iPhone - Funkcija VoiceOver

background image

Funkcija VoiceOver

Funkcija VoiceOver balss komentāru veidā apraksta ekrānā notiekošo, lai iPhone tālruni varētu
lietot, to neredzot.

VoiceOver stāsta par katru ekrāna elementu, tikko tas tiek atlasīts. Kad atlasāt elementu, tam
apkārt tiek pievienots melns taisnstūris (VoiceOver kursors), un funkcija VoiceOver nosauc vārdu
vai apraksta elementu.

Pieskarieties ekrānam vai velciet ar pirkstiem, lai dzirdētu nosaucam dažādus ekrāna elementus.
Kad atlasāt tekstu, funkcija VoiceOver nolasa tekstu. Ja ir ieslēgta opcija Speak Hints, funkcija
VoiceOver var pateikt elementa nosaukumu un sniegt jums norādījumus, piemēram, ka
elements jāatver ar dubultskārienu. Lai mijiedarbotos ar ekrāna elementiem, piemēram, pogām
un saitēm, izmantojiet sadaļā “VoiceOver žestu apguve” 160. lpp aprakstītos žestus.

Pārejot uz jaunu ekrānu, VoiceOver atskaņo skaņu un automātiski atlasa un nosauc pirmo
ekrāna elementu (parasti tas ir elements kreisajā augšējā stūrī). VoiceOver arī informē par to, ka
displejs mainās uz ainavas vai portreta stāvokli un ka tas tiek aizslēgts vai atslēgts.

Piezīme. Funkcija VoiceOver runā valodā, kas norādīta ekrāna International iestatījumos, un tos
var ietekmēt iestatījums Region Format (Settings > General > International > Region Format).
Funkcija VoiceOver ir pieejama daudzās, taču ne visās valodās.

Funkcijas VoiceOver iestatīšana

Svarīgi.

VoiceOver izmaina žestus, ar ko vadāt iPhone tālruni. Tikko ir ieslēgta funkcija

VoiceOver, iPhone tālruņa lietošanai jāizmanto VoiceOver žesti — arī tad, ja vēlaties izslēgt
funkciju VoiceOver, lai atjaunotu normālu tālruņa darbību.

Piezīme. Funkcijas VoiceOver un Zoom nevar lietot vienlaicīgi.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju VoiceOver: Dodieties uz Settings > General > Accessibility
> VoiceOver. Varat arī iestatīt, ka trīskāršs klikšķis uz sākuma pogas ieslēdz vai izslēdz funkciju
VoiceOver. Sk. “Iestatījums Triple-Click Home” 168. lpp

Ieslēgt vai izslēgt balss padomus

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver. Ja ir aktivizēts
iestatījums Speak Hints, funkcija VoiceOver var pastāstīt, kam elements
paredzēts, vai sniegt jums norādījumus, piemēram, ka elements jāatver
ar dubultskārienu. Iespēju Hints var pievienot arī rotorvadīklai — pēc tam
velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu. Sk. “Funkcijas VoiceOver
rotorvadīklas lietošana” 161. lpp

Iestatīt funkcijas VoiceOver
runāšanas ātrumu

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver un velciet
slīdni Speaking Rate. Rotorvadīklai var pievienot arī iespēju Speech
Rate — pēc tam velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu.
Sk. “Funkcijas VoiceOver rotorvadīklas lietošana” 161. lpp

Mainīt ievades komentārus

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Typing
Feedback.

Lietot fonētiku laikā, kad
izmantojat ievades komentārus

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use
Phonetics. Teksts tiek lasīts pa vienai rakstzīmei. Voiceover vispirms izrunā
rakstzīmi un pēc tam tā fonētisko atbilstību, piemēram, “f” un pēc tam
“foxtrot”.

157

31. nodaļa

Accessibility

background image

Lietot balss augstuma maiņu

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Pitch
Change. Funkcija VoiceOver izrunai izmanto augstāku toni, ja burts ir
ievadīts, un zemāku toni, ja burts tiek izdzēsts. Funkcija VoiceOver arī
izmanto augstāku toni, kad nosauc grupas pirmo elementu (piem.,
sarakstā vai tabulā), un zemāku toni, kad nosauc pēdējo grupas elementu.

Iestatīt rotorvadīklas opcijas

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor.
Pieskarieties, lai atlasītu opcijas vai atceltu atlasi, vai velciet , lai
pārvietotu elementu.

Mainīt funkcijas VoiceOver izrunu

Iestatiet rotorvadīklai vērtību Language, pēc tam velciet švīku uz augšu
vai uz leju. Iestatījums Language rotorvadīklā ir pieejams vienmēr, kad ir
atlasīta vairāk nekā viena izruna.

Atlasīt izrunas, kas pieejamas
valodas rotorvadīklai

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Language
Rotor. Lai mainītu valodas vietu sarakstā, velciet uz augšu vai uz leju.

Mainīt iPhone valodu

dodieties uz Settings > General > International > Language. Dažas valodas
var ietekmēt iestatījums Region Format (Settings > General > International
> Region Format).

Izlaist attēlus naviģēšanas laikā

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Navigate
Images. Varat norādīt, ka jāizlaiž visi attēli vai tikai attēli bez aprakstiem.

