranie głosowe

Â

Czytanie podpowiedzi

Â

Dźwięk mono i balans

Â

Tryb aparatu słuchowego (iPhone 4 GSM)

Â

Własne wibracje

Â

Powiadamianie diodą

Â

AssistiveTouch

Â

Obsługa monitorów brajlowskich

Â

Odtwarzanie materiałów z napisami

Â

Z wyjątkiem VoiceOver, większość wymienionych wyżej funkcji działa w każdym programie na
iPhone'a, w tym również w programach innych producentów, które można pobrać z App Store.
VoiceOver działa z programami, które są oryginalnie zainstalowane na iPhonie oraz z wieloma
programami innych producentów.

Więcej informacji o funkcjach dostępności iPhone'a można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/
accessibility.

Poszczególne funkcje można włączać i wyłączać w ustawieniach dostępności na iPhonie. Niektóre
funkcje można również włączyć w iTunes, gdy iPhone jest podłączony do komputera.
Włączanie funkcji dostępności na iPhonie: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność.
Włączanie funkcji dostępności w iTunes: Podłącz iPhone'a do komputera i wybierz go na liście
urządzeń iTunes. Kliknij w Podsumowanie, a następnie kliknij w Konfiguruj uniwersalny dostęp na
dole ekranu Podsumowanie.

Dużą czcionkę można włączać i wyłączać tylko w ustawieniach iPhone'a. Zobacz „Duża
czcionka“ na stronie 168.

VoiceOver

Funkcja VoiceOver opisuje głosowo zawartość ekranu, aby można było korzystać z iPhone'a bez
konieczności patrzenia na niego.

155

background image

VoiceOver opisuje każdy zaznaczony element na ekranie. Po zaznaczeniu element jest otaczany
czarnym prostokątem (kursorem VoiceOver) i VoiceOver wypowiada nazwę tego elementu lub
opisuje go.

Aby usłyszeć opis innych rzeczy z ekranu, dotknij ekranu lub przeciągnij palce. Gdy zaznaczony
zostaje tekst, VoiceOver go czyta. Jeśli podpowiedzi zostaną włączone, VoiceOver może podawać
nazwy rzeczy i dotyczące ich instrukcje, np. „stuknij dwukrotnie, aby otworzyć”. Aby obsługiwać
rzeczy na ekranie (np. przyciski czy łącza), korzystaj z gestów opisanych w sekcji „Zapamiętywanie
gestów VoiceOver“ na stronie 159.

Przejście do nowego ekranu sygnalizowane jest przez VoiceOver dźwiękiem oraz opisaniem
głosem pierwszego elementu na ekranie. Zwykle jest to obiekt w lewym górnym rogu. VoiceOver
informuje także o zmianie orientacji ekranu na poziomą lub pionową oraz o zablokowaniu lub
odblokowaniu ekranu.

Uwaga:  VoiceOver mówi w języku wybranym w ustawieniach narodowych. Na język może mieć
także wpływ wybrany format regionu (Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Format regionu).
Funkcja VoiceOver dostępna jest w większości języków, lecz nie we wszystkich.

Konfigurowanie VoiceOver

Ważne: 

VoiceOver zmienia gesty służące do obsługi iPhone'a. Gdy VoiceOver jest włączony,

do obsługi iPhone'a można używać tylko gestów VoiceOver (również do wyłączenia VoiceOver
i przywrócenia standardowego trybu działania).

Uwaga:  Nie można jednocześnie korzystać z VoiceOver i Zoom.
Włączanie lub wyłączanie VoiceOver: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver.
Możesz również przypisać włączanie i wyłączanie VoiceOver do trzykrotnego naciśnięcia przycisku
Początek. Zobacz „Trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek“ na stronie 167.

Włączanie lub wyłączanie
podpowiedzi głosowych

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver. Gdy podpowiedzi
są włączone, VoiceOver może informować o funkcjach zaznaczanych
obiektów lub podawać instrukcje, np. „stuknij dwukrotnie, aby otworzyć”.
Podpowiedzi można również dodać do pokrętła, a następnie przesunąć
palcem w górę lub w dół, aby dopasować. Zobacz „Korzystanie z pokrętła
VoiceOver“ na stronie 160.

Ustawianie szybkości mowy
VoiceOver

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver i przeciągnij
suwak Szybkość mówienia. Szybkość mowy można również dodać do
pokrętła, a następnie przesunąć palcem w górę lub w dół, aby dopasować.
Zobacz „Korzystanie z pokrętła VoiceOver“ na stronie 160.

Zmiana głosowego odczytywania
wpisywanego tekstu

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Mów
wpisywane.

Korzystanie z alfabetu
fonetycznego przy głosowym
odczytywaniu wpisywanego tekstu

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Alfabet
fonetyczny. Tekst jest odczytywany znak po znaku. VoiceOver najpierw
odczytuje znak, a następnie jego odpowiednik fonetyczny (np. „f”, a
następnie „fokstrot”).

