iPhone - VoiceOver

background image

VoiceOver

Â

Ruting av anropslyd

Â

Siri

Â

Zoom

Â

Stor tekst

Â

Hvitt på svart

Â

Les opp markering

Â

Les opp autotekst

Â

Monolyd og balanse

Â

Høreapparatmodus (iPhone 4 GSM)

Â

Egendefinert vibrering

Â

LED-blink for varsler

Â

AssistiveTouch

Â

Støtte for leselister

Â

Avspilling av innhold med spesialtekst

Â

Med unntak av VoiceOver fungerer disse tilgjengelighetsfunksjonene i de fleste iPhone-
programmer, inkludert programmer fra tredjepartsleverandører som du laster ned fra App Store.
VoiceOver fungerer med alle programmer som er forhåndsinstallert på iPhone, og med mange
programmer fra tredjeparter.

Hvis du vil ha mer informasjon om iPhone-funksjoner for særlige behov, går du til
www.apple.com/no/accessibility.

Du kan aktivere og deaktivere tilgjengelighetsfunksjoner enkeltvis i Tilgjengelighet-innstillingene
på iPhone. Du kan også aktivere og deaktivere noen funksjoner i iTunes når iPhone er koblet til
datamaskinen.
Slå på tilgjengelighetsfunksjoner med iPhone: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet.
Slå på tilgjengelighetsfunksjoner med iTunes: Koble iPhone til datamaskinen, og marker iPhone
i enhetslisten i iTunes. Klikk på Oversikt, og klikk deretter på Konfigurer Særlige behov nederst i
Oversikt-panelet.

Stor tekst kan kun slås av eller på i iPhone-innstillingene. Les «Stor tekst» på side 160.

VoiceOver

VoiceOver leser opp det som vises på skjermen, slik at du kan bruke iPhone uten å se på den.

148

background image

VoiceOver forteller deg om elementer på skjermen etter hvert som du markerer dem. Når du
markerer et element, omgis elementet av en svart firkant (VoiceOver-markøren) og VoiceOver
leser opp navnet på elementet eller beskriver det.

Ta på skjermen eller dra med fingrene for å høre om ulike elementer på skjermen. Når du
markerer tekst, leser VoiceOver opp teksten. Hvis du slår på Les opp hint, kan VoiceOver fortelle
deg navnet på objektet og gi deg instruksjoner – for eksempel «dobbelttrykk for å åpne». Hvis du
vil bruke et objekt på skjermen, for eksempel en knapp eller kobling, bruker du bevegelsene som
er beskrevet i «Lære VoiceOver-bevegelser» på side 151.

Når du går til en ny skjerm, spiller VoiceOver en lyd og markerer og leser automatisk opp det
første elementet på skjermen (vanligvis objektet øverst til venstre). VoiceOver forteller deg også
når visningen endres til liggende eller stående format, og når skjermen låses eller låses opp.

Merk: VoiceOver snakker på det språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene, som kan være
påvirket av Regionformat-innstillingen (Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Regionformat).
VoiceOver er tilgjengelig på mange språk, men ikke alle.

Ta i bruk VoiceOver

Viktig:

VoiceOver endrer bevegelsene du bruker når du skal styre iPhone. Når VoiceOver er slått

på, må du bruke VoiceOver-bevegelser for å styre iPhone – til og med når du skal slå av VoiceOver
og gå tilbake til standard bruk.

Merk: VoiceOver og zooming kan ikke brukes samtidig.
Slå VoiceOver på eller av: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver. Du kan
også angi at trippeltrykk på Hjem-knappen skal slå VoiceOver på eller av. Les «Trippelklikk på
Hjem» på side 159.

Slå opplesing av hint på eller av

Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver. Hvis Les opp
hint er slått på, kan VoiceOver fortelle deg hva kontrollen gjør eller gi deg
instruksjoner – for eksempel «dobbelttrykk for å åpne». Du kan også legge
Hint til rotoren, og deretter dra opp eller ned for å tilpasse. Les «Bruke
VoiceOver-rotorkontrollen» på side 153.

