iPhone - Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen

background image

Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen

Het Apple recyclingprogramma voor gebruikte mobiele telefoons (beschikbaar in bepaalde
landen):
Ga voor een gefrankeerd verzendetiket en instructies om uw oude mobiele telefoon
gratis te recyclen naar: www.apple.com/nl/recycling

194

Bijlage B

Ondersteuning en meer informatie

background image

iPhone - Gescheiden inzamelen en recyclen: U moet zich volgens de geldende regelgeving van
de iPhone ontdoen. Omdat de iPhone elektronische onderdelen en een batterij bevat, mag
de iPhone niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Wanneer uw iPhone niet
meer bruikbaar is, neemt u contact op met de lokale instanties voor meer informatie over het
weggooien of recyclen van de iPhone. U kunt de iPhone ook inleveren bij een Apple verkooppunt
of retourneren aan Apple. De batterij wordt door Apple op milieuvriendelijke wijze afgevoerd en
gerecycled. Zie voor meer informatie: www.apple.com/nl/recycling

Europese Unie—Gescheiden inzameling van elektronische apparatuur en batterijen:

Dit symbool geeft aan dat dit product (en de bijbehorende batterij) volgens de lokale
regelgeving niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wanneer dit product
niet meer bruikbaar is, brengt u het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten aangewezen
inzamelingspunt voor het recyclen van elektronische apparatuur. Wanneer u zich als consument
op onjuiste wijze ontdoet van afgedankte elektronische apparatuur, kunt u worden beboet. Het
apart inzamelen en recyclen van uw product en de bijbehorende batterij betekent dat natuurlijke
hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled
dat het milieu en de gezondheid van de mens wordt beschermd.

Ga voor meer informatie over de inzameling en recycling van de iPhone naar: www.apple.com/
recycling/nationalservices/europe.html

De batterij van de iPhone vervangen: De oplaadbare batterij in de iPhone mag alleen worden
vervangen door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder. Ga voor meer informatie over
vervanging van de batterij naar: www.apple.com/nl/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen
Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen.

Nederland: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis
e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos
de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

195

Bijlage B

Ondersteuning en meer informatie