156

Rozdział 31

Dostępność

background image

Używanie zmian tonu

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Zmieniaj ton.
VoiceOver używa wyższego tonu podczas wprowadzania liter i niższego
podczas ich usuwania. Wyższy ton używany jest również podczas czytania
pierwszego elementu grupy (np. listy lub tabeli), natomiast niższy podczas
czytania ostatniego elementu grupy.

Ustawianie opcji pokrętła

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Pokrętło. Stuknij,
aby zaznaczyć opcje lub usunąć ich zaznaczenie, lub przeciągnij w górę,
aby zmienić położenie rzeczy.

Zmiana wymowy VoiceOver

Przestaw pokrętło na Język, a następnie przesuń palec w górę lub w dół.
Pozycja pokrętła Język jest dostępna, jeśli wybrano więcej niż jedną
wymowę.

Wybór wymowy dostępnej na
pokrętle języka

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Pokrętło
języków. Aby zmienić położenie języka na liście, przeciągnij w górę lub
w dół.

Zmiana języka iPhone'a

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Język. Niektóre języki mogą
być zależne od wybranego formatu regionu (Ustawienia > Ogólne >
Narodowe > Format regionu).

Pomijanie obrazów podczas
nawigacji

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Nawiguj po
obrazkach. Można ustawić pomijanie wszystkich obrazków lub tylko
obrazków bez opisów.

Odczytywanie głosowe
powiadomień po odblokowaniu
iPhone'a

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Mów
powiadomienia. Jeśli funkcja ta jest wyłączona, iPhone mówi tylko wtedy,
gdy jest odblokowany.

Korzystanie z VoiceOver

Zaznaczanie rzeczy na ekranie: Przeciągnij palec po ekranie. VoiceOver opisuje każdy dotknięty
element. Możesz poruszać się od jednego elementu do kolejnego, przesuwając jednym palcem
w lewo lub w prawo po ekranie. Poszczególne elementy zaznaczane są od lewej do prawej i z
góry na dół. Przesuń palcem w prawo, aby przejść do kolejnego elementu lub w lewo, aby przejść
do poprzedniego.

Włączanie nawigacji w pionie

Dodaj Nawigację w pionie do pokrętła, wybierz ją za pomocą pokrętła, a
następnie przesuń palcami w górę lub w dół, aby przenieść rzecz powyżej
lub poniżej. Zobacz „Korzystanie z pokrętła VoiceOver“ na stronie 160.

Wybieranie pierwszego lub
ostatniego elementu na ekranie

Przesuń czterema palcami w górę lub w dół.

Odblokowywanie iPhone'a

Zaznacz przełącznik odblokowania i stuknij w ekran dwa razy.

Wybieranie rzeczy według nazwy

Stuknij trzykrotnie dwoma palcami w dowolne miejsce na ekranie, aby
otworzyć Wybór rzeczy. Wpisz nazwę w polu wyszukiwania, przesuń palcem
w prawo lub w lewo, aby wyszukać nazwę według alfabetu lub stuknij w
indeks tabeli z prawej strony listy i przesuń palcem w górę lub w dół, aby
szybko przewijać listę rzeczy.

Zmiana nazwy elementu na
ekranie, aby można go było łatwiej
znaleźć

Stuknij dwoma palcami w dowolne miejsce na ekranie i przytrzymaj palce.

Odczytywanie głosowe tekstu zaznaczonego elementu: Przesuń jednym palcem w dół lub w
górę, aby odczytać następny lub poprzedni wyraz lub znak (przekręć pokrętło, aby wybrać znaki
lub wyrazy). Można wybrać odczytywanie fonetyczne. Zobacz „Konfigurowanie VoiceOver“ na
stronie 156.

157

Rozdział 31

Dostępność

background image

Przerywanie mówienia o obiekcie

Stuknij raz dwoma palcami. Ponownie stuknij dwoma palcami, aby
wznowić mówienie. Gdy zaznaczysz inny obiekt, mówienie rozpocznie się
automatycznie.

Zmiana głośności mowy

Użyj przycisków głośności iPhone'a lub dodaj głośność do pokrętła, a
następnie przesuń palcem w górę lub w dół, aby dopasować. Zobacz
„Korzystanie z pokrętła VoiceOver“ na stronie 160.

Wyciszanie VoiceOver

Stuknij dwa razy trzema palcami. Stuknij ponownie dwa razy trzema
palcami, aby odwołać wyciszenie. Jeśli chcesz wyłączyć tylko dźwięki
VoiceOver, ustaw przełącznik Dzwonek/Cisza w pozycji Cisza. Jeśli
podłączona jest klawiatura zewnętrzna, możesz również nacisnąć klawisz
Control na klawiaturze, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie VoiceOver.

Zmiana głosu

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Używaj głosu
Compact.

Czytanie zawartości całego ekranu
od góry

Przesuń w górę dwa palce.