Angi talehastighet for VoiceOver

Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og flytt
Talehastighet-skyveknappen. Du kan også legge Talehastighet til rotoren,
og deretter dra opp eller ned for å tilpasse. Les «Bruke VoiceOver-
rotorkontrollen» på side 153.

Endre tilbakemelding for skriving

Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver >
Skrivetilbakemelding.

Bruk fonetikk i tilbakemelding for
skriving

Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk fonetikk.
Teksten leses tegn for tegn. VoiceOver leser først opp bokstaven og deretter
ordet fra det fonetiske alfabetet, for eksempel «f» og deretter «foxtrot».

Tonehøydeendring

Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver >
Tonehøydeendring. VoiceOver bruker en høyere tonehøyde når en
bokstav skrives, og en lavere tonehøyde når en bokstav slettes. VoiceOver
bruker også en høyere tonehøyde når det første objektet i en gruppe (for
eksempel en liste eller en tabell) leses opp, og en lavere tonehøyde for det
siste objektet i en gruppe.

Angi rotoralternativer

Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor. Trykk på
valgene for å markere dem eller fjerne markeringen, eller flytt oppover
for å endre plasseringen til et objekt.

Endre uttalen til VoiceOver

Sett rotoren til Språk, og dra deretter opp eller ned. Språkrotorplasseringen
er tilgjengelig når du velger flere enn én uttale.

149

Kapittel 31

Tilgjengelighet

background image

Angi hvilke uttalevarianter som skal
være tilgjengelig i språkrotoren

Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språkrotor.
Hvis du vil endre plasseringen av et språk i listen, flytter du opp eller
ned.

Endre språk for iPhone

Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk. Noen språk
kan påvirkes av Regionformat-innstillingen (Innstillinger > Generelt >
Internasjonalt > Regionformat).

Utelat bilder under navigering

Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Naviger i
bilder. Du kan velge å utelate alle bilder eller kun de uten beskrivelser.

Les opp varslinger når du låser opp
iPhone

Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Les opp
varslinger. Hvis dette er av, leser iPhone kun opp klokkeslettet når du låser
den opp.

Bruke VoiceOver

Marker objekter på skjermen: Dra fingeren over skjermen. VoiceOver identifiserer elementer i
det du berører dem. Du kan flytte markeringen systematisk fra ett element til et annet ved å bla
til venstre eller høyre med én finger. Elementer markeres fra venstre til høyre og øverst til nederst.
Bla til høyre for å gå til neste element, eller dra til venstre for å gå til forrige element.

Aktiver vertikal navigering

Legg vertikal navigering til rotoren, bruk rotoren til å velge det, og dra opp
eller ned for å flytte til objektet over eller under. Les «Bruke VoiceOver-
rotorkontrollen» på side 153.

Marker det første eller siste
elementet på skjermen

Bla oppover eller nedover med fire fingre.

Lås opp iPhone

Marker Lås opp-knappen, og dobbelttrykk på skjermen.

Marker et objekt etter navn

Trippeltrykk med tre fingre hvor som helst på skjermen for å åpne
objektvelgeren. Deretter kan du skrive inn et navn i søkefeltet, eller bla
til høyre eller venstre for å gå gjennom listen alfabetisk eller trykke på
tabellindeksen til høyre for listen og bla oppover eller nedover for å gå
gjennom listen over objekter.

Endre navn på et skjermobjekt slik
at det blir enklere å finne

Trykk og hold med to fingre hvor som helst på skjermen.

Les opp teksten for det markerte elementet: Bla oppover eller nedover med én finger for å lese
neste eller forrige ord eller tegn (drei rotorkontrollen for å velge tegn eller ord). Du kan også velge
å bruke fonetikk. Les «Ta i bruk VoiceOver» på side 149.

Stopp opplesing av et objekt

Trykk én gang med to fingre. Trykk med to fingre igjen for å fortsette
opplesingen. Opplesingen begynner igjen automatisk når du markerer et
nytt objekt.

Endre talevolumet

Bruk volumknappene på iPhone, eller legg volum til rotoren og dra opp
eller ned for å justere det. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på
side 153.