Iestatīt, ka iPhone atslēgšanas
brīdī tālrunim jānolasa paziņojumi

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speak
Notifications. Ja šis iestatījums ir izslēgts, atslēgšanas brīdī iPhone pasaka
tikai laiku.

Funkcijas VoiceOver izmantošana

Lai atlasītu elementu ekrānā: velciet ar pirkstu pāri ekrānam. VoiceOver nosauc katru
elementu, tiklīdz tam pieskaraties. Varat sistemātiski pārvietoties no viena elementa uz citu,
ar vienu pirkstu velkot švīku pa kreisi vai pa labi. Elementi tiek atlasīti no kreisās puses uz labo
virzienā no augšas uz leju. Velciet švīku pa labi, lai pārietu uz nākamo elementu, vai velciet švīku
pa kreisi, lai pārietu uz iepriekšējo elementu.

Aktivizēt vertikālo naviģēšanu

Pievienojiet rotorvadīklai iespēju Vertical Navigation, izmantojot
rotorvadīklu šī elementa atlasīšanai, un pēc tam velciet švīku uz leju vai
uz augšu, lai pārietu uz augstāk vai zemāk esošu elementu. Sk. “Funkcijas
VoiceOver rotorvadīklas lietošana” 161. lpp

Atlasīt ekrāna pirmo vai pēdējo
elementu

Velciet švīku uz augšu vai uz leju ar četriem pirkstiem.

Atslēgt iPhone tālruni

Atlasiet pogu Unlock, pēc tam veiciet dubultskārienu ekrānam.

Atlasīt elementu pēc nosaukuma

Veiciet trīskāršu skārienu ar diviem pirkstiem jebkurā ekrāna vietā, lai
palaistu funkciju Item Chooser. Pēc tam ievadiet nosaukumu meklēšanas
laukā vai velciet švīku pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos alfabētiskajā
sarakstā, vai pieskarieties tabulas rādītājam pa labi no saraksta un velciet
švīku uz augšu vai uz leju, lai ātri pārvietotos elementu sarakstā.

Mainīt ekrāna elementa
nosaukumu, lai to vieglāk atrast

Pieskarieties ar diviem pirkstiem un turiet jebkurā ekrāna vietā.

Lai tiktu izrunāts atlasītā elementa teksts: velciet švīku uz leju vai uz augšu ar vienu pirkstu, lai
tiktu nolasīts nākamais vai iepriekšējais vārds vai rakstzīme (pagrieziet rotorvadīklu, lai izvēlētos
rakstzīmes vai vārdus). Var iekļaut fonētisko izrunu. Sk. “Funkcijas VoiceOver iestatīšana” 157. lpp

158

31. nodaļa31

Accessibility

background image

Pārtraukt elementa nosaukšanu

Vienreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem. Pieskarieties ar diviem pirkstiem
vēlreiz, lai turpinātu nosaukšanu. Nosaukšana automātiski tiek turpināta,
kad tiek atlasīts cits elements.

Mainīt runāšanas skaļumu

Izmantojiet iPhone skaļuma pogas vai pievienojiet rotorvadīklai skaļuma
iestatījumu un, lai regulētu skaļumu, velciet švīku uz augšu vai uz leju.
Sk. “Funkcijas VoiceOver rotorvadīklas lietošana” 161. lpp

Izslēgt funkcijas VoiceOver
komentārus

Veiciet dubultskārienu ar trim pirkstiem. Vēlreiz veiciet dubultskārienu
ar trim pirkstiem, lai atjaunotu komentārus. Lai izslēgtu tikai VoiceOver
skaņas, pārvietojiet slēdzi Ring/Silent stāvoklī Silent. Ja ir pievienota ārējā
tastatūra, varat arī uz tās nospiest taustiņu Control, lai izslēgtu vai no jauna
ieslēgtu VoiceOver komentārus.

Mainīt lasītāja balsi

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use
Compact Voice.

Nosaukt visus ekrāna elementus
no augšmalas

Velciet švīku uz augšu ar diviem pirkstiem.

Nosaukt elementus no pašreizējā
elementa līdz ekrāna beigām

Velciet švīku uz leju ar diviem pirkstiem.

Nosaukt iPhone statusa
informāciju

Pieskarieties ekrāna augšdaļai, lai dzirdētu tādu informāciju kā laiku,
atlikušo akumulatora lādiņu, Wi-Fi signāla stiprumu un citus datus.

Lai “pieskartos” atlasītam elementam, kad ir ieslēgta funkcija VoiceOver: veiciet
dubultskārienu jebkurā ekrāna vietā.

Lai “veiktu dubultskārienu”
atlasītam elementam, kad ir
ieslēgta funkcija VoiceOver:

veiciet trīskāršu skārienu jebkurā ekrāna vietā.

Mainīt slīdņa stāvokli

Ar vienu pirkstu velciet švīku uz augšu, lai palielinātu vērtību, vai uz leju,
lai samazinātu vērtību. Funkcija VoiceOver nosauc iestatījuma vērtību,
tiklīdz to izmaināt.

