iPhone - Tālruņa zvani

background image

Tālruņa zvani

Zvana veikšana

Ja vēlaties piezvanīt, izmantojot iPhone, ir vienkārši jāpieskaras vārdam vai numuram kontaktu
katalogā, jāpasaka “call bob”, izmantojot pakalpojumu Siri (iPhone 4S), jāpieskaras kādam no
izlases elementiem vai vienam no pēdējo zvanu ierakstiem, lai atzvanītu. Pogas ekrāna Phone
apakšdaļā sniedz ātru piekļuvi izlasei, pēdējiem zvaniem, kontaktiem un cipartastatūrai, lai
sastādītu numuru manuāli.

BRĪDINĀJUMS.

Lai iepazītos ar svarīgu informāciju par drošu braukšanu, sk. Svarīgas produkta

informācijas rokasgrāmatu vietnē support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone.

Neatbildēto zvanu skaits

Pieskarieties izlases elementam ar vienu skārienu.

Skatīt pēdējos ienākošos un izejošos zvanus,

lai atzvanītu vai saņemtu papildinformāciju

Zvanīt vai sūtīt e-pasta ziņojumu vai

īsziņu personai kontaktu katalogā

Sastādīt numuru manuāli

Skatīt balss pasta

ziņojumu sarakstu

Nelasīto ziņojumu skaits

Atbildēt uz neatbildētu zvanu

Veiciet vienu no šīm darbībām:

Â

no programmas Phone: pieskarieties Recents, pēc tam pieskarieties
vārdam vai numuram;

Â

no aizslēgta ekrāna: velciet švīku pāri brīdinājumā parādītajai ikonai pa
labi;

Â

no ekrāna Notification Center: pieskarieties neatbildētā zvana ierakstam.

Numura sastādīšana manuāli

Varat izmantot cipartastatūru, lai sastādītu tālruņa numuru manuāli.
Lai izsauktu numuru: pieskarieties Keypad, ievadiet numuru, pēc tam pieskarieties Call.

60

background image

Ielīmēt numuru cipartastatūrā

Pieskarieties ekrānam virs cipartastatūras, pēc tam pieskarieties Paste.

Ievadīt nestingro (2 sekunžu) pauzi Vairākkārt pieskarieties taustiņam “*”, līdz tiek parādīts komats.

Ievadīt stingro pauzi (kas aptur
numura sastādīšanu, kamēr nav
nospiesta poga Dial)

Vairākkārt pieskarieties taustiņam “#”, līdz tiek parādīts semikols.

Vēlreiz sastādīt pēdējo numuru

Pieskarieties Keypad, pieskarieties Call, pēc tam vēlreiz pieskarieties Call.

Numuru izsaukšana ar balsi

Varat izmantot pakalpojumu Siri (iPhone 4S) vai balss vadību, lai piezvanītu kādam no saviem
kontaktiem vai izsauktu konkrētu numuru. Sk. . nodaļu “Siri” 41. lpp un “Balss vadība” 31. lpp
Lai veiktu tālruņa zvanu ar balsi: aktivizējiet pakalpojumu Siri vai programmu Voice Control,
sakiet “call” vai “dial” un pēc tam nosauciet vārdu vai numuru (angliski).
pakalpojumā Siri: ja ekrāns nav ieslēgts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai sākuma
pogu , pēc tam pielieciet iPhone tālruni pie auss;
programmā Voice Control vai pakalpojumā Siri: nospiediet sākuma pogu un turiet, līdz dzirdat
signālu. Varat arī nospiest un turēt iPhone austiņu vidējo pogu.

Piemēri:

call John Appleseed;

Â

call John Appleseed at home;

Â

call John Appleseed, mobile.

Â

Lai panāktu vislabākos rezultātus, izrunājiet pilnu tās personas vārdu, kurai zvanāt. Ja izsaucat
numuru ar balsi, izrunājiet katru ciparu atsevišķi, piemēram, sakiet “four one five, five five five,
one two one two”.

Piezīme. ASV apgabala koda “800” norādīšanai varat teikt “eight hundred”.

Zvanu saņemšana

Kad saņemat zvanu, pieskarieties Answer. Ja iPhone tālrunis ir aizslēgts, pavelciet slīdni. Varat arī
nospiest iPhone austiņu vidējo pogu.

Izslēgt ienākoša zvana signālu

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai jebkuru skaļuma pogu. Uz
zvanu, kuram ir izslēgts skaņas signāls, joprojām var atbildēt, kamēr tas
nepāriet uz balss pastu.