Slå av lyden for VoiceOver

Dobbelttrykk med tre fingre. Dobbelttrykk med tre fingre på nytt for
å starte tale igjen. Hvis du vil slå av kun VoiceOver-lyder, setter du
ringelydbryteren til lydløs. Hvis du har koblet til et eksternt tastatur, kan du
også trykke på Kontroll-tasten på tastaturet for å slå lyden av eller på for
VoiceOver.

Endre opplesningstemmen

Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk kompakt
stemme.

150

Kapittel 31

Tilgjengelighet

background image

Les alt innholdet på skjermen fra
toppen

Bla opp med to fingre.

Les innholdet fra nåværende objekt
til nederst på skjermen

Bla ned med to fingre.

Les opp statusinformasjon for
iPhone

Hvis du vil få lest opp informasjon som klokkeslett, batteristrøm, Wi-Fi-
signalstyrke og mer, trykker du øverst på skjermen.

«Trykk på» det markerte objektet når VoiceOver er på: Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen.

«Dobbelttrykk på» det markerte
objektet når VoiceOver er på

Trippeltrykk hvor som helst på skjermen.

Flytt en skyveknapp

Bla oppover med én finger for å justere innstillingen opp, eller nedover for å
justere den ned. VoiceOver leser opp innstillingen mens du justerer den.

Rull i en liste eller et område på
skjermen

Bla oppover eller nedover med tre fingre. Bla nedover for å gå en side
nedover i listen eller på skjermen, eller bla oppover for å gå en side
oppover. Når du blar gjennom sidene i en liste, leser VoiceOver opp hvilke
objekter som vises (for eksempel «viser rad 5 til 10»). Du kan også bla
gjennom listen fortløpende i stedet for side for side. Dobbelttrykk, og hold
nede fingeren. Når du hører en serie med lyder, kan du flytte fingeren opp
eller ned for å bla gjennom listen. Fortløpende rulling varer til du løfter
fingeren.

Bruk en listeindeks

Enkelte lister har en alfabetisk indeks langs høyre side. Du kan ikke markere
indeksen ved å flytte mellom elementer. Du må berøre indeksen direkte for
å markere den. Når indeksen er markert, blar du oppover eller nedover for
å navigere i indeksen. Du kan også dobbelttrykke og deretter dra fingeren
oppover eller nedover.

Endre rekkefølgen i en liste

Du kan endre rekkefølgen på elementer i noen lister, for eksempel Favoritter
i Telefon og Rotor og Språkrotor i Tilgjengelighet-innstillingene. Marker
på høyre side av et objekt, dobbelttrykk og hold til du hører en lyd, og flytt
objektet oppover eller nedover. VoiceOver leser opp navnet på objekter du
flytter forbi, enten over eller under avhengig av hvilken vei du flytter.

Endre organiseringen av Hjem-
skjermen

På Hjem-skjermen markerer du symbolet du vil flytte. Dobbelttrykk og
hold fingeren på et symbol, og flytt det. VoiceOver leser opp symbolets
plassering i rader og kolonner mens du flytter det. Når du er fornøyd med
den nye plasseringen, slipper du symbolet. Du kan flytte flere symboler.
Flytt et objekt til venstre eller høyre kant av skjermen for å flytte det til
en annen side på Hjem-skjermen. Når du er ferdig, trykker du på Hjem-
knappen .

Slå skjermteppet av eller på

Trippeltrykk med tre fingre. Når skjermteppet er på, er innholdet på
skjermen aktivt selv om skjermen er slått av.

Lås opp iPhone

Marker Lås opp-bryteren, og dobbelttrykk på skjermen.

Lære VoiceOver-bevegelser

Når VoiceOver er slått på, får du andre resultater når du bruker standardbevegelsene. Disse og
andre bevegelser gjør det mulig å navigere rundt på skjermen og styre enkeltelementer når de
er markert. VoiceOver-bevegelser inkluderer bevegelser med to og tre fingre for å trykke og bla.
Du får best resultat når du bruker to- og trefingerbevegelser hvis du slapper av og har litt avstand
mellom fingrene på skjermen.

Når VoiceOver er slått på, kan du bruke standardbevegelser ved å dobbelttrykke med fingeren på
skjermen og holde fingeren nede. Det spilles en serie med lyder for å angi at vanlige bevegelser er
i bruk. Vanlige bevegelser er i bruk til du løfter fingeren. Deretter aktiveres VoiceOver-bevegelser
igjen.