Czytanie od bieżącego elementu
do dołu ekranu

Przesuń w dół dwa palce.

Odczytywanie głosowe informacji o
statusie iPhone'a

Aby odczytane zostały informacje o godzinie, czasie pracy baterii, sile
sygnału Wi-Fi i inne, stuknij w górną część ekranu.

„Stuknięcie” zaznaczonej rzeczy, gdy włączona jest funkcja VoiceOver: Stuknij dwukrotnie
w dowolnym miejscu ekranu.

„Stuknięcie dwukrotne”
zaznaczonej rzeczy, gdy włączona
jest funkcja VoiceOver:

Stuknij trzykrotnie w dowolnym miejscu ekranu.

Ustawianie suwaka

Przesuń jednym palcem w górę, aby zwiększyć ustawienia lub w dół, aby je
zmniejszyć. VoiceOver informuje o zmianach w trakcie ich dokonywania.

Przewijanie listy lub obszaru
ekranu

Przesuń trzema palcami w górę lub w dół. Przesuń w dół, aby przejść
o stronę w dół listy lub ekranu. Przesuń w górę, aby przejść w górę.
Podczas kartkowania listy VoiceOver mówi, jaki zakres rzeczy jest aktualnie
wyświetlony (na przykład „wiersze od 5 do 10”). Możliwe jest również
przewijanie listy (zamiast jej kartkowania). Stuknij dwukrotnie i przytrzymaj
palec na ekranie. Gdy usłyszysz serię dźwięków, możesz przewijać listę,
poruszając palcem w górę lub w dół. Przewijanie zostanie zakończone po
oderwaniu palca od ekranu.

Korzystanie z indeksu listy

Niektóre listy mają po prawej stronie indeks alfabetyczny. Indeksu tego nie
można wybrać przez przechodzenie między elementami. Trzeba go dotknąć
bezpośrednio. Gdy indeks jest zaznaczony, możesz poruszać się po nim,
przesuwając palcem w górę lub w dół. Możesz również stuknąć dwukrotnie,
a następnie przesuwać palcem w górę lub w dół.

158

Rozdział 31

Dostępność

background image

Zmiana kolejności listy

Można zmieniać kolejność niektórych list, takich jak lista ulubionych
numerów w programie Telefon czy lista Pokrętło i Pokrętło języków w
ustawieniach Dostępność. Zaznacz z prawej strony rzeczy, stuknij
dwukrotnie i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk, a następnie przeciągnij w
górę lub w dół. VoiceOver przeczyta nazwę rzeczy przeniesionej w ten
sposób w górę lub w dół (zgodnie z kierunkiem przeciągnięcia).

Rozmieszczanie rzeczy na ekranie
początkowym

Na ekranie początkowym zaznacz ikonę, którą chcesz przesunąć. Stuknij
dwukrotnie, przytrzymaj palec na ekranie i przeciągnij ikonę. Podczas
przeciągania VoiceOver będzie czytał wiersz i kolumnę, w której aktualnie
znajduje się ikona. Puść ikonę, gdy usłyszysz miejsce, w którym chcesz
ją pozostawić. Następnie możesz przeciągać kolejne ikony. Jeśli chcesz
przenieść ikonę do innego ekranu początkowego, przeciągnij ją do lewej
lub prawej krawędzi ekranu. Po zakończeniu naciśnij przycisk Początek .

Włączanie lub wyłączanie kurtyny
zakrywającej ekran

Stuknij trzy razy trzema palcami. Gdy kurtyna jest włączona, zawartość
ekranu jest aktywna, chociaż sam ekran jest wyłączony.

Odblokowywanie iPhone'a

Zaznacz przełącznik odblokowania i stuknij w ekran dwa razy.

Zapamiętywanie gestów VoiceOver

Gdy VoiceOver jest włączony, standardowe gesty ekranu dotykowego działają w inny sposób.
Dotychczasowe i dodatkowe gesty pozwalają na poruszanie się po ekranie i używanie
poszczególnych elementów po ich zaznaczeniu. Gesty VoiceOver obejmują stukanie i przesuwanie
za pomocą dwóch lub trzech palców. Gesty dwoma lub trzema palcami należy wykonywać
spokojnie, zachowując odstęp między poszczególnymi palcami.

Podczas korzystania z VoiceOver można również wykonywać standardowe gesty. W tym celu
należy stuknąć w ekran dwukrotnie i przytrzymać palec na ekranie. Seria dźwięków poinformuje
wówczas, że obowiązują standardowe gesty. Będzie można używać tych gestów do momentu
oderwania palca od ekranu. Po oderwaniu palca znów zaczną obowiązywać gesty VoiceOver.

Istnieje wiele sposobów wykonywania gestów VoiceOver. Na przykład, stuknięcie dwoma palcami
można wykonać za pomocą dwóch palców jednej ręki lub jednego palca lewej i jednego
palca prawej ręki. Można również użyć kciuków. Za szczególnie efektywny wiele osób uznaje
gest „podzielonego stuknięcia”: zamiast zaznaczania i dwukrotnego stukania można dotknąć
rzeczy i przytrzymać ją jednym palcem, a następnie stuknąć w ekran drugim palcem. Najlepiej
wypróbować różne sposoby, aby znaleźć najwygodniejszy.