Ritināt sarakstu vai ekrāna
laukumu

Velciet švīku uz augšu vai uz leju ar trim pirkstiem. Velciet švīku uz
leju, lai sarakstā vai ekrānā pārietu lappusi uz leju, vai velciet švīku uz
augšu, lai pārietu lappusi uz augšu. Ja pārlapojat sarakstu, funkcija
VoiceOver nosauc redzamo elementu diapazonu (piem., “showing rows
5 through 10”). Varat arī nepārtraukti ritināt sarakstu, nevis pārlapot to.
Veiciet dubultskārienu un turiet. Kad dzirdat skaņas signālu virkni, varat
pakustināt pirkstu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu sarakstu. Nepārtrauktā
ritināšana tiek pārtraukta, tiklīdz atlaižat pirkstu.

Izmantot saraksta alfabētisko
rādītāju

Dažiem sarakstiem labajā malā ir alfabētiskais rādītājs. Rādītāju nevar
atlasīt, ar švīku vilkšanu pārvietojoties pa elementiem; alfabētiskajam
rādītājam jāpieskaras tieši, lai to atlasītu. Kad rādītājs ir atlasīts,
velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos pa to. Varat arī veikt
dubultskārienu un pēc tam vilkt pirkstu uz augšu vai uz leju.

159

31. nodaļa

Accessibility

background image

Mainīt saraksta secību

Varat mainīt dažu sarakstu secību, piemēram, Favorites programmā
Phone, kā arī Rotor un Language Rotor iestatījumu ekrānā Accessibility.
Pa labi no elementa atlasiet , veiciet dubultskārienu un turiet, līdz
dzirdat skaņu, un pēc tam velciet uz augšu vai uz leju. VoiceOver nosauc
elementu, virs vai zem kura esat veicis pārvietošanu, atkarībā no vilkšanas
virziena.

Pārkārtot elementus sākuma
ekrānā

Sākuma ekrānā atlasiet ikonu, kura jāpārvieto. Veiciet dubultskārienu
ikonai un turiet, pēc tam velciet to. Laikā, kad velkat ikonu, VoiceOver
nosauc rindas un kolonnas pozīciju. Atlaidiet ikonu, kad tā atrodas
vajadzīgajā vietā. Varat vilkt arī citas ikonas. Velciet elementu līdz kreisajai
vai labajai ekrāna malai, lai elementu pārvietotu uz citu sākuma ekrāna
lapu. Kad esat pabeidzis, nospiediet sākuma pogu .

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna
aizsegu

Veiciet trīskāršu skārienu ar trim pirkstiem. Ja ir ieslēgts ekrāna aizsegs,
ekrāna saturs ir aktīvs, lai arī displejs ir izslēgts.

Atslēgt iPhone tālruni

Atlasiet slēdzi Unlock, pēc tam veiciet dubultskārienu ekrānam.

VoiceOver žestu apguve

Ja funkcija VoiceOver ir ieslēgta, standarta skārienekrāna žestiem ir atšķirīgs efekts. Šie un
daži papildu žesti ļauj pārvietoties pa ekrānu un vadīt atsevišķus elementus, kad tie atlasīti.
VoiceOver žesti ietver divu un trīs pirkstu kombinācijas skārieniem un švīku vilkšanai. Lai iegūtu
vislabākos rezultātus divu un trīs pirkstu žestu izmantošanas laikā, nesasprindzinieties un ļaujiet
pirkstiem dabiski skart ekrānu, turot tos nelielā attālumā vienu no otra.

Laikā, kad ieslēgta funkcija VoiceOver, varat izmantot standarta žestus, veicot dubultskārienu un
turot pirkstu pie ekrāna. Skaņas signālu virkne apzīmē, ka ir spēkā parastie žesti. Tie paliek spēkā
tik ilgi, kamēr neatlaižat pirkstu. Pēc tam tiek atjaunoti VoiceOver žesti.

VoiceOver žestu ievadīšanai var izmantot dažādas tehnikas. Piemēram, varat veikt divu pirkstu
skārienu, izmantojot vienas rokas pirkstus vai pa pirkstam no katras rokas. Var izmantot arī
īkšķus. Daudzi par īpaši efektīvu atzīst “dalītā skāriena” skāriena žestu: tā vietā, lai atlasītu
elementu un veiktu dubultskārienu, varat pieskarties elementam ar vienu pirkstu un turēt, un
pēc tam pieskarties ekrānam ar citu pirkstu. Izmēģiniet dažādas tehnikas, lai atklātu, kas jums
vislabāk piemērots.

Ja žesti nedarbojas, pamēģiniet tos izpildīt ātrāk; it īpaši tas attiecas uz dubultskāriena un švīku
vilkšanas žestiem. Lai veiktu švīkas vilkšanas žestu, mēģiniet ātri novilkt pa ekrānu ar vienu vai
vairākiem pirkstiem. Ja ir ieslēgta funkcija VoiceOver, tiek rādīta poga VoiceOver Practice, kas
dod iespēju izmēģināt VoiceOver žestus, pirms turpināt darbu.
Lai izmēģinātu žestus: dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver, pēc tam
pieskarieties VoiceOver Practice. Kad esat pabeidzis vingrināties, pieskarieties Done.
Ja neredzat pogu VoiceOver Practice, pārbaudiet, vai ir ieslēgta funkcija VoiceOver.