151

Kapittel 31

Tilgjengelighet

background image

VoiceOver-bevegelser kan utføres med forskjellige teknikker. Du kan for eksempel utføre et
tofingertrykk med to fingre på en hånd eller én finger på hver hånd. Du kan også bruke tomlene.
Mange synes at «splittrykk»-bevegelsen er spesielt praktisk: I stedet for å markere et objekt og
dobbelttrykke, kan du holde nede på et objekt med én finger og deretter trykke på skjermen med
en annen finger. Prøv forskjellige teknikker for å finne ut hva som passer best for deg.

Hvis bevegelsene du gjør, ikke fungerer, kan du prøve raskere bevegelser – spesielt hvis du skal
dobbelttrykke eller bla. Når du skal bla, prøver du å stryke fingeren eller fingrene raskt over
skjermen. Når VoiceOver er slått på, vises VoiceOver-øving-knappen som du kan bruke for å øve
på VoiceOver-bevegelser før du fortsetter.
Øv på bevegelser: Velg Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og trykk
deretter på VoiceOver-øving. Når du er ferdig med å øve, trykker du på Ferdig.
Hvis du ikke ser VoiceOver-øving-knappen, forsikrer du deg om at VoiceOver er slått på.

Her er en oversikt over viktige VoiceOver-bevegelser:

Naviger og les

Â

Trykk: Les opp objekt.

Â

Bla til høyre eller venstre: Marker neste eller forrige objekt.

Â

Bla oppover eller nedover: Avhenger av Rotorkontroll-innstillingen. Les «Bruke VoiceOver-
rotorkontrollen» på side 153.

Â

Trykk med to fingre: Slutt å lese opp nåværende objekt.

Â

Bla oppover med to fingre: Les alt fra øverst på skjermen.

Â

Bla nedover med to fingre: Les alt fra nåværende plassering.

Â

Sikksakk med to fingre: Flytt to fingre fram og tilbake raskt tre ganger (tegn en «z») for å avvise
en varsling eller gå tilbake til forrige skjerm.

Â

Trippeltrykk med to fingre: Åpne objektvelgeren.

Â

Bla oppover eller nedover med tre fingre: Bla én side om gangen.

Â

Bla til høyre eller venstre med tre fingre: Gå til neste eller forrige side (for eksempel på Hjem-
skjermen, i Aksjer eller i Safari).

Â

Trykk med tre fingre: Les opp ytterligere informasjon, for eksempel plassering i en liste eller om
tekst er markert.

Â

Trykk med fire fingre øverst på skjermen: Marker det første objektet på siden.

Â

Trykk med fire fingre nederst på skjermen: Marker det siste objektet på siden.

Aktiver

Â

Dobbelttrykk: Aktiver det markerte objektet.

Â

Trippeltrykk: Dobbelttrykk på et objekt.

Â

Splittrykk: Et alternativ til å markere et objekt og dobbelttrykke på det, er å berøre objektet
med en finger og deretter trykke på skjermen med en annen finger for å aktivere et objekt.

Â

Trykk på et objekt med én finger, trykk på skjermen med en annen finger («splittrykking»): Aktiver
objektet.

Â

Dobbelttrykk og hold (1 sekund) + standard bevegelse: Bruk en standardbevegelse.
Når du utfører bevegelsen hvor du dobbelttrykker og holder, ber du iPhone om å tolke den
etterfølgende bevegelsen som en standardbevegelse. Du kan for eksempel dobbelttrykke og
holde, og deretter, uten å løfte fingeren, dra fingeren bortover for å flytte på en bryter.

152

Kapittel 31

Tilgjengelighet

background image

Â

Dobbelttrykk med to fingre: Svar på eller avslutt en telefonsamtale. Start eller pause i Musikk,
YouTube, Taleopptak eller Bilder. Ta et bilde (Kamera). Start eller pause et opptak i Kamera eller
Taleopptak. Start eller stopp stoppeklokken.

Â

Dobbelttrykk med to fingre, og hold: Åpne objektmerkeren.

Â

Trippeltrykk med to fingre: Åpne objektvelgeren.