Jeśli gesty nie działają, warto spróbować wykonać je szybciej, zwłaszcza w przypadku gestów
stuknięcia dwukrotnego lub przesunięcia palcem. Przesunięcie palcem (lub palcami) po ekranie
powinno być szybkie. Po włączeniu VoiceOver w ustawieniach pojawi się opcja Ćwiczenie
VoiceOver, pozwalająca przećwiczyć gesty VoiceOver.
Ćwiczenie gestów: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Ćwiczenie
VoiceOver. Gdy skończysz ćwiczyć, stuknij w Gotowe.
Jeśli nie widać przycisku Ćwiczenie VoiceOver, upewnij się, że funkcja VoiceOver jest włączona.

Oto zestawienie podstawowych gestów VoiceOver:

Nawigacja i czytanie

Â

Stuknięcie: Odczytanie głosowe rzeczy.

Â

Przesunięcie palcem w prawo lub w lewo: Zaznaczenie następnej lub poprzedniej rzeczy.

Â

Przesunięcie palcem w górę lub w dół: Zależne od ustawienia sterowania pokrętłem. Zobacz
„Korzystanie z pokrętła VoiceOver“ na stronie 160.

Â

Stuknięcie dwoma palcami: Zatrzymanie odczytywania głosowego bieżącej rzeczy.

159

Rozdział 31

Dostępność

background image

Â

Przesunięcie dwoma palcami w górę: Odczytywanie głosowe wszystkiego od góry ekranu.

Â

Przesunięcie dwoma palcami w dół: Odczytywanie głosowe wszystkiego od bieżącej pozycji.

Â

Potarcie dwoma palcami: Odrzucenie alarmu lub powrót do poprzedniego ekranu. Gest
„potarcia” oznacza szybkie przesunięcie dwoma palcami trzy razy w dwie strony (zakreślenie
kształtu litery „z”).

Â

Stuknięcie trzykrotne dwoma palcami: Otworzenie Wyboru rzeczy.

Â

Przesunięcie trzema palcami w górę lub w dół: Przewinięcie jednej strony.

Â

Przesunięcie trzema palcami w prawo lub w lewo: Przejście do następnej lub poprzedniej strony
(np. do ekranu początkowego, Giełd lub Safari).

Â

Stuknięcie trzema palcami: Odczytanie głosowe dodatkowych informacji, np. o położeniu na
liście czy o zaznaczeniu tekstu.

Â

Stuknięcie czterema palcami w górnej części ekranu: Wybranie pierwszej rzeczy na stronie.

Â

Stuknięcie czterema palcami w dolnej części ekranu: Wybranie ostatniej rzeczy na stronie.

Aktywowanie

Â

Stuknięcie dwukrotne: Aktywowanie wybranej rzeczy.

Â

Stuknięcie trzykrotne: Dwukrotne stuknięcie w rzecz.

Â

Dotyk i stuknięcie: Alternatywnym sposobem zaznaczenia rzeczy i dwukrotnego stuknięcia w tę
rzecz jest dotknięcie jej jednym palcem i stuknięcie w ekran drugim w celu jej aktywowania.

Â

Dotknięcie rzeczy jednym palcem i stuknięcie w ekran drugim („dotyk i stuknięcie”): Aktywowanie
rzeczy.

Â

Stuknięcie dwukrotne i przytrzymanie (przez 1 sekundę) + standardowy gest: Użycie
standardowego gestu.
Gest dwukrotnego stuknięcia i przytrzymania powoduje, że następny gest jest przez iPhone'a
interpretowany jako standardowy. Na przykład, możesz stuknąć dwa razy i przytrzymać, a
następnie (bez odrywania palca) przeciągnąć go, aby przesunąć suwak.

Â

Stuknięcie dwukrotne dwoma palcami: Odbieranie i kończenie połączenia. Odtwarzanie lub
wstrzymywanie odtwarzania w programach: Muzyka, Wideo, YouTube, Dyktafon lub Zdjęcia.
Zrobienie zdjęcia (w programie Aparat). Rozpoczęcie lub wstrzymanie nagrywania w programie
Aparat lub Dyktafon. Włączenie lub wyłączenie stopera.

Â

Stuknięcie dwukrotne dwoma palcami i przytrzymanie: Otworzenie etykietowania elementów.

Â

Stuknięcie trzykrotne dwoma palcami: Otworzenie Wyboru rzeczy.

Â

Stuknięcie dwukrotne trzema palcami: Włączanie lub wyłączanie wyciszenia VoiceOver.

Â

Stuknięcie trzykrotne trzema palcami: Włączanie lub wyłączanie kurtyny zakrywającej ekran.

