iPhone - Ierakstīšana

background image

Ierakstīšana

Lai veiktu ierakstu: pieskarieties vai nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu. Pieskarieties ,
lai pauzētu ierakstu, vai , lai pārtrauktu ierakstu, vai nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu.

Pielāgot ieraksta skaļuma līmeni

Pārvietojiet mikrofonu tuvāk vai tālāk no skaņas avota. Lai panāktu
vislabāko ieraksta kvalitāti, maksimālajai skaļuma līmeņa atzīmei jābūt
diapazonā no –3 dB un 0 dB.

Atskaņot vai klusināt sākšanas/
pārtraukšanas signālu

Izmantojiet iPhone zvana/klusuma slēdzi. (Dažās teritorijās programmas
Voice Memos skaņas efekti tiek atskaņoti arī tad, ja zvana/klusuma slēdzis
ir iestatīts klusuma režīmā.)

Izmantot ieraksta laikā citu
programmu

Nospiediet sākuma pogu un atveriet programmu. Lai atgrieztos
programmā Voice Memos, ekrāna augšdaļā pieskarieties sarkanajai joslai.

145