Â

Dobbelttrykk med tre fingre: Slå lyden for VoiceOver av eller på.

Â

Trippeltrykk med tre fingre: Slå skjermteppet på eller av.

Bruke VoiceOver-rotorkontrollen

Rotorkontrollen er en virtuell innstillingsskive du kan bruke til å angi hva som skal skje ved bla-
bevegelser oppover og nedover når VoiceOver er slått på.
Bruk rotoren: Roter to fingre på iPhone-skjermen rundt et punkt mellom de to fingrene.

Endre alternativene inkludert i rotoren: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet >
VoiceOver > Rotor, og velg alternativene du vil ha når du bruker rotoren.

Resultatet av rotorinnstillingen avhenger av hva du holder på med. Hvis du leser tekst i en
e-postmelding du har mottatt, kan du bruke rotoren til å bytte mellom å få tekst lest opp ord for
ord eller bokstav for bokstav når du blar oppover eller nedover. Hvis du er på en nettside, bruker
du rotoren til å angi om all teksten skal leses opp (enten ord for ord eller tegn for tegn), eller om
du vil hoppe mellom elementer av en bestemt type, for eksempel overskrifter eller koblinger.

Lese tekst
Markere og høre tekst:

Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Â

Tale
Tilpass VoiceOver-tale etter:

Volum eller hastighet

Â

Bruk av skriveekko, tonehøydeendring eller fonetikk (med Apple Wireless Keyboard)

Â

Les «Styre VoiceOver med Apple Wireless Keyboard» på side 156.

Navigere
Markere og høre objekter etter:

tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Â

Overskrift

Â

Kobling, brukt kobling, ubrukt kobling eller kobling på siden

Â

Skjemakontroll

Â

Tabell eller rad (ved navigering i tabell)

Â

Liste

Â

Landemerke

Â

Bilde

Â

Statisk tekst

Â

Objekter av samme type

Â

153

Kapittel 31

Tilgjengelighet

background image

Knapper

Â

Tekstfelt

Â

Søkefelt

Â

Beholdere (skjermområder, for eksempel dock)

Â

Zoom inn eller ut

Skrive inn tekst
Flytte innsettingspunktet og høre tekst:

Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Â

Velge redigeringsfunksjon

Angi språk

Bruke en kontroll
Markere og høre verdier:

Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Â

Justere verdien for kontrollobjektet

Skrive inn og redigere tekst med VoiceOver

Når du markerer et tekstfelt med VoiceOver, kan du bruke det skjermbaserte tastaturet eller et
eksternt tastatur som er koblet til iPhone, for å skrive inn tekst.

Med VoiceOver kan du skrive tekst på to forskjellige måter – standardskriving og trykk og slipp-
skriving. Med standardskriving markerer du en tast og dobbelttrykker deretter på skjermen for å
sette inn tegnet. Med trykk og slipp-skriving bruker du fingeren for å markere en tast, så settes
tegnet inn automatisk når du løfter fingeren. Trykk og slipp-skriving kan være raskere, men kan
kreve mer øvelse enn standardskriving.

VoiceOver støtter også bruk av redigeringsfunksjonene til iPhone for å klippe ut, kopiere og lime
inn i tekstfelter.
Skriv inn tekst: Marker et redigerbart tekstfelt, dobbelttrykk for å vise innsettingspunktet og det
skjermbaserte tastaturet, og skriv inn teksten.

Â

Standardskriving: Marker en tast på tastaturet ved å bla mot venstre eller høyre og deretter
dobbelttrykke for å sette inn tegnet. Eller flytt fingeren rundt på tastaturet for å markere en tast,
og, mens du fortsetter å holde på tasten med én finger, trykk på skjermen med en annen finger.
VoiceOver leser opp tasten når den er markert og leser den opp en gang til når tegnet settes
inn.

Â

Trykk og slipp-skriving: Sett fingeren på en tast på tastaturet for å markere den, og løft fingeren
for å sette inn tegnet. Hvis du markerer feil tast, flytter du fingeren på tastaturet til du får
markert tasten du er ute etter. VoiceOver leser opp tegnet for hver av tastene når du berører
dem, men du setter ikke inn et tegn før du løfter fingeren.
Merk: Trykk og slipp-skriving fungerer kun for taster som setter inn tekst. Bruk standardskriving
for andre taster som skift-, slette- og returtastene.

