iPhone - Pasta sūtīšana

background image

Pasta sūtīšana

E-pasta ziņojumu var nosūtīt ikvienam, kam ir e-pasta adrese.
Lai izveidotu ziņojumu: pieskarieties

Pievienot adresātu no kontaktu
kataloga

Laukā To ievadiet vārdu vai e-pasta adresi vai pieskarieties

.

Pārkārtot adresātus

Lai pārvietotu adresātu no viena lauka uz citu, piemēram, no To uz Cc,
velciet adresāta vārdu uz jauno vietu.

Pievienot tekstam treknraksta,
slīpraksta vai pasvītrojuma
formatējumu

Pieskarieties iespraušanas punktam, piekļūstot atlases pogām, un
pieskarieties Select. Velciet punktus, lai atlasītu tekstu, ko vēlaties stilizēt.
Pieskarieties taustiņam , pēc tam pieskarieties B/I/U (treknraksts/
slīpraksts/pasvītrojums). Pieskarieties Bold, Italic vai Underline, lai lietotu
stilu.

Ziņojumā sūtīt fotoattēlu vai
videoklipu

Programmā Photos izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu, pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Email Photo vai Email Video. Fotoattēlus un

videoklipus var arī kopēt un ielīmēt.
Lai sūtītu vairākus fotoattēlus vai videoklipus, pieskarieties

laikā, kad

albumā apskatāt sīktēlus. Pieskaroties atlasiet fotoattēlus un videoklipus,
pieskarieties Share, pēc tam pieskarieties Email.

72

6. nodaļa6

Mail

background image

Saglabāt ziņojuma melnrakstu, lai
ziņojumu pabeigtu vēlāk

Pieskarieties Cancel, pēc tam pieskarieties Save. Ziņojums tiek saglabāts
pastkastē Drafts. Pieskarieties un turiet, lai tai ātri piekļūtu.

Atbildēt uz ziņojumu

Pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Reply. Sākotnējam ziņojumam

pievienotie faili un attēli netiek nosūtīti atpakaļ. Lai iekļautu pielikumus,
pāradresējiet ziņojumu, nevis atbildiet uz to.

Citēt tā ziņojuma daļu, uz kuru
atbildat vai ko pārsūtāt

Pieskarieties un turiet, lai atlasītu tekstu. Velciet tveršanas punktus, lai
atlasītu tekstu, ko vēlaties ietver atbildē, un pēc tam pieskarieties

.

Ja vēlaties mainīt citētā teksta atkāpi, pieskarieties atlasītajam tekstam
un turiet, pēc tam pieskarieties . Pieskarieties Quote Level, pēc tam
pieskarieties Increase vai Decrease.

Pārsūtīt ziņojumu

Atveriet ziņojumu un pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Forward.

Koplietot kontaktinformāciju

Programmā Contacts izvēlieties kontaktu, ekrāna Info apakšdaļā
pieskarieties Share Contact.