Tālāk sniegts VoiceOver pamata žestu kopsavilkums:

Navigācija un lasīšana

Â

Skāriens: nosaukt elementu.

Â

Švīka pa labi vai pa kreisi: atlasīt nākamo vai iepriekšējo elementu.

Â

Švīka uz augšu vai uz leju: darbība atkarīga no rotorvadīklas iestatījuma. Sk. “Funkcijas
VoiceOver rotorvadīklas lietošana” 161. lpp

Â

Skāriens ar diviem pirkstiem: pārtraukt pašreizējā elementa nosaukšanu.

Â

Švīka uz augšu ar diviem pirkstiem: lasīt visu no ekrāna augšmalas.

Â

Švīka uz leju ar diviem pirkstiem: lasīt visu no pašreizējās vietas.

160

31. nodaļa31

Accessibility

background image

Â

Paberzēšana ar diviem pirkstiem: trīsreiz pārvietojiet divus pirkstus (uz priekšu un atpakaļ —
izveidojot burtu “z”), lai aizvērtu brīdinājumu vai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Â

Trīskāršs skāriens ar diviem pirkstiem: atvērt izvēlni Item Chooser.

Â

Švīka uz augšu vai uz leju ar trim pirkstiem: ritināt pa vienai lappusei.

Â

Švīka pa labi vai pa kreisi ar trim pirkstiem: pāriet uz nākamo vai iepriekšējo lapu (piem.,
sākuma ekrānā vai programmā Stocks vai Safari).

Â

Skāriens ar trim pirkstiem: noklausīties papildinformāciju, lai, piemēram, noskaidrotu
pašreizējo atrašanās vietu sarakstā vai uzzinātu, vai ir atlasīts teksts.

Â

Skāriens ar četriem pirkstiem ekrāna augšmalā: atlasīt lapas pirmo elementu.

Â

Skāriens ar četriem pirkstiem ekrāna apakšmalā: atlasīt lapas pēdējo elementu.

Aktivizēšana

Â

Dubultskāriens: aktivizēt atlasīto elementu.

Â

Trīskāršs skāriens: dubultskāriens elementam.

Â

Dalītais skāriens: tā vietā, lai aktivizētu elementu, atlasot elementu un veicot dubultskārienu,
varat pieskarties elementam ar vienu pirkstu un pēc tam pieskarieties ekrānam ar citu.

Â

Skāriens elementam ar vienu pirkstu un skāriens ekrānam ar citu pirkstu (“dalītais skāriens”):
aktivizēt elementu.

Â

Dubultskāriens un turēšana (1 sekundi) + standarta žests: lietot standarta žestu.
Ar dubultskāriena un turēšanas žestu informējat iPhone tālruni, ka nākamais žests jāuztver kā
standarta žests. Varat, piemēram, veikt dubultskārienu un turēt, un pēc tam neatlaižot vilkt
pirkstu, lai mainītu slēdža stāvokli.

Â

Dubultskāriens ar diviem pirkstiem: atbildēt uz zvanu vai beigt sarunu; atskaņot vai pauzēt
programmā Music, Videos, YouTube, Voice Memos un Photos; fotografēt (Camera); sākt vai
pauzēt ierakstu programmā Camera vai Voice Memos; palaist vai apturēt hronometru.

Â

Dubultskāriens ar diviem pirkstiem un turēšana: atvērt elementu apzīmēšanas rīku.

Â

Trīskāršs skāriens ar diviem pirkstiem: atvērt izvēlni Item Chooser.

Â

Dubultskāriens ar trim pirkstiem: izslēgt vai atjaunot funkcijas VoiceOver skaņu.

Â

Trīskāršs skāriens ar trim pirkstiem: ieslēgt vai izslēgt ekrāna aizsegu.

Funkcijas VoiceOver rotorvadīklas lietošana

Rotorvadīklai tiek izmantots iedomāts disks, kas laikā, kad ieslēgta funkcija VoiceOver, ļauj
mainīt vertikālo švīku žestu rezultātus.
Lai lietotu rotorvadīklu: pagrieziet divus pirkstus iPhone ekrānā ap iedomātu asi.

Lai mainītu rotorvadīklā iekļautās opcijas: dodieties uz Settings > General > Accessibility >
VoiceOver > Rotor un atlasiet opcijas, kurām jābūt pieejamām, izmantojot rotorvadīklu.

Rotorvadīklas iestatījuma efekts ir atkarīgs no veicamās darbības. Ja lasāt saņemta e-pasta
ziņojuma tekstu, varat izmantot rotorvadīklu, lai pārslēgtos no teksta izrunas pa vārdam uz
teksta izrunu pa rakstzīmei vai pretēji, kad velkat švīku uz augšu vai uz leju. Ja pārlūkojat
tīmekļa lapu, varat izmantot rotorvadīklas iestatījumu, lai dzirdētu visu tekstu (pa vārdam vai pa
rakstzīmei) vai pārietu starp viena veida elementiem, piemēram, virsrakstiem vai saitēm.

