iPhone - Pisanie

background image

Pisanie

Za każdym razem, gdy musisz wpisać jakiś tekst, na ekranie pojawia się klawiatura ekranowa.

Wprowadzanie tekstu

Tekst wprowadza się za pomocą klawiatury. Klawiatura automatycznie poprawia błędy literowe,
przewiduje wpisywane słowa i uczy się w miarę jej używania. W wielu programach inteligentna
klawiatura może podpowiadać poprawne wersje wpisanych słów, pomagając unikać błędów.
Wpisywanie tekstu: Stuknij w pole tekstowe, aby wywołać klawiaturę, a następnie stukaj w
klawisze klawiatury.

Gdy piszesz, każda litera pojawia się nad Twoim palcem. Jeśli dotkniesz złego klawisza, możesz
przesunąć palec na prawidłowy klawisz. Litera jest wprowadzana dopiero po oderwaniu palca od
ekranu.

Usuwanie poprzedniego znaku

Stuknij w

.

Wpisywanie wielkich liter

Przed stuknięciem w literę stuknij w klawisz Shift . Możesz także dotknąć
i przytrzymać klawisz Shift, a następnie przesunąć palec do litery, nie
odrywając go od ekranu.

Szybkie wpisywanie kropki i spacji

Stuknij dwukrotnie w klawisz spacji. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję,
wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.

Wprowadzanie końcówki „'ll”
(podczas korzystania z autokorekty
w języku angielskim)

Wpisz „lll”. Na przykład: wpisz „youlll”, aby uzyskać „you'll”.

25

Rozdział 3

Podstawy

background image

Pisanie wielkimi literami

Stuknij dwukrotnie w klawisz Shift . Stuknij ponownie w klawisz Shift, aby
wyłączyć blokadę wielkich liter. Funkcję tę możesz włączyć lub wyłączyć
w Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.

Wpisywanie cyfr, znaków
interpunkcyjnych i symboli

Stuknij w klawisz liczb

. Stuknij w klawisz symboli

, aby wyświetlić

dodatkowe znaki interpunkcyjne i symbole.

Ustawianie opcji wpisywania

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.

$E\ZSLVDþ]QDNGRGDWNRZ\GRWNQLM

NODZLV]DLSU]\WU]\PDMJRDQDVWĕSQLH

SU]HVXĸSDOHFZFHOXZ\EUDQLDMHGQHM

]Z\ŋZLHWORQ\FKRSFML

Autokorekta i sprawdzanie pisowni

W przypadku wielu języków iPhone automatycznie poprawia błędy i podaje podpowiedzi
podczas pisania. Gdy iPhone podpowiada wyraz, można tę podpowiedź zaakceptować bez
przerywania pisania.

Uwaga:  Listę obsługiwanych języków można znaleźć pod adresem www.apple.com/pl/
iphone/specs.html.

Proponowane

VãRZR

Akceptowanie podpowiedzi: Wpisz spację (odstęp) lub znak interpunkcyjny. Możesz także
stuknąć w przycisk przejścia do nowego wiersza.
Odrzucanie podpowiedzi: Stuknij w „x”.
Każde kolejne odrzucenie tego samego słowa spowoduje zwiększenie szansy, że iPhone
zaakceptuje Twoją wersję następnym razem.

iPhone może również podkreślać błędnie wpisywane wyrazy.

Zastępowanie błędnie wpisanego
wyrazu

Stuknij w słowo, a następnie stuknij w jedną z wersji pisowni.
Jeśli żądany wyraz nie jest wyświetlany, wpisz go ponownie.

Włączanie i wyłączanie autokorekty
lub sprawdzania pisowni

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.

Skróty i słownik osobisty

Skróty umożliwiają wpisywanie tylko kilku znaków zamiast dłuższego słowa czy frazy. Za każdym
razem, gdy wpisany zostanie skrót, wyświetlona będzie pełna wersja tekstu. Na przykład skrót „mz”
może być rozwijany do postaci „moim zdaniem”.
Tworzenie skrótu: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura, a następnie stuknij w Dodaj nowy
skrót.

26

Rozdział 3

Podstawy

background image

Dodawanie słowa lub frazy do słownika osobistego i zapobieganie próbom jego korygowania
lub zastąpienia przez iPhone'a.
Utwórz skrót, ale pole Skrót pozostaw puste.

