iPhone - Ustawienia Game Center

background image

Wyłącz zaproszenia do gier w ustawieniach konta Game Center. Zobacz
„Ustawienia Game Center“ na stronie 123.

Zachowywanie swojego adresu
email do wiadomości prywatnej

Wyłącz Mój adres email w ustawieniach konta Game Center. Zobacz
„Ustawienia Game Center“ na stronie 123.

Wyłączanie wszystkich gier
wieloosobowych

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia > Game Center, a następnie
wyłącz Gry wieloosobowe.

Wyłączanie zaproszeń znajomych

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia > Game Center, a następnie
wyłącz Dodawanie znajomych.

Wyświetlanie listy znajomych
znajomego

Stuknij w Znajomi, stuknij w nazwę znajomego, a następnie stuknij
w Znajomi pod jego zdjęciem.

Usuwanie znajomego

Stuknij w Znajomi, stuknij w nazwę, a następnie stuknij w Usuń.

Zgłaszanie obraźliwego lub
niewłaściwego zachowania

Stuknij w Znajomi, stuknij w nazwę znajomego, a następnie stuknij w Zgłoś
problem.

Ustawienia Game Center

Niektóre ustawienia Game Center są powiązane z Apple ID używanym do logowania. Inne
konfiguruje się w programie Ustawienia na iPhonie.
Zmiana ustawień Game Center dla swojego Apple ID: Zaloguj się przy użyciu Apple ID, stuknij w
Ja, stuknij w pasek konta, a następnie wybierz Pokaż konto.
Ustawianie rodzaju powiadomień otrzymywanych z Game Center: Wybierz Ustawienia >
Powiadomienia > Game Center. Jeśli Game Center nie jest widoczne na liście, włącz przełącznik
Powiadomienia.
Zmiana ograniczeń dotyczących Game Center: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia >
Game Center.

123

Rozdział 20

Game Center

background image

iTunes Store

21