Noraidīt zvanu un uzreiz pārsūtīt
to uz balss pastu

Veiciet vienu no šīm darbībām:

Â

divreiz ātri nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu;

Â

nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu un turiet aptuveni
divas sekundes. Divi klusi pīkstieni apstiprina, ka zvans ir noraidīts;

Â

pieskarieties Decline (ja iPhone tālrunis zvana saņemšanas brīdī ir
nomoda stāvoklī).

Lai bloķētu zvanus un saglabātu
Wi-Fi piekļuvi internetam:

dodieties uz ekrānu Settings un ieslēdziet režīmu Airplane Mode, pēc tam
pieskarieties Wi-Fi, lai ieslēgtu šo iespēju.

Ja iPhone tālrunis ir izslēgts vai tam iestatīts lidmašīnas režīms, ienākošie zvani uzreiz pāriet uz
balss pastu.

61

5. nodaļa

Phone

background image

Sarunas laikā

Sarunas laikā ekrānā tiek rādītas zvana iespējas.

Izslēgt savu mikrofonu

iPhone 4 vai jaunākā modelī: Pieskarieties

un turiet, lai aizturētu zvanu.

Sastādīt numuru

vai ievadīt ciparus

Izmantot skaļruni

vai Bluetooth ierīci

Iegūt

kontaktinformāciju

iPhone 4 vai jaunākā modelī:

Veikt FaceTime zvanu

iPhone 3GS (aizturēšanas poga):

Aizturēt zvanu

Veikt citu

zvanu

Zvana iespējas var mainīties atkarībā no izmantojamā iPhone modeļa.

Sarunas laikā izmantot citu
programmu

Nospiediet sākuma pogu , pēc tam pieskarieties programmas ikonai. Lai
atzvanītu, ekrāna augšdaļā pieskarieties zaļajai joslai.

Beigt sarunu

Pieskarieties End Call. Vai arī nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu.

Otrs zvans

Sarunas laikā varat veikt vai saņemt citu zvanu. Ja saņemat otru zvanu, iPhone atskaņo pīkstienu
un parāda zvanītāja informāciju un iespēju sarakstu.

Piezīme. Otra zvana veikšana un saņemšana dažās teritorijās var būt pieejama kā atsevišķs
pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru.
Lai atbildētu uz otru ienākošu zvanu:

Â

ja vēlaties ignorēt zvanu un nosūtīt to uz balss pastu: pieskarieties Ignore;

Â

ja vēlaties aizturēt pirmo zvanu un atbildēt uz jauno zvanu: pieskarieties Hold Call + Answer;

Â

ja vēlaties beigt pirmo zvanu un atbildēt uz jauno zvanu: ja izmantojat GSM tīklu, pieskarieties
End Call + Answer. Ja izmantojat CDMA tīklu, pieskarieties End Call un, kad otrs zvans atzvana,
pieskarieties Answer vai velciet slīdni (kad tālrunis ir aizslēgts).

Ja ir aktīvs FaceTime videozvans, varat pārtraukt videozvanu un atbildēt uz ienākošo zvanu vai
noraidīt ienākošo zvanu.

Veikt otru zvanu

Pieskarieties Add Call. Pirmais zvans tiek aizturēts.

Pārslēgties starp zvaniem

Pieskarieties Swap. Aktīvais zvans tiek aizturēts.
CDMA tīklā starp zvaniem nevar pārslēgties, ja otrs zvans ir izejošais,
taču zvanus var apvienot. Ja beidzat otru zvanu vai apvienoto zvanu, tiek
izbeigti abi zvani.

Apvienot zvanus

Pieskarieties Merge Calls.
CDMA tīklā zvanus nevar apvienot, ja otrs zvans bija ienākošais.

62

5. nodaļa5

Phone

background image

Konferences zvani

GSM tīklā var iestatīt konferences zvanu, lai vienlaikus runātu ar līdz pat pieciem cilvēkiem
(atkarīgs no operatora).

Piezīme. Konferences zvans dažās teritorijās var būt pieejams kā atsevišķs pakalpojums. Lai
saņemtu informāciju, sazinieties ar operatoru.

Lai izveidotu konferences zvanu:

1

Veiciet zvanu.

2

Pieskarieties Add Call un veiciet vēl vienu zvanu. Pirmais zvans tiek aizturēts.

3

Pieskarieties Merge Calls. Zvani tiek savienoti vienā līnijā, un visi var cits citu dzirdēt.

4

Atkārtojiet otro un trešo darbību, lai pievienotu papildu zvanus.

Pārtraukt vienu no zvaniem

Pieskarieties Conference, pēc tam blakus zvanam pieskarieties

. Pēc

tam pieskarieties End Call.