Korzystanie z pokrętła VoiceOver

Pokrętło pozwala zmieniać reakcję na gesty przesuwania palcem w górę lub w dół, gdy włączona
jest funkcja VoiceOver.
Posługiwanie się pokrętłem: Obróć dwa palce na ekranie iPhone'a wokół jednego punktu.

Zmiana opcji pokrętła: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Pokrętło i
wybierz opcje, które mają być dostępne dla pokrętła.

160

Rozdział 31

Dostępność

background image

Działanie danego ustawienia pokrętła zależy od wykonywanej czynności. Jeśli czytasz treść
odebranej wiadomości, za pomocą pokrętła możesz przełączać między czytaniem tekstu słowo
po słowie lub znak po znaku. Podczas przeglądania strony internetowej możesz użyć pokrętła,
aby wybrać czytanie tekstu słowo po słowie lub znak po znaku lub aby przechodzić między
elementami danego typu, np. nagłówkami lub łączami.

Czytanie tekstu
Zaznaczanie i czytanie tekstu według:

znaku, wyrazu lub wiersza

Â

Mówienie
Korygowanie następujących aspektów mowy VoiceOver:

Głośność lub szybkość

Â

Korzystanie z echa pisania, zmiany tonu i alfabetu fonetycznego (przy użyciu klawiatury

Â

bezprzewodowej Apple)

Zobacz „Obsługiwanie VoiceOver za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple“ na stronie 164.

Nawigacja
Zaznaczanie i odsłuchiwanie rzeczy według:

znaku, wyrazu lub wiersza

Â

nagłówka

Â

łącza, odwiedzonego łącza, nieodwiedzonego łącza lub łącza na stronie

Â

narzędzia formularzy

Â

tabeli lub wiersza (podczas nawigowania po tabeli)

Â

listy

Â

punktu orientacyjnego

Â

obrazka

Â

tekstu statycznego

Â

rzeczy tego samego typu

Â

przycisków

Â

pól tekstowych

Â

pól wyszukiwania

Â

kontenerów (regionów ekranu, np. Dock)

Â

Przybliżanie lub oddalanie

Wprowadzanie tekstu
Przesuwanie kursora tekstowego i czytanie tekstu według:

znaku, wyrazu lub wiersza

Â

Funkcje edycji i zaznaczania

Wybieranie języka

Korzystanie z narzędzi
Zaznaczanie i czytanie wartości według:

znaku, wyrazu lub wiersza

Â

Zmiana wartości obiektu

161

Rozdział 31

Dostępność

background image

Wprowadzanie i redagowanie tekstu przy użyciu VoiceOver

Po zaznaczeniu pola tekstowego przy użyciu VoiceOver do wpisania tekstu można użyć klawiatury
ekranowej lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do iPhone'a.

Istnieją dwa sposoby wprowadzania tekstu w VoiceOver: standardowy i dotykowy. Standardowe
wprowadzanie tekstu polega na wybieraniu poszczególnych liter i stukaniu dwukrotnym w celu
ich wprowadzania. Podczas pisania dotykowego należy dotknąć ekranu, aby wybrać literę, która
zostanie automatycznie wstawiona po oderwaniu palca od ekranu. Pisanie dotykowe może być
szybsze, ale wymaga więcej ćwiczeń niż standardowe.

VoiceOver pozwala również na korzystanie z funkcji edycji tekstu oferowanych przez iPhone'a,
umożliwiających wycinanie, kopiowanie oraz wklejanie.
Wprowadzanie tekstu: Zaznacz edytowalne pole tekstowe, stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić
punkt wstawiania i klawiaturę ekranową, a następnie wpisz znaki.

Â

Pisanie standardowe: Zaznacz klawisz na klawiaturze, przesuwając palec w lewo lub w prawo, a
następnie stuknij dwukrotnie, aby wprowadzić wybrany znak. Możesz także poruszać palcem
po klawiaturze, aby wybrać klawisz, a następnie (nie odrywając palca od klawisza) stuknąć
w ekran innym palcem. VoiceOver mówi, który klawisz został zaznaczony oraz który znak został
wprowadzony.

Â

Pisanie dotykowe: Dotknij klawisza na klawiaturze, aby go zaznaczyć, a następnie podnieś
palec, aby wprowadzić wybrany znak. Jeśli dotkniesz niewłaściwego klawisza, przesuń palec po
klawiaturze, aż wybierzesz odpowiedni klawisz. VoiceOver czyta znaki z każdego dotykanego
klawisza, ale nie wprowadza ich do tekstu. Znak zostanie wprowadzony dopiero po oderwaniu
palca od ekranu.
Uwaga:  Pisanie dotykowe działa tylko w przypadku klawiszy powodujących wprowadzanie
tekstu. Klawisze Shift, Delete i Return należy wybierać w sposób standardowy.