161

31. nodaļa

Accessibility

background image

Teksta lasīšana
Lai atlasītu un dzirdētu nosaucam šādu elementu tekstu:

rakstzīme, vārds vai rindiņa.

Â

Izruna
Lai pielāgotu funkcijas VoiceOver izrunai:

skaļumu vai ātrumu;

Â

tastatūras atbalsi, augstuma maiņu vai fonētiku (ar Apple bezvadu tastatūru).

Â

Sk. “Funkcijas VoiceOver vadība, izmantojot Apple bezvadu tastatūru” 165. lpp

Naviģēšana
Lai atlasītu un dzirdētu nosaucam šādus elementus:

rakstzīme, vārds vai rindiņa.

Â

Virsraksts

Â

saite, apmeklēta saite, neapmeklēta saite vai lapā iekļauta saite;

Â

Formas vadīkla

Â

rindiņa (pārvietojoties tabulā);

Â

Saraksts

Â

robežzīme;

Â

Attēls

Â

Statisks teksts

Â

viena veida elementi;

Â

Pogas

Â

teksta lauki;

Â

meklēšanas lauki;

Â

konteineri (tādi ekrāna reģioni kā doka josla).

Â

Tuvināt vai tālināt

Teksta ievadīšana
Lai pārvietotu iespraušanas punktu un dzirdētu nosaucam šādu elementu tekstu:

rakstzīme, vārds vai rindiņa.

Â

Rediģēšanas funkcijas atlasīšana

Valodas izvēle

Vadīklas lietošana
Lai atlasītu un dzirdētu nosaucam šādu elementu vērtības:

rakstzīme, vārds vai rindiņa.

Â

Vadīklas objekta vērtības pielāgošana

Teksta ievade un rediģēšana ar funkciju VoiceOver

Ja ar funkciju VoiceOver atlasāt teksta lauku, varat teksta ievadīšanai izmantot ekrāna tastatūru
vai iPhone tālrunim pievienotu ārēju tastatūru.

162

31. nodaļa31

Accessibility

background image

Ja ir aktivizēta funkcija VoiceOver, tekstu var ievadīt divējādi — izmantojot standarta ievadi
un skārienievadi. Veicot standarta ievadi, jūs atlasāt taustiņu un pēc tam veiciet ekrānam
dubultskārienu, lai ievadītu rakstzīmi. Veicot skārienievadi, jūs ar skārienu atlasāt taustiņu, un tas
tiek ievadīts automātiski, tiklīdz atlaižat pirkstu. Skārienievade var būt ātrāka, taču tās apgūšanai
nepieciešams vairāk laika nekā standarta ievades apgūšanai.

Funkcija VoiceOver arī ļauj izmantot iPhone rediģēšanas funkcijas, lai teksta laukā veiktu
izgriešanu, kopēšanu vai ielīmēšanu.
Lai ievadītu tekstu: atlasiet rediģējama teksta lauku, veiciet dubultskārienu, lai parādītu
iespraušanas punktu un ekrāna tastatūru, un ievadiet rakstzīmes.

Â

Standarta ievade: atlasiet tastatūras taustiņu, velkot švīku pa kreisi vai pa labi, pēc tam veiciet
dubultskārienu, lai ievadītu rakstzīmi. Vai pārvietojiet pirkstu pa tastatūru, lai atlasītu taustiņu,
un, joprojām turot taustiņu ar vienu pirkstu, pieskarieties ekrānam ar citu pirkstu. Funkcija
VoiceOver nosauc rakstzīmi, kad tā ir atlasīta, un nosauc to vēlreiz, kad rakstzīme ir ievadīta.

Â

Skārienievade: pieskarieties tastatūras taustiņam, lai to atlasītu, pēc tam atlaidiet pirkstu, lai
ievadītu rakstzīmi. Ja skarat nepareizu taustiņu, pārvietojiet savu pirkstu pa tastatūru, līdz
atlasāt vajadzīgo taustiņu. Funkcija VoiceOver nosauc rakstzīmi atbilstoši katram skartajam
taustiņam, taču neievada rakstzīmi, kamēr neesat atlaidis pirkstu.
Piezīme. Skārienievade darbojas tikai ar taustiņiem, kas paredzēti teksta ievadīšanai. Lietojiet
standarta ievadi, ja nepieciešami citi taustiņi, piemēram, Shift, Delete un Return.

Lai pārvietotu iespraušanas punktu: velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai tekstā pārvietotu
iespraušanas punktu uz priekšu vai atpakaļ. Izmantojiet rotorvadīklu, lai izvēlētos, vai
iespraušanas punkts jāpārvieto pa vienai rakstzīmei, vārdam vai rindiņai. Ja iespraušanas punkts
tiek pārvietots, funkcija VoiceOver atskaņo skaņas signālu un izrunā rakstzīmi, vārdu vai rindiņu,
kurai iespraušanas punkts pārvietots pāri.