Edytowanie skrótu

Wybierz Ustawienia > Klawiatura, a następnie stuknij w skrót.

Edytowanie tekstu

Ekran dotykowy ułatwia modyfikowanie wpisanego tekstu. Ekranowe szkło powiększające
pomaga precyzyjnie ustawić kursor we właściwym miejscu. Uchwyty umożliwiają szybkie
zaznaczenie większej lub mniejszej ilości tekstu. W programach i między programami można
wycinać, kopiować i wklejać tekst i zdjęcia.
Ustawianie kursora: Dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec, aż pojawi się szkło powiększające.
Następnie przeciągnij palec, aby umieścić kursor w odpowiednim miejscu.

Zaznaczanie tekstu: Stuknij w kursor, aby wyświetlić przyciski zaznaczenia.

Możesz także zaznaczyć całe słowo, stukając w nie dwukrotnie. W dokumentach przeznaczonych
tylko do odczytu, takich jak strony internetowe, odebrane wiadomości email lub wiadomości
tekstowe wystarczy dotknąć słowa i przytrzymać je w celu zaznaczenia. Przeciągnij uchwyty, jeśli
chcesz zaznaczyć więcej lub mniej tekstu.

Wycinanie i kopiowanie tekstu

Zaznacz tekst, a następnie stuknij w Wytnij lub Kopiuj.

Wklejanie tekstu

Stuknij w kursor, a następnie we Wklej. Wstawiony zostanie ostatnio wycięty
lub skopiowany tekst. Możesz również zaznaczyć tekst i stuknąć we Wklej,
aby go zastąpić.

Cofanie ostatnich zmian

Potrząśnij iPhone'em i stuknij w Cofnij.

Pogrubianie, pochylanie i
podkreślanie tekstu

Stuknij w (jeśli ikona ta jest dostępna), a następnie stuknij w B/I/U.

27

Rozdział 3

Podstawy

background image

Sprawdzanie definicji słowa

Stuknij w (jeśli ikona ta jest dostępna), a następnie stuknij w Zdefiniuj.

Uzyskiwanie alternatywnych słów

Stuknij w Podpowiedz (jeśli opcja ta jest dostępna), a następnie stuknij w
jedno z wyświetlonych słów.

Układy klawiatur

W Ustawieniach można wybrać układ klawiatury programowej i sprzętowej. Dostępne są różne
układy, zależnie od języka klawiatury.
Zmiana układu klawiatury: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe,
a następnie wybierz klawiaturę.
Możesz wybrać osobny układ dla programowej klawiatury ekranowej i osobny układ dla klawiatur
sprzętowych. Układ klawiatury programowej to układ klawiatury wyświetlanej na ekranie iPhone'a.
Układ klawiatury sprzętowej to układ klawiatury bezprzewodowej Apple podłączonej do iPhone'a.

Korzystanie z klawiatury bezprzewodowej Apple

Do pisania na iPhonie można używać klawiatury bezprzewodowej Apple (dostępna osobno).
Klawiatura bezprzewodowa Apple jest podłączana przez Bluetooth. Zobacz „Łączenie urządzenia
Bluetooth w parę z iPhone'em“ na stronie 35.

Po połączeniu klawiatury w parę z iPhone'em urządzenia łączą się ze sobą automatycznie, gdy
znajdują się w zasięgu (do 9 metrów od siebie). Jeśli po stuknięciu w pole tekstowe na ekranie nie
pojawia się klawiatura ekranowa, oznacza to, że podłączona jest klawiatura bezprzewodowa. Aby
zaoszczędzić energię baterii, klawiaturę należy wyłączyć lub rozłączyć parę na okres nieużywania.

Dyktowanie

Funkcja dyktowania pozwala na tworzenie i edycję tekstu poprzez mówienie (zamiast pisania). Na
przykład, możesz dyktować wiadomości email, wiadomości tekstowe i notatki. Dyktowanie działa
również w programach innych producentów, co pozwala na uaktualnianie statusu na Facebooku,
wysyłanie tweetów lub pisanie i wysyłanie instagramów. Dyktowanie możliwe jest zawsze, gdy
widoczna jest klawiatura ekranowa z klawiszem .