iPhone - Ziņu meklēšana

background image

Ziņu meklēšana

Sarakstā Messages varat veikt sarakstes satura meklēšanu.
Lai meklētu sarakstē: pieskarieties ekrāna augšmalai, lai piekļūtu meklēšanas laukam, un
ievadiet tekstu, ko vēlaties atrast.

Sarakstēs var meklēt arī no sākuma ekrāna. Sk. “Meklēšana” 30. lpp

91

9. nodaļa

Messages

background image

Calendar

10