Pārvietojoties uz priekšu pa vārdiem, iespraušanas punkts tiek novietots katra vārda beigās
pirms atstarpes vai pieturzīmes, kas vārdam seko. Pārvietojoties atpakaļ, iespraušanas punkts
tiek novietots iepriekšējā vārda beigās pirms atstarpes vai pieturzīmes, kas vārdam seko. Ja
vēlaties pārvietot iespraušanas punktu pāri pieturzīmei vārda vai teikuma beigās, izmantojiet
rotorvadīklu, lai pārslēgtos atpakaļ uz rakstzīmju režīmu. Ja iespraušanas punkts tiek pārvietots
pa rindiņai, funkcija VoiceOver nosauc katru rindiņu, kuru šķērsojat. Pārvietojoties uz priekšu,
iespraušanas punkts tiek novietots nākamās rindiņas sākumā (izņemot gadījumu, kad esat
sasniedzis rindkopas pēdējo rindiņu: tad iespraušanas punkts tiek pārvietots tikko nosauktās
rindiņas beigās). Ja pārvietojaties atpakaļ, iespraušanas punkts tiek pārvietots tikko nosauktās
rindiņas sākumā.

Izvēlēties standarta vai
skārienievadi

Ja funkcija VoiceOver ir ieslēgta un ir atlasīts tastatūras taustiņš,
izmantojiet rotorvadīklu, lai atlasītu iespēju Typing Mode, pēc tam velciet
švīku uz augšu vai uz leju.

Izdzēst rakstzīmi

Atlasiet

, pēc tam veiciet dubultskārienu vai dalīto skārienu. Šīs

darbības jāveic arī tad, ja izmantojat skārienievadi. Lai izdzēstu vairākas
rakstzīmes, pieskarieties taustiņam Delete un turiet, pēc tam pieskarieties
ekrānam ar citu pirkstu tik reižu, cik rakstzīmes vēlaties izdzēst. Funkcija
VoiceOver nosauc rakstzīmi, kas tiek izdzēsta. Ja ir ieslēgta iespēja Use
Pitch Change, funkcija VoiceOver nosauc izdzēstās rakstzīmes zemākā
tonī.

Atlasīt tekstu

Iestatiet rotorvadīklai režīmu Edit, velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai
atlasītu Select vai Select All, pēc tam veiciet dubultskārienu. Izvēloties
Select, pēc dubultskāriena veikšanas tiek atlasīts vārds, kas atrodas
vistuvāk iespraušanas punktam. Izvēloties Select All, tiek atlasīts viss
teksts. Atbīdiet vai sabīdiet pirkstus, lai palielinātu vai samazinātu atlasi.

163

31. nodaļa

Accessibility

background image

Izgriezt, kopēt vai ielīmēt

Rotorvadīklai jābūt iestatītam rediģēšanas režīmam. Kad ir atlasīts teksts,
velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos Cut, Copy vai Paste, pēc tam
veiciet dubultskārienu.

Atsaukt

Sakratiet iPhone tālruni, velciet švīku pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos
atsaucamo darbību, pēc tam veiciet dubultskārienu.

Ievadīt diakritisku rakstzīmi

Standartievades režīmā atlasiet parasto rakstzīmi, veiciet dubultskārienu
un turiet, līdz dzirdat skaņas signālu, kas apzīmē, ka ir pieejamas
diakritiskās rakstzīmes. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai veiktu atlasi un
dzirdētu pieejamos variantus. Atlaidiet pirkstu, lai ievadītu pašreiz atlasīto
rakstzīmi.

Mainīt rakstības valodu

Iestatiet rotorvadīklai vērtību Language, pēc tam velciet švīku uz augšu vai
uz leju. Atlasiet iespēju , lai izmantotu ekrāna International iestatījumos
norādīto valodu. Iestatījuma Language rotorvadīkla tiek rādīta tikai tad,
ja iestatījumam VoiceOver Language Rotor esat atlasījis vairāk par vienu
valodu. Sk. “Funkcijas VoiceOver iestatīšana” 157. lpp

Zvanu veikšana, izmantojot funkciju VoiceOver

Veiciet dubultskārienu ekrānam ar diviem pirkstiem, lai atbildētu uz zvanu vai beigtu sarunu. Ja
ir izveidots tālruņa zvans un funkcija VoiceOver ir ieslēgta, ekrānā pēc noklusējuma tiek rādīta
ciparu tastatūra, nevis zvana iespējas. Ir vieglāk izmantot ciparu tastatūru, lai norādītu vajadzīgo
iespēju, ja uz zvanu atbild automatizēta sistēma.
Lai piekļūtu zvana iespējām: labajā apakšējā stūrī atlasiet pogu Hide Keypad un veiciet
dubultskārienu.
Lai atkal piekļūtu ciparu tastatūrai: netālu no ekrāna centra atlasiet pogu Keypad un veiciet
dubultskārienu.

Funkcijas VoiceOver lietošana programmā Safari

Ja meklēšanai tīmeklī izmantojat programmu Safari un ir ieslēgta funkcija VoiceOver,
rotorvadīklas elementi režīmā Search Results ļauj noklausīties ieteicamo meklēšanas frāžu
sarakstu.
Lai meklētu tīmeklī: atlasiet meklēšanas lauku, ievadiet meklējamo tekstu, pēc tam ar
rotorvadīklu atlasiet Search Results. Velciet švīku ka labi vai pa kreisi, lai pārvietotos sarakstā
uz leju vai uz augšu, pēc tam veiciet dubultskārienu ekrānam, lai veiktu meklēšanu tīmeklī,
izmantojot pašreizējo meklēšanas frāzi.