Runāt privāti ar kādu no
dalībniekiem

Pieskarieties Conference, pēc tam blakus zvanam pieskarieties Private.
Pieskarieties Merge Calls, lai atjaunotu konferences zvanu.

Pievienot ienākošu zvanu

Pieskarieties Hold Call + Answer, pēc tam pieskarieties Merge Calls.

Ja pakalpojums ietver konferences zvanu, papildus tam iPhone tālrunī vienmēr ir pieejama otra
līnija.

Piezīme. Ja ir aktīvs konferences zvans, FaceTime videozvanu nevar veikt.

Bluetooth ierīces izmantošana tālruņa zvaniem

Varat veikt un saņemt zvanus, izmantojot Bluetooth ierīci, kas savienota pārī ar iPhone tālruni.
Sk. “Bluetooth ierīces savienošana pārī ar iPhone tālruni” 35. lpp

Lai saņemtu informāciju par Bluetooth ierīces lietošanu, sk. ierīces komplektācijā iekļauto
dokumentāciju.
Lai apietu Bluetooth ierīci:

atbildiet uz zvanu, pieskaroties iPhone ekrānam;

Â

sarunas laikā pieskarieties Audio un izvēlieties iPhone vai Speaker Phone;

Â

izslēdziet Bluetooth savienojumu, atvarot Settings > General > Bluetooth;

Â

izslēdziet Bluetooth ierīci vai pārvietojieties ārpus uztveršanas diapazona. Lai Bluetooth ierīce

Â

būtu savienota ar iPhone, jums jāatrodas ne tālāk par 10 m (30 pēdām) no tālruņa.

Ārkārtas zvani

Arī tad, ja iPhone tālrunis ir aizslēgts ar piekļuves kodu, joprojām var būt iespējams veikt ārkārtas
zvanu.
Lai veiktu ārkārtas zvanu, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts: ekrānā Enter Passcode pieskarieties
Emergency Call, pēc tam ievadiet avārijas dienesta numuru un pieskarieties zaļajai pogai.

ASV avārijas dienestiem tiek sniegta informācija par atrašanās vietu (ja tā ir pieejama), kad
izsaucat 911.

63

5. nodaļa

Phone

background image

CDMA tīklā pēc ārkārtas zvana beigām iPhone pāriet ārkārtas zvanu režīmā, lai varētu saņemt
atzvanu no ārkārtas palīdzības dienesta. Šajā režīmā datu pārsūtīšana un īsziņas tiek bloķētas.
Lai izietu no ārkārtas zvanu režīma (CDMA): Veiciet vienu no šīm darbībām:

pieskarieties atgriešanās pogai;

Â

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai sākuma pogu

Â

.

izmantojiet cipartastatūru, lai ievadītu numuru, kas nav avārijas dienesta numurs.

Â

Ārkārtas zvanu režīms tiek automātiski izbeigts pēc dažām minūtēm, kā to nosaka operators.

Svarīgi.

Ja sakari ir ļoti svarīgi, piemēram, ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, nevar paļauties

tikai uz bezvadu ierīcēm. iPhone tālruņa zvani uz avārijas dienestiem var nedarboties visās
vietās vai visos lietošanas apstākļos. Avārijas dienestu numuri un pakalpojumi dažādās vietās
atšķiras, un dažreiz ārkārtas zvanu nevar veikt tīkla pieejamības vai vides traucējumu dēļ. Daži
mobilie tīkli var nepieņemt ārkārtas zvanu no iPhone tālruņa, ja iPhone tālrunis nav aktivizēts,
ja iPhone tālrunis nav saderīgs vai konfigurēts darbam konkrētajā mobilajā tīklā vai (atsevišķos
gadījumos) ja iPhone tālrunim nav SIM kartes vai SIM karte ir aizslēgta ar PIN kodu. Ja ir aktīvs
FaceTime videozvans, šis zvans ir jābeidz, lai varētu izsaukt ārkārtas numuru.

FaceTime

FaceTime videozvani (iPhone 4 vai jaunākā) ļauj ne tikai dzirdēt personu, ar kuru sarunājaties,
bet arī redzēt to. Varat veikt videozvanu personai, kuras Mac dators vai iOS ierīce atbalsta
tehnoloģiju FaceTime. Nekāda iestatīšana nav nepieciešama, taču jābūt izveidotam Wi-Fi
interneta savienojumam. Pēc noklusējuma FaceTime izmanto priekšējo kameru, lai sarunbiedrs
varētu redzēt jūsu seju; pārslēdzieties uz galveno kameru, lai parādītu, kas notiek jums apkārt.