Przesuwanie kursora: Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przesunąć kursor w górę lub w dół
tekstu. Użyj pokrętła, aby wybrać sposób przesuwania kursora (o znaki, wyrazy lub wiersze).
VoiceOver sygnalizuje przesuwanie kursora dźwiękiem i mówi, jaki znak, wyraz lub wiersz jest
właśnie mijany.

Podczas przesuwania do przodu o wyrazy kursor umieszczany jest na końcu każdego mijanego
wyrazu, przed następującym odstępem lub znakiem przestankowym. Podczas przesuwania do
tyłu kursor umieszczany jest na końcu poprzedniego wyrazu, przed następującym odstępem lub
znakiem przestankowym. Jeśli chcesz przesunąć kursor za znak interpunkcyjny na końcu słowa
lub zdania, przełącz z powrotem na tryb znakowy za pomocą pokrętła. Jeśli wybrane zostało
przesuwanie kursora wierszami, VoiceOver czyta każdy mijany wiersz. Podczas przesuwania
do przodu kursor umieszczany jest na początku kolejnego wiersza (za wyjątkiem sytuacji,
gdy znajduje się w ostatnim wierszu akapitu, wówczas umieszczany jest na końcu właśnie
przeczytanego wiersza). Podczas przesuwania wstecz kursor umieszczany jest na początku
czytanego wiersza.

162

Rozdział 31

Dostępność

background image

Wybór pisania standardowego lub
dotykowego

Gdy VoiceOver jest włączony, a na klawiaturze ekranowej zaznaczony jest
klawisz, wybierz Tryb wpisywania za pomocą pokrętła, a następnie przesuń
w górę lub w dół.

Usuwanie znaku

Zaznacz

, a następnie stuknij dwukrotnie lub dotknij i stuknij. Stuknięcie

jest wymagane nawet podczas pisania dotykowego. Jeśli chcesz usunąć
wiele znaków, dotknij i przytrzymaj klawisz Delete, a następnie stukaj
w ekran innym palcem. Każde stuknięcie oznacza jeden znak do usunięcia.
VoiceOver czyta każdy usuwany znak. Gdy włączona jest funkcja zmiany
wysokości tonu, VoiceOver czyta usuwane znaki niższym głosem.

Zaznaczanie tekstu

Wybierz pozycję Edycja za pomocą pokrętła, przesuń palcem w górę lub
w dół, aby wybrać Zaznacz lub Zaznacz wszystko, a następnie stuknij
dwukrotnie. Jeśli wybierzesz Zaznacz, dwukrotne stuknięcie spowoduje
zaznaczenie słowa znajdującego się najbliżej kursora. Jeśli wybierzesz
Zaznacz wszystko, dwukrotne stuknięcie spowoduje zaznaczenie całego
tekstu. Możesz rozsuwać lub zsuwać palce, aby zwiększać lub zmniejszać
zakres zaznaczenia.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Upewnij się, że pokrętło przestawione jest na pozycję Edycja. Zaznacz tekst,
przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać polecenie Wytnij, Kopiuj lub
Wklej, a następnie stuknij dwukrotnie.

Cofanie czynności

Potrząśnij iPhone'em, przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać
czynność do cofnięcia, a następnie kliknij dwukrotnie.

Wprowadzanie znaków
akcentowanych

W trybie pisania standardowego: wybierz znak podstawowy, stuknij
dwukrotnie i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk oznaczający pojawienie się
listy dodatkowych znaków. Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby wybrać
inny znak. Oderwij palec od ekranu, aby wprowadzić wybrany znak.

Zmiana języka pisania

Przestaw pokrętło na Język, a następnie przesuń palcem w górę lub w dół.
Wybierz „język domyślny”, aby używać języka wybranego w ustawieniach
narodowych. Pokrętło języków dostępne jest tylko wtedy, gdy
w ustawieniach języka VoiceOver zaznaczonych zostało więcej języków niż
jeden. Zobacz „Konfigurowanie VoiceOver“ na stronie 156.

Wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu VoiceOver

Stuknij dwukrotnie dwoma palcami w ekran, aby odebrać lub zakończyć połączenie. Gdy
VoiceOver jest włączony, po nawiązaniu połączenia na ekranie pojawia się domyślnie klawiatura
numeryczna (zamiast przycisków opcji połączenia). Ułatwia to wybieranie liczb podczas
korzystania z automatycznych serwisów telefonicznych.
Wyświetlanie opcji połączenia: Zaznacz przycisk ukrywania klawiszy, znajdujący się w prawym
dolnym rogu, a następnie stuknij dwukrotnie.
Ponowne wyświetlanie przycisków z liczbami: Wybierz przycisk klawiatury numerycznej
znajdujący się na środku ekranu, a następnie stuknij dwukrotnie.

