iPhone - Informācija par drošību, programmatūru un pakalpojumiem

background image

Informācija par drošību, programmatūru un pakalpojumiem

Šajā tabulā ir norādīts, kur iegūt ar iPhone tālruni saistītu informāciju par drošību,
programmatūru un pakalpojumiem.

Nepieciešamā informācija

Kā iegūt

iPhone tālruņa droša lietošana

Sk. Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu vietnē
support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone, lai uzzinātu
jaunākos norādījumus par drošību un regulējošo
informāciju.

iPhone tālruņa apkope un atbalsts, padomi, forumi
un Apple programmatūras lejupielāde

Dodieties uz www.apple.com/lv/support/iphone.

Operatora pakalpojumi un atbalsts

Sazinieties ar operatoru vai dodieties uz operatora
tīmekļa vietni.

Visjaunākā informācija par iPhone tālruni

Dodieties uz www.apple.com/lv/iphone.

Apple ID izveide

Dodieties uz appleid.apple.com.

iCloud lietošana

Dodieties uz www.apple.com/emea/support/icloud.

iTunes lietošana

Atveriet programmu iTunes un izvēlieties Help > iTunes
Help. Lai iegūtu iTunes tiešsaistes apmācību (var nebūt
visur pieejama), dodieties uz www.apple.com/emea/
support/itunes.

Programmas iPhoto lietošana sistēmā OS X

Atveriet programmu iPhoto un izvēlieties Help >
iPhoto Help.

Programmas Address Book lietošana sistēmā OS X

Atveriet Address Book un izvēlieties Help > Address
Book Help.

193

Pielikums B

Atbalsts un pārējā informācija

background image

Nepieciešamā informācija

Kā iegūt

Programmas iCal lietošana sistēmā OS X

Atveriet iCal un izvēlieties Help > iCal Help.

Microsoft Outlook, Windows Address Book vai Adobe
Photoshop Elements

Sk. šo programmu komplektācijā iekļauto
dokumentāciju.

iPhone tālruņa sērijas numura, IMEI, ICCID vai MEID
atrašana

Varat atrast sava iPhone sērijas numuru, starptautisko
mobilā aprīkojuma identifikatoru (IMEI), ICCD vai
mobilā aprīkojuma identifikatoru (MEID) uz iPhone
iepakojuma. Vai arī iPhone tālrunī izvēlieties Settings
> General > About. Lai saņemtu papildinformāciju,
dodieties uz support.apple.com/kb/ht1267.

Garantijas apkalpošanas saņemšana

Vispirms izpildiet šajā pamācībā un tiešsaistes resursos
sniegtos padomus. Pēc tam dodieties uz www.
apple.com/lv/support vai skatiet Important Product
Information Guide
vietnē support.apple.com/lv_LV/
manuals/iphone.

Akumulatora nomaiņas pakalpojums

Dodieties uz www.apple.com/lv/batteries/
replacements.html.