iPhone - Odtwarzanie wideo

background image

Odtwarzanie wideo: Stuknij w wideo.

Stuknij w

wideo, aby

SRND]DþOXE

XNU\þ

przyciski.

2JOćGDQLH

wideo w

WHOHZL]RU]H]

$SSOH¬79

3U]HFLćJQLMDE\SU]HVNRF]\þ

GRSU]RGXOXEGRW\ãX

Wybieranie

UR]G]LDãX

3U]HFLćJQLMDE\

XVWDZLþJãRŋQRŋþ

Auta 2³GRVWĕSQHZ¬L7XQHVAuta 2 © Disney/Pixar.

Pokazywanie lub ukrywanie
narzędzi do odtwarzania

Podczas odtwarzania wideo stuknij w ekran.

Regulowanie głośności

Przeciągnij suwak głośności, użyj przycisków głośności z boku iPhone'a lub
przycisków na pilocie słuchawek iPhone'a.

Zmiana skali wideo, aby wypełnić
ekran lub dopasować obraz do
ekranu

Stuknij w

lub

. Można też stuknąć dwukrotnie w wideo.

Wstrzymywanie i wznawianie
odtwarzania

Stuknij w lub w . Można też nacisnąć środkowy przycisk na pilocie
słuchawek iPhone'a.

138

background image

Ponowne rozpoczynanie
odtwarzania

Jeśli wideo zawiera rozdziały, przeciągnij głowicę na pasku do samego
końca w lewo. Jeśli wideo nie zawiera rozdziałów, stuknij w

. Jeśli

odtwarzanie wideo trwa krócej niż 5 sekund, otwarte zostanie poprzednie
wideo w bibliotece.

Przechodzenie do określonego
rozdziału (jeśli jest dostępny)

Stuknij w , a następnie wybierz rozdział.

Przechodzenie do następnego
rozdziału (jeśli jest dostępny)

Stuknij w

lub szybko naciśnij dwukrotnie środkowy przycisk na pilocie

słuchawek iPhone'a.

Przechodzenie do poprzedniego
rozdziału (jeśli jest dostępny)

Stuknij w

lub szybko naciśnij trzykrotnie środkowy przycisk na pilocie

słuchawek iPhone'a. Jeśli odtwarzanie wideo trwa krócej niż 5 sekund,
otwarte zostanie poprzednie wideo w bibliotece.

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Dotknij i przytrzymaj

lub

.

Przerywanie odtwarzania wideo

Stuknij w Gotowe.

Wybieranie innego języka audio
(jeśli jest dostępny)

Stuknij w , a następnie wybierz język z listy Audio.

Pokazywanie lub ukrywanie
napisów (jeśli są dostępne)

Stuknij w , a następnie z listy Napisy wybierz język lub Wył.

Pokazywanie lub ukrywanie
napisów dla niesłyszących (jeśli są
dostępne)

Wybierz Ustawienia > Wideo.

Wyszukiwanie wideo