Korzystanie z VoiceOver w Safari

Podczas przeszukiwania Internetu przy użyciu Safari z włączoną funkcją VoiceOver, pokrętło
wyników wyszukiwania pozwala usłyszeć listę proponowanych zapytań.
Przeszukiwanie Internetu: Zaznacz pole wyszukiwania, wpisz wyszukiwane wyrażenie, a
następnie za pomocą pokrętła wybierz Wyniki wyszukiwania. Przesuwaj w lewo lub w prawo,
aby poruszać się w górę lub w dół listy, a następnie stuknij w ekran dwukrotnie, aby wyszukać
wybrane wyrażenie w Internecie.

Korzystanie z VoiceOver w Mapach

VoiceOver pozwala na przybliżanie i oddalanie mapy, zaznaczanie pinezek i sprawdzanie
informacji o miejscach.

163

Rozdział 31

Dostępność

background image

Przybliżanie lub oddalanie strony: Zaznacz mapę, wybierz tryb powiększenia za pomocą
pokrętła, a następnie przesuń palcem w górę lub w dół, aby przybliżyć lub oddalić mapę.
Zaznaczanie pinezek: Dotknij pinezki albo przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby poruszać się
między elementami.
Uzyskiwanie informacji o miejscu: Gdy pinezka jest zaznaczona, stuknij dwukrotnie, aby
wyświetlić dymek informacyjny. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć Więcej
informacji, a następnie stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić stronę informacyjną.

Edytowanie wideo i notatek głosowych przy użyciu VoiceOver

Za pomocą gestów VoiceOver można przycinać wideo z aparatu oraz notatki głosowe.
Przycinanie notatki głosowej: Przejdź do ekranu Notatek głosowych, zaznacz przycisk po prawej
stronie notatki, którą chcesz przyciąć, a następnie stuknij dwukrotnie. Zaznacz Przytnij notatkę
i ponownie stuknij dwukrotnie. Zaznacz początek lub koniec narzędzia przycinania. Przesuń
palcem w górę, aby przeciągnąć zaznaczenie w prawo lub przesuń palcem w dół, aby przeciągnąć
zaznaczenie w lewo. VoiceOver mówi, jak długi odcinek ma zostać odcięty. Jeśli chcesz zatwierdzić
przycięcie, zaznacz Przytnij notatkę i stuknij dwukrotnie.
Przycinanie wideo: Podczas oglądania wideo w Zdjęciach stuknij dwukrotnie w ekran, aby
wyświetlić narzędzia wideo, a następnie wybierz początek lub koniec narzędzia przycinającego.
Następnie przesuń palcem w górę, aby przeciągnąć zaznaczenie w prawo lub przesuń palcem
w dół, aby przeciągnąć zaznaczenie w lewo. VoiceOver mówi, jak długi odcinek ma zostać odcięty.
Jeśli chcesz zatwierdzić przycięcie, zaznacz Przytnij i stuknij dwukrotnie.

Obsługiwanie VoiceOver za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple

VoiceOver na iPhonie można obsługiwać za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple. Zobacz
„Korzystanie z klawiatury bezprzewodowej Apple“ na stronie 28.

Polecenia klawiszowe VoiceOver pozwalają na poruszanie się po ekranie, zaznaczanie elementów,
czytanie zawartości, obsługę pokręteł i wykonywanie innych czynności. Wszystkie polecenia
klawiszowe (poza jednym) obejmują naciśnięcie klawiszy Control-Option, oznaczonych w tabeli
skrótem „VO”.

Pomoc VoiceOver czyta klawisze i polecenia klawiszowe podczas ich naciskania. Dzięki Pomocy
VoiceOver można nauczyć się rozkładu klawiszy oraz czynności przypisanych do określonych
kombinacji klawiszy.

Polecenia klawiszowe VoiceOver
VO = Control-Option

Czytanie zawartości ekranu od
bieżącej pozycji

VO–A

Czytanie zawartości ekranu od góry VO–B

Przejście do paska statusu

VO–M

Naciśnięcie przycisku Początek

VO–H

Zaznaczenie następnego lub
poprzedniego elementu

VO–Strzałka w prawo lub VO–Strzałka w lewo

Stuknięcie w element

VO-Spacja

Stuknięcie dwukrotne dwoma
palcami

VO–„-”

Wybranie następnego lub
poprzedniego elementu pokrętła

VO–Strzałka w górę lub VO–Strzałka w dół

164

Rozdział 31

Dostępność

background image

Wybranie następnego lub
poprzedniego elementu pokrętła
mowy

VO–Command–Strzałka w lewo lub VO–Command–Strzałka w prawo

Zmiana pozycji pokrętła mowy

VO–Command–Strzałka w górę lub VO–Command–Strzałka w dół

Wyciszenie lub odwołanie
wyciszenia VoiceOver

VO–S

Włączanie lub wyłączanie kurtyny
zakrywającej ekran

VO–Shift-S

Włączenie pomocy VoiceOver

VO–K

Powrót do poprzedniego ekranu
lub wyłączenie pomocy VoiceOver

Esc

Quick Nav
Włączenie funkcji Quick Nav pozwala na obsługę VoiceOver za pomocą klawiszy ze strzałkami.
Funkcja Quick Nav jest domyślnie wyłączona.