Funkcijas VoiceOver lietošana programmā Maps

Izmantojot funkciju VoiceOver, varat tuvināt un tālināt, atlasīt kniepadatas un saņemt
informāciju par vietām.
Lai tuvinātu vai tālinātu: atlasiet karti, izmantojiet rotorvadīklu, lai izvēlētos tālummaiņas
režīmu, pēc tam velciet švīku uz augšu vai uz leju, tādā veidā tuvinot vai tālinot.
Lai atlasītu kniepadatu: pieskarieties kniepadatai vai velciet švīku pa kreisi vai pa labi, tādējādi
pārejot no viena elementa pie cita.
Lai saņemtu informāciju par atrašanās vietu: kad ir atlasīta kniepadata, veiciet
dubultskārienu — tiks parādīts informācijas karodziņš. Velciet švīku pa kreisi vai pa labi, lai
atlasītu pogu More Info, pēc tam veiciet dubultskārienu, lai parādītu informācijas lapu.

Videoklipu un balss piezīmju rediģēšana, izmantojot funkciju VoiceOver

Varat izmantot VoiceOver žestus, lai saīsinātu Camera videoklipus un Voice Memo ierakstus.

164

31. nodaļa31

Accessibility

background image

Lai saīsinātu balss piezīmi: ekrānā Voice Memos atlasiet pogu pa labi no saīsināmās piezīmes
un pēc tam veiciet dubultskārienu. Pēc tam atlasiet Trim Memo un veiciet dubultskārienu.
Atlasiet saīsināšanas rīka sākumu vai beigas. Velciet švīku uz augšu, lai pārvietotu to pa labi, vai
uz leju, lai pārvietotu to pa kreisi. Funkcija VoiceOver nosauc laiku, par kādu tiks saīsināts ieraksts
pašreizējā pozīcijā. Lai izpildītu saīsināšanu, atlasiet Trim Voice Memo un veiciet dubultskārienu.
Lai nogrieztu videoklipa kadrus: kad programmā Photos skatāties videoklipu, veiciet
dubultskārienu ekrānam, lai piekļūtu videoklipa vadīklām; pēc tam atlasiet nogriešanas rīka
sākuma vai beigu atzīmi. Pēc tam velciet švīku uz augšu, lai pārvietotu to pa labi, vai uz leju, lai
pārvietotu to pa kreisi. Funkcija VoiceOver nosauc laiku, par kādu tiks saīsināts ieraksts pašreizējā
pozīcijā. Lai izpildītu saīsināšanu, atlasiet Trim un veiciet dubultskārienu.

Funkcijas VoiceOver vadība, izmantojot Apple bezvadu tastatūru

Varat vadīt funkciju VoiceOver savā iPhone tālrunī, izmantojot Apple bezvadu tastatūru.
Sk. “Apple bezvadu tastatūras lietošana” 28. lpp

Varat izmantot VoiceOver tastatūras komandas, lai pārvietotos pa ekrānu, atlasītu elementus,
nolasītu ekrāna saturu, regulētu rotorvadīklu un veiktu citas VoiceOver darbības. Visas tastatūras
komandas (izņemot vienu) ietver vadības opciju, kas tālāk tabulā saīsinātas ar “VO”.

VoiceOver palīdzība nosauc taustiņus un tastatūras komandas, kad tās ievadāt. Varat izmantot
VoiceOver palīdzību, lai apgūtu tastatūras izkārtojumu un darbības, kas piesaistītas taustiņu
kombinācijām.

VoiceOver tastatūras komandas
VO = Control-Option

Lasīt visu no pašreizējās vietas

VO–A

Lasīt no augšmalas

VO–B

Pāriet uz statusa joslu

VO–M

Nospiest sākuma pogu

VO–H

Atlasīt nākamo vai iepriekšējo
elementu

VO–bultiņa pa labi vai VO–bultiņa pa kreisi

Pieskarties elementam

VO–atstarpe

Veikt dubultskārienu ar diviem
pirkstiem.

VO–”-”

Izvēlēties nākamo vai iepriekšējo
rotorelementu

VO–bultiņa uz augšu vai VO–bultiņa uz leju

Izvēlēties nākamo vai iepriekšējo
izrunas rotorelementu

VO–Command–bultiņa pa kreisi vai VO–Command–bultiņa pa labi

Regulēt izrunas rotorelementu

VO–Command–bultiņa uz augšu vai VO–Command–bultiņa uz leju

Izslēgt vai atjaunot funkcijas
VoiceOver skaņu

VO–S

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna
aizsegu

VO–Shift-S

Ieslēgt VoiceOver palīdzību

VO–K

Atgriezties iepriekšējā ekrānā vai
izslēgt VoiceOver palīdzību

Escape

165

31. nodaļa

Accessibility

background image

Ātrā navigācija
Ieslēgt ātro navigāciju, lai vadītu funkciju VoiceOver, izmantojot bulttaustiņus. Pēc noklusējumā
ātrā navigācija ir izslēgta.