Flytt innsettingspunktet: Bla oppover eller nedover for å flytte innsettingspunktet framover eller
tilbake i teksten. Bruk rotoren til å angi om innsettingspunktet skal flyttes tegn for tegn, ord for
ord eller linje for linje. VoiceOver spiller en lyd når innsettingspunktet flyttes og leser opp tegnet,
ordet eller linjen som innsettingspunktet flyttes over.

154

Kapittel 31

Tilgjengelighet

background image

Når du flytter framover ord for ord, plasseres innsettingspunktet på slutten av hvert ord, foran
mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet. Når du flytter bakover, plasseres
innsettingspunktet på slutten av det foregående ordet, foran mellomrommet eller tegnsettingen
som kommer etter ordet. Hvis du vil flytte innsettingspunktet forbi tegnsettingen på slutten av et
ord eller en setning, bruker du rotoren for å skifte til tegnmodus. Når du flytter innsettingspunktet
linje for linje, leser VoiceOver opp hver av linjene etter hvert som du flytter over dem. Når du
flytter framover, plasseres innsettingspunktet på begynnelsen av neste linje (bortsett fra når du
kommer til siste linje i et avsnitt. Da flyttes innsettingspunktet til slutten av linjen som nettopp ble
lest opp). Når du flytter bakover, plasseres innsettingspunktet på begynnelsen av linjen som blir
lest opp.

Velg standardskriving eller trykk og
slipp-skriving

Når VoiceOver er slått på og en tast er markert på tastaturet, bruker du
rotoren for å velge Skrivemodus og blar deretter oppover eller nedover.

Slett et tegn

Marker

, og dobbelttrykk eller splittrykk. Du må gjøre det på denne

måten selv om du bruker trykk og slipp-skriving. Hvis du vil slette flere tegn,
holder du nede fingeren på slettetasten og trykker på skjermen med en
annen finger én gang for hvert tegn du vil slette. VoiceOver leser opp tegn
som blir slettet. Hvis Tonehøydeendring er slått på, bruker VoiceOver en
lavere tonehøyde for tegn som slettes.

Marker tekst

Sett rotoren til Rediger, bla opp eller ned for å velge Marker eller Marker
alt, og dobbelttrykk. Hvis du velger Marker, blir ordet som er nærmest
innsettingspunktet, markert når du dobbelttrykker. Hvis du velger Marker
alt, blir hele teksten markert. Før fingrene fra eller mot hverandre for å gjøre
markeringen større eller mindre.

Klipp ut, kopier eller lim inn

Forsikre deg om at rotoren er satt til rediger. Når tekst er markert, blar du
opp eller ned for å velge Klipp ut, Kopier eller Lim inn og dobbelttrykker.

Angre

Rist iPhone-enheten, bla til venstre eller høyre for å velge handlingen du vil
angre, og dobbelttrykk.

Skriv inn et tegn med aksent

Hvis du bruker standardskriving, markerer du tegnet du vil legge til en
aksent for. Deretter dobbelttrykker du og holder nede til du hører en
lyd som angir at flere tegn vises. Dra fingeren til venstre eller høyre for å
markere og høre alternativene. Løft fingeren for å skrive inn det markerte
tegnet.

Endre språket du skriver

Sett rotoren til Språk, og bla oppover eller nedover. Velg «standardspråk»
for å bruke språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene. Språkrotoren
vises kun hvis du har valgt flere enn ett språk i Språkrotor-innstillingen for
VoiceOver. Les «Ta i bruk VoiceOver» på side 149.

Ringe ved hjelp av VoiceOver

Dobbelttrykk på skjermen med to fingre for å svare på eller avslutte en telefonsamtale. Når du
starter en telefonsamtale mens VoiceOver er aktivert, er standardinnstillingen at talltastaturet vises
på skjermen i stedet for samtalevalgene. Dette gjør det enklere å bruke tastene for å velge fra en
meny når du kommer til en telefonsvarer med nummervalg.
Vis samtalevalg: Marker Skjul tastatur-knappen nederst til høyre, og dobbelttrykk.
Vis talltastaturet igjen: Marker Tastatur-knappen som er omtrent midt på skjermen, og
dobbelttrykk.

