iPhone - Informācija par atbrīvošanos no tālruņa un tā pārstrādi

background image

Informācija par atbrīvošanos no tālruņa un tā pārstrādi

Apple pārstrādes programma (pieejama atsevišķās vietās): lai saņemtu informāciju par jūsu
vecā mobilā tālruņa nodošanu pārstrādei bez maksas un lai saņemtu iepriekšapmaksātu
nosūtīšanas uzlīmi un norādījumus, sk.: www.apple.com/recycling

iPhone pārstrāde un atbrīvošanās no tālruņa: no iPhone tālruņa jāatbrīvojas pareizi atbilstoši
vietējiem likumiem un noteikumiem. Tā kā iPhone tālrunī ir elektroniski komponenti un
akumulators, no iPhone tālruņa nedrīkst atbrīvoties kā no mājsaimniecības atkritumiem.
Kad iPhone tālrunis ir nolietojies, sazinieties ar vietējām institūcijām, lai uzzinātu par tālruņa
nodošanu un otrreizēju pārstrādi, vai arī vienkārši atstājiet to Apple mazumtirdzniecības
veikalā vai atgrieziet to kompānijai Apple. Akumulators tiks izņemts, un no tā atbrīvosies videi
draudzīgā veidā. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk.: www.apple.com/recycling

Eiropas Savienība — informācija par atbrīvošanos no elektroniskajām ierīcēm un baterijām:

194

Pielikums B

Atbalsts un pārējā informācija

background image

šis simbols norāda, ka atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem no šī produkta un tā
akumulatora nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Kad šis
produkts ir sasniedzis lietošanas cikla beigas, nododiet to vietējās varas iestādes norādītā
savākšanas vietā, kur var atbrīvoties no elektroniskā aprīkojuma. Par nepareizu atbrīvošanos
no elektroniska aprīkojuma patērētājam var tikt piemērota soda nauda. Atbrīvošanās no šī
produkta un tā akumulatora, veicot atsevišķu savākšanu un pārstrādi, ļaus ietaupīt dabas
resursus un nodrošinās, ka pārstrāde notiks veidā, kas aizsargā cilvēka veselību un dabu.

Lai saņemtu informāciju par iPhone savākšanas un pārstrādes pakalpojumiem, dodieties uz:
www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

iPhone akumulatora nomaiņas pakalpojums: iPhone akumulatoru drīkst nomainīt tikai
kompānija Apple vai Apple pilnvarots pakalpojumu sniedzējs. Lai saņemtu plašāku informāciju
par akumulatoru nomaiņas pakalpojumu, dodieties uz: www.apple.com/lv/batteries/
replacements.html.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen
Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as
leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple,
pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.