iPhone - Tekst invoeren

background image

Tekst invoeren

Om tekst te typen, gebruikt u het toetsenbord. Het toetsenbord corrigeert typefouten, toont
suggesties terwijl u typt en leert terwijl u werkt. In sommige apps biedt het slimme toetsenbord
suggesties terwijl u typt om spelfouten te voorkomen.
Tekst typen: Tik in een tekstveld om het toetsenbord te activeren en tik vervolgens op het
toetsenbord.

Terwijl u op een lettertoets drukt, verschijnt de letter boven uw duim of vinger. Als u per ongeluk
de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de juiste toets. De letter wordt pas ingevoerd
op het moment dat u de toets loslaat.

Het vorige teken wissen

Tik op

.

Een hoofdletter typen

Tik op de Shift-toets ( ) voordat u de gewenste letter typt. U kunt ook uw
vinger op de Shift-toets houden en vervolgens met uw vinger naar een
letter schuiven.

Snel een punt en een spatie typen

Tik tweemaal op de spatiebalk. U kunt deze voorziening in- of uitschakelen
in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.

Autocorrectie gebruiken om "’s" in
te voeren

Typ "ss". Typ bijvoorbeeld "ssmorgens" om "’s morgens" te krijgen.

25

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

Caps Lock inschakelen

Tik tweemaal op de Shift-toets ( ). Tik opnieuw op de Shift-toets om Caps
Lock weer uit te schakelen. U kunt deze voorziening in- of uitschakelen in
'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.

Cijfers, interpunctie en symbolen
invoeren

Tik op de nummertoets (

). Tik op de symbooltoets (

) om meer

interpunctietekens en symbolen weer te geven.

Opties instellen voor typen

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.

Om een ander teken te typen,

houdt u een toets ingedrukt en

veegt u vervolgens om een

optie te selecteren.

Autocorrectie en spellingcontrole

Voor veel talen corrigeert de iPhone automatisch spelfouten en doet het apparaat suggesties
terwijl u typt. Als de iPhone een suggestie doet voor een woord, kunt u de suggestie accepteren
zonder het typen te onderbreken.

Opmerking: Ga voor een overzicht van ondersteunde talen naar www.apple.com/nl/iphone/specs.
html.

Voorgesteld

woord

De suggestie accepteren: Typ een spatie, leesteken of return-teken.
Een suggestie afwijzen: Tik op het kruisje.
Als u de correctie voor een woord steeds weigert, zal de iPhone het woord na verloop van tijd
gewoon accepteren.

Daarnaast kunt u instellen dat op de iPhone reeds getypte woorden die mogelijk verkeerd
gespeld zijn, worden onderstreept.

Een verkeerd gespeld woord
vervangen

Tik op het woord en tik vervolgens op een van de alternatieve spellingen.
Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, typt u het gewoon
opnieuw.

Autocorrectie of spellingcontrole
in- of uitschakelen

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.

Toetscombinaties en uw persoonlijk woordenboek

Met toetscombinaties hoeft u maar een paar tekens te typen in plaats van een langer woord of
een zin. De uitgebreide tekst verschijnt wanneer u de toetscombinatie typt. 'ikz' staat bijvoorbeeld
voor 'Ik kom zo!'

26

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

Een toetscombinatie aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en tik
vervolgens op 'Nieuw trefwoord'.
Een woord of zin aan uw persoonlijke woordenboek toevoegen zodat de iPhone niet probeert
om het woord of de zin te corrigeren of te vervangen:
Maak tijdens het aanmaken van de
toetscombinatie het veld 'Trefwoord' leeg.

Een toetscombinatie wijzigen

Tik op 'Instellingen' > 'Toetsenbord' en tik op de toetscombinatie.

Tekst wijzigen

Op het touchscreen kunt u tekst die u hebt ingevoerd, heel eenvoudig wijzigen. Met behulp
van het vergrootglas op het scherm kunt u het invoegpunt precies op de juiste positie plaatsen.
En met de greeppunten kunt u snel meer of minder tekst selecteren. U kunt ook tekst en foto's
knippen of kopiëren en deze onderdelen in dezelfde of een andere app plakken.
Het invoegpunt op de gewenste positie plaatsen: Houd uw vinger op de tekst zodat het
vergrootglas verschijnt en sleep het invoegpunt naar de gewenste positie.

Tekst selecteren: Tik op het invoegpunt om de selectieknoppen weer te geven.

U kunt ook tweemaal op een woord tikken om het te selecteren. In alleen-lezendocumenten
(zoals webpagina's en e-mailberichten die u ontvangt) kunt u een woord selecteren door uw
vinger op het woord te houden. Sleep de greeppunten om meer of minder tekst te selecteren.

Tekst knippen of kopiëren

Selecteer tekst en tik vervolgens op 'Knip' of 'Kopieer'.

Tekst plakken

Tik op het invoegpunt en tik op 'Plak'. De tekst die u het laatst hebt geknipt
of gekopieerd, wordt ingevoegd. U kunt ook de gewenste tekst selecteren
en op 'Plak' tikken om de tekst te vervangen.

De laatste bewerking herstellen

Schud de iPhone en tik op 'Herstel'.

27

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

Tekst vet of cursief maken of
onderstrepen

Tik op zodra deze knop beschikbaar is en tik vervolgens op 'V/C/O'.

De definitie van een woord
opvragen

Tik op zodra deze knop beschikbaar is en tik vervolgens op 'Definieer'.

Alternatieven voor woorden
opvragen

Tik op 'Suggestie' zodra deze knop beschikbaar is en tik vervolgens op een
van de woorden.

Toetsenbordindelingen

In Instellingen kunt u de toetsenbordindelingen voor softwarematige toetsenborden en
hardwaretoetsenborden opgeven. Welke indelingen er beschikbaar zijn, is afhankelijk van de
toetsenbordtaal.
Een toetsenbordindeling selecteren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' >
'Internationale versies' en selecteer een toetsenbord.
Voor elke taal kunt u afzonderlijke selecties opgeven voor zowel het softwarematige
schermtoetsenbord als externe hardwaretoetsenborden. De indeling van het softwarematige
toetsenbord bepaalt de indeling van het toetsenbord op het iPhone-scherm. De indeling van het
hardwaretoetsenbord bepaalt de indeling van een Apple Wireless Keyboard dat op de iPhone is
aangesloten.

Een Apple Wireless Keyboard gebruiken

U kunt een Apple Wireless Keyboard gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar) voor het typen op de
iPhone. Het Apple Wireless Keyboard wordt via Bluetooth verbonden. Zie “Een Bluetooth-apparaat
koppelen met de iPhone” op pagina 36.

Wanneer het toetsenbord eenmaal met de iPhone is gekoppeld, wordt de verbinding telkens tot
stand gebracht zodra het toetsenbord zich binnen het bereik bevindt (maximaal 9 meter). U kunt
zien dat het toetsenbord is aangesloten als het schermtoetsenbord niet verschijnt wanneer u in
een tekstveld tikt. Om de batterij te sparen, kunt u het toetsenbord uitschakelen of de koppeling
met uw iPhone opheffen wanneer u het toetsenbord niet gebruikt.