Bruke VoiceOver sammen med Safari

Når du søker på Internett i Safari med VoiceOver på, kan du bruke Søkeresultater-rotorobjekter for
å høre en liste over foreslåtte søkefraser.

155

Kapittel 31

Tilgjengelighet

background image

Søk på Internett: Marker søkefeltet, skriv inn det du vil søke etter, og marker Søkeresultater ved
hjelp av rotoren. Bla til høyre eller venstre for å gå nedover eller oppover i listen, og dobbelttrykk
på skjermen for å søke på Internett med den gjeldende søkefrasen.

Bruke VoiceOver sammen med Kart

Du kan bruke VoiceOver for å zoome inn eller ut, markere nåler og få informasjon om steder.
Zoom inn eller ut: Marker kartet, bruk rotoren til å velge zoommodus, og bla deretter opp eller
ned for å zoome inn eller ut.
Marker en nål: Berør en nål, eller bla til venstre eller høyre for å gå fra ett objekt til et annet.
Vis informasjon om et sted: Når en nål er markert, dobbelttrykker du for å vise
informasjonsflagget. Bla til venstre eller høyre for å markere Mer info-knappen, og dobbelttrykk
for å vise informasjonssiden.

Redigere videoer og taleopptak med VoiceOver

Du kan bruke VoiceOver-bevegelser for å klippe kameravideoer og taleopptak.
Klipp et taleopptak: På Taleopptak-skjermen markerer du knappen til høyre for opptaket du vil
klippe. Deretter dobbelttrykker du. Marker Gjør kortere, og dobbelttrykk. Marker begynnelsen
eller slutten av klippeverktøyet. Bla oppover for å flytte mot høyre, og bla nedover for å flytte mot
venstre. VoiceOver leser opp hvor mye tid gjeldende plassering vil klippe bort fra opptaket. Utfør
klippingen ved å markere Gjør opptak kortere og dobbelttrykke.
Klipp en video: Dobbelttrykk på skjermen for å vise videokontrollene mens du viser en video i
Bilder, og marker deretter begynnelsen eller slutten av klippeverktøyet. Deretter blar du oppover
for å flytte mot høyre eller nedover for å flytte mot venstre. VoiceOver leser opp hvor mye tid
gjeldende plassering vil klippe bort fra opptaket. Utfør klippingen ved å markere Klipp og
dobbelttrykke.

Styre VoiceOver med Apple Wireless Keyboard

Du kan styre VoiceOver på iPhone med et Apple Wireless Keyboard. Les «Bruke et Apple Wireless
Keyboard» på side 28.

Du kan bruke VoiceOver-tastaturkommandoer for å navigere på skjermen, markere objekter,
lese innholdet på skjermen, justere rotoren og utføre andre VoiceOver-handlinger. Alle
tastaturkommandoene (unntatt én) bruker Kontroll-Tilvalg (alt), forkortet i tabellen nedenfor som
«VO».

VoiceOver-hjelp leser opp taster eller tastaturkommandoer mens du skriver dem. Du kan
bruke VoiceOver-hjelp for å lære om tastaturlayouten og handlingene som er knyttet til
tastekombinasjoner.

VoiceOver-tastaturkommandoer
VO = Kontroll-Tilvalg (alt)

Les alt, med utgangspunkt i
nåværende posisjon

VO-A

Les fra toppen

VO-B

Flytt til statuslinjen

VO-M

Trykk på Hjem-knappen

VO-H

Marker neste eller forrige objekt

VO-høyrepil eller VO-venstrepil

Trykk på et objekt

VO-mellomrom

Dobbelttrykk med to fingre

VO-«-» (bindestrek)

156

Kapittel 31

Tilgjengelighet

background image

Marker neste eller forrige
rotorobjekt

VO-pil opp eller VO-pil ned

Marker neste eller forrige
talerotorobjekt

VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-høyrepil

Juster talerotorobjektet

VO-Kommando-pil opp eller VO-Kommando-pil ned

Slå lyden for VoiceOver av eller på

VO-S

Slå skjermteppet på eller av

VO-Skift-S

Slå på VoiceOver-hjelp

VO-K

Gå tilbake til forrige skjerm, eller slå
av VoiceOver-hjelp

Esc

Hurtignavigering
Slå på Hurtignavigering for å styre VoiceOver ved hjelp av piltastene. Hurtignavigering er slått av
som standard.

