iPhone - Balss vadība

background image

Balss vadība

Balss vadība ļauj veikt tālruņa zvanus un vadīt mūzikas atskaņošanu ar balss komandām.
Arī iPhone 4S modelī varat izmantot pakalpojumu Siri, lai vadītu iPhone ar balsi. Sk.
. nodaļu “Siri” 41. lpp

Piezīme. Balss vadība var nebūt pieejama visās valodās. Balss vadība nav pieejama modelī
iPhone 4S, ja ir ieslēgts pakalpojums Siri.

Lai izmantotu funkciju Voice Control: nospiediet un turiet sākuma pogu , līdz tiek atvērts
ekrāns Voice Control un dzirdat pīkstienu. Varat arī nospiest un turēt iPhone austiņu vidējo pogu.

Lai panāktu vislabākos rezultātus:

Runājiet iPhone mikrofonā, it kā jūs runātu pa tālruni. Varat arī izmanto Bluetooth austiņu vai

Â

saderīga Bluetooth automašīnas komplekta mikrofonu;
runājiet skaidri un dabiski;

Â

sakiet tikai iPhone komandas un vārdus, un numurus. Starp komandām ieturiet nelielu pauzi;

Â

izmantojiet pilnus vārdus.

Â

Lai saņemtu plašāku informāciju par funkciju Voice Control, tostarp informāciju par funkcijas
Voice Control lietošanu dažādās valodās, dodieties uz support.apple.com/kb/HT3597.

Funkcija Voice Control parasti sagaida, ka balss komandas tiks izrunātas iPhone tālrunim
iestatītajā valodā (dodieties uz Settings > General > International > Language). Funkcijas Voice
Control iestatījums ļauj mainīt valodu, kurā jāizrunā balss komandas. Dažām valodām ir pieejami
atšķirīgi dialekti un akcenti.
Lai mainītu valodu vai valsti: dodieties uz Settings > General > International > Voice Control un
pieskaroties norādiet valodu vai valsti.

Funkcija Voice Control programmai Music ir vienmēr ieslēgta, bet, lai panāktu augstāku drošību,
varat novērst numuru izsaukšanu ar balsi, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts.
Lai novērstu numuru izsaukšanu ar balsi, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts: dodieties uz
Settings > General > Passcode Lock un izslēdziet funkciju Voice Dial. Lai veiktu zvanīšanu ar
balsi, atslēdziet iPhone.

Sk. “Numuru izsaukšana ar balsi” 61. lpp un “Siri un Voice Control iespēju izmantošana
programmā Music” 85. lpp

31

3. nodaļa

Pamatinformācija