Włączanie lub wyłączanie funkcji
Quick Nav

Strzałka w lewo–Strzałka w prawo

Zaznaczenie następnego lub
poprzedniego elementu

Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Zaznaczenie następnego lub
poprzedniego elementu zgodnie
z pokrętłem

Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zaznaczenie pierwszego lub
ostatniego elementu

Control–Strzałka w górę lub Control–Strzałka w dół

„Stuknięcie” w element

Strzałka w górę–Strzałka w dół

Przewijanie w górę, w dół, w lewo
lub w prawo

Option–Strzałka w górę, Option–Strzałka w dół, Option–Strzałka w lewo lub
Option–Strzałka w prawo

Zmiana pokrętła

Strzałka w górę–Strzałka w lewo lub Strzałka w górę–Strzałka w prawo

Klawiszy numerycznych na klawiaturze bezprzewodowej Apple można też używać do wybierania
numeru na iPhonie lub wprowadzania liczb w Kalkulatorze.

Nawigacja po stronach internetowych przy użyciu pojedynczych liter
Mając włączoną funkcję Quick Nav, można szybko nawigować po stronach internetowych przy
użyciu poniższych klawiszy. Naciśnięcie klawisza powoduje przejście do następnego elementu
danego typu. Aby przejść do elementu poprzedniego, naciśnij klawisz z daną literą, trzymając
jednocześnie naciśnięty klawisz Shift.

H

Nagłówek

L

Łącze

R

Pole tekstowe

B

Przycisk

C

Narzędzie formularza

I

Obrazek

T

Tabela

S

Tekst statyczny

165

Rozdział 31

Dostępność

background image

W

Punkt orientacyjny ARIA

X

Lista

M

Element tego samego typu

1

Nagłówek 1. poziomu

2

Nagłówek 2. poziomu

3

Nagłówek 3. poziomu

4

Nagłówek 4. poziomu

5

Nagłówek 5. poziomu

6

Nagłówek 6. poziomu

Korzystanie z monitora brajlowskiego w VoiceOver

Możesz używać odświeżalnego monitora brajlowskiego, aby odczytywać informacje VoiceOver
zapisane pismem Braille'a. Możesz również używać klawiszy i innych narzędzi sterujących
monitora brajlowskiego, aby obsługiwać iPhone'a, gdy włączona jest funkcja VoiceOver. iPhone
współpracuje z wieloma bezprzewodowymi monitorami brajlowskimi. Listę obsługiwanych
monitorów można znaleźć pod adresem www.apple.com/pl/accessibility/iphone/
braille-display.html.
Konfigurowanie monitora brajlowskiego: Włącz monitor, a następnie wybierz Ustawienia
> Ogólne > Bluetooth i włącz funkcję Bluetooth. Następnie wybierz Ustawienia > Ogólne >
Dostępność > VoiceOver > Pismo Braille'a — i wybierz monitor.

Włączanie lub wyłączanie
kontrakcji

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Pismo Braille'a.

Włączanie i wyłączanie systemu
ośmiopunktowego

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Pismo Braille'a.

Jeśli chcesz poznać podstawowe polecenia brajlowskie służące do sterowania VoiceOver oraz
znaleźć informacje dotyczące określonych modeli monitorów, zobacz support.apple.com/kb/
HT4400?viewlocale=pl_PL.

Monitor brajlowski używa tego samego języka, który wybrany został do sterowania głosowego.
Zwykle jest to język ustawiony dla iPhone'a w opcjach Ustawienia > Narodowe > Język. Można
jednak wybrać inny język dla VoiceOver i inny dla monitorów brajlowskich.
Zmiana języka VoiceOver: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, a
następnie wybierz język.

Po zmianie języka iPhone'a konieczne może okazać się ponowne wybranie języka używanego
przez VoiceOver i monitor brajlowski.

Możesz wybrać, aby skrajnie lewa lub skrajnie prawa komórka monitora brajlowskiego używana
była do wskazywania statusu systemu i innych informacji:

w historii powiadomień jest nieprzeczytana wiadomość,

Â

bieżąca wiadomość historii powiadomień nie została odczytana,

Â

mowa VoiceOver jest wyciszona,

Â

poziom naładowania baterii iPhone'a jest niski (mniej niż 20%),

Â

iPhone jest ustawiony poziomo,

Â

ekran jest wyłączony,

Â

po lewej stronie w bieżącym wierszu jest dodatkowy tekst,

Â

166

Rozdział 31

Dostępność

background image

po prawej stronie w bieżącym wierszu jest dodatkowy tekst.

Â

Włączanie wyświetlania dodatkowych informacji o statusie w lewej lub prawej komórce:
Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Braille > Komórka statusu, a następnie
stuknij w Lewa lub Prawa.
Wyświetlanie rozszerzonego opisu komórki statusu: Naciśnij przycisk komórki statusu na
monitorze brajlowskim.