Slå Hurtignavigering på eller av

Venstrepil-høyrepil

Marker neste eller forrige objekt

Høyrepil eller venstrepil

Marker neste eller forrige objekt
angitt av rotorinnstillingen

Pil opp eller pil ned

Marker første eller siste objekt

Kontroll-pil opp eller Kontroll-pil ned

«Trykk» på et objekt

Pil opp-pil ned

Bla opp, ned, til venstre eller til
høyre

Tilvalg-pil opp, Tilvalg-pil ned, Tilvalg-venstrepil eller Tilvalg-høyrepil

Endre rotoren

Pil opp-venstrepil eller pil opp-høyrepil

Du kan også bruke talltastene på Apple Wireless Keyboard for å taste inn et telefonnummer i
Telefon eller skrive inn tall i Kalkulator.

Bokstavbasert hurtignavigering på nettet
Når du leser en nettside med Hurtignavigering aktivert, kan du bruke følgende tegn på tastaturet
for å navigere raskt på siden. Når du trykker på tasten, flyttes du til neste objekt av angitt type.
Hold nede Skift-tasten mens du skriver bokstaven for å gå til forrige objekt.

H

Overskrift

L

Kobling

R

Tekstfelt

B

Knapp

C

Skjemakontroll

I

Bilde

T

Tabell

S

Statisk tekst

W

ARIA-landemerke

X

Liste

M

Element av samme type

1

Nivå 1 overskrift

157

Kapittel 31

Tilgjengelighet

background image

2

Nivå 2 overskrift

3

Nivå 3 overskrift

4

Nivå 4 overskrift

5

Nivå 5 overskrift

6

Nivå 6 overskrift

Bruke en leselist sammen med VoiceOver

Du kan bruke en Bluetooth-leselist for å lese VoiceOver-utdata som punktskrift, og du kan bruke
en leselist med med inndatataster og andre kontroller for å styre iPhone når VoiceOver er slått på.
iPhone kan brukes med en rekke trådløse leselister. Du finner en liste over leselister som støttes,
på www.apple.com/no/accessibility/iphone/braille-display.html.
Klargjør en leselist: Slå på leselisten, og gå til Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå på
Bluetooth. Deretter går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift
og velger leselisten.

Slå forkortet punktskrift av eller på Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift.

Slå 8-punkts punktskrift på eller av Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver-navigering og
informasjon om bestemte leselister, går du til support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=no_NO.

Leselisten bruker språket som er valgt for Talekontroll. Dette er vanligvis språket som er valgt for
iPhone i Innstillinger > Internasjonalt > Språk. Du kan bruke VoiceOver-språkinnstillingen til å
velge et annet språk for VoiceOver og leselister.
Angi hvilket språk VoiceOver skal bruke: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt >
Talekontroll, og velg deretter språket.

Hvis du endrer språket som brukes på iPhone, er det mulig at du må tilbakestille språket for
VoiceOver og leselisten.

Du kan angi at cellen lengst til venstre eller høyre på leselisten skal brukes for systemstatus og
annen informasjon:

Annonseringsloggen inneholder en ulest melding

Â

Den gjeldende meldingen i annonseringsloggen har ikke blitt lest.

Â

Lyden er slått av for VoiceOver-tale.

Â

Det er lite strøm igjen på iPhone (mindre enn 20 %).

Â

iPhone bruker liggende visningsformat.

Â

Skjermvisning er slått av.

Â

Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til venstre

Â

Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til høyre

Â

Angi at cellen lengst til venstre eller høyre skal brukes for statusinformasjon: Velg Innstillinger
> Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift > Statuscelle, og trykk deretter på Venstre
eller Høyre.
Få en utfyllende beskrivelse av statuscellen: Trykk på markørhentetasten for statuscellen på
leselisten.

158

Kapittel 31

Tilgjengelighet