Ieslēgt vai izslēgt ātro navigāciju

Bultiņa pa kreisi–bultiņa pa labi

Atlasīt nākamo vai iepriekšējo
elementu

Bultiņa pa labi vai bultiņa pa kreisi

Atlasīt nākamo vai iepriekšējo
elementu, ko norāda
rotoriestatījums

Bultiņa uz augšu vai bultiņa uz leju

Atlasīt pirmo vai pēdējo elementu Control–bultiņa uz augšu vai Control–bultiņa uz leju

“Pieskarties” elementam

Bultiņa uz augšu–bultiņa uz leju

Ritināt uz augšu, uz leju, pa kreisi
vai pa labi

Option–bultiņa uz augšu, Option–bultiņa uz leju, Option–bultiņa pa kreisi
vai Option–bultiņa pa labi

Mainīt rotorvadīklas iestatījumu

Bultiņa uz augšu–bultiņa pa kreisi vai bultiņa uz augšu–bultiņa pa labi

Varat arī izmantot Apple bezvadu tastatūras ciparu taustiņus, lai programmā Phone ievadītu
tālruņa numuru vai programmā Calculator ievadītu ciparus.

Viena burta navigācijas funkcija tīmeklim Quick Nav
Ja skatāt tīmekļa lapu un ir aktivizēta funkcija Quick Nav, varat izmantot šādus tastatūras
taustiņus, lai ātri naviģētu lapā. Taustiņa nospiešana ļauj pārvietoties uz nākamo norādītā veida
elementu. Papildus turiet nospiestu taustiņu Shift, lai pārietu uz iepriekšējo elementu.

H

Virsraksts

L

Saite

R

Teksta lauks

B

Poga

C

Formas vadīkla

I

Attēls

T

Tabula

S

Statisks teksts

W

ARIA robežzīme

X

Saraksts

M

Tā paša veida elements

1

1. līmeņa virsraksts

2

2. līmeņa virsraksts

3

3. līmeņa virsraksts

4

4. līmeņa virsraksts

5

5. līmeņa virsraksts

6

6. līmeņa virsraksts

166

31. nodaļa31

Accessibility

background image

Braila displeja lietošana kopā ar funkciju VoiceOver

Varat izmantot atsvaidzināmu Bluetooth Braila displeju, lai saņemtu VoiceOver lasījumu Braila
raksta veidā, un varat izmantot Braila displeju kopā ar ievades taustiņiem un citām vadīklām, lai
vadītu iPhone laikā, kad ir ieslēgta funkcija VoiceOver. iPhone tālrunis ir saderīgs ar daudziem
bezvadu Braila displejiem. Atbalstīto displeju sarakstu meklējiet vietnē www.apple.com/
accessibility/iphone/braille-display.html.
Lai iestatītu Braila displeju: Ieslēdziet displeju, pēc tam dodieties uz Settings > General >
Bluetooth un ieslēdziet funkciju Bluetooth. Tad dodieties uz Settings > General > Accessibility >
VoiceOver > Braille un izvēlieties displeju.

Ieslēgt vai izslēgt Braila
kontrakcijas simbolus

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille.

Ieslēgt vai izslēgt Braila astoņu
punktu simbolus

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille.

Lai saņemtu informāciju par vispārīgām Braila komandām, ko var izmantot VoiceOver
navigācijai, un konkrētiem displejiem, apmeklējiet vietni support.apple.com/kb/HT4400.

Braila displejam tiek izmantota valoda, kas iestatīta funkcijai Voice Control. Parasti tā ir valoda,
kas iPhone tālrunim iestatīta, atlasot Settings > International > Language. Varat izmantot
funkcijas VoiceOver valodas iestatījumu, lai iestatītu atšķirīgu valodu funkcijai VoiceOver un
Braila displejiem.
Lai iestatītu valodu funkcijai VoiceOver: dodieties uz Settings > General > International >
Voice Control, pēc tam izvēlieties valodu.

Ja maināt iPhone tālruņa valodu, jums, iespējams, nāksies no jauna iestatīt funkcijas VoiceOver
un Braila displeja valodu.

Varat iestatīt, ka Braila displeja galējai šūnai kreisajā vai labajā pusē jāsniedz sistēmas statusa un
cita informācija:

mapē Announcement History ir nelasīta ziņa;

Â

nav izlasīta pašreizējā Announcement History ziņa;

Â

funkcijai VoiceOver ir izslēgta skaņa;

Â

ir zems iPhone akumulatora līmenis (mazāk par 20%);

Â

iPhone tālrunis ir ainavas orientācijā;

Â

ir izslēgts ekrāns;

Â

pašreizējā rindiņā pa kreisi ir papildu teksts;

Â

pašreizējā rindiņā pa labi ir papildu teksts.

Â

Lai iestatītu, ka galējai šūnai pa kreisi vai pa labi jārāda statusa informācija: dodieties uz
Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Status Cell un pieskarieties Left vai
Right.
Lai statusa šūnā redzētu paplašinātu aprakstu: uz sava Braila displeja nospiediet statusa šūnas
maršrutētāja pogu.