iPhone - Game Center iestatījumi

background image

Izslēdziet iespēju Game Invites sava Game Center konta iestatījumos.
Sk. “Game Center iestatījumi” 124. lpp

Nerādīt savu e-pasta adresi

Izslēdziet iespēju Find Me By Email sava Game Center konta iestatījumos.
Sk. “Game Center iestatījumi” 124. lpp

Deaktivizēt visas vairāku
dalībnieku aktivitātes

Dodieties uz Settings > General > Restrictions > Game Center un izslēdziet
iespēju Multiplayer Games.

Izslēgt draudzības pieprasījumus

Dodieties uz Settings > General > Restrictions > Game Center un izslēdziet
iespēju Adding Friends.

Skatīt sava drauga draugu
sarakstu

Pieskarieties Friends, pieskarieties drauga vārdam, pēc tam tieši zem attēla
pieskarieties Friends.

Dzēst draugu

Pieskarieties Friends, pieskarieties vārdam, pēc tam pieskarieties Unfriend.

Ziņot par rupju vai neadekvātu
uzvedību

Pieskarieties Friends, pieskarieties personas vārdam, pēc tam pieskarieties
“Report a Problem”.

Game Center iestatījumi

Daži pakalpojuma Game Center iestatījumi ir piesaistīti Apple ID, ko izmantojat, lai pierakstītos.
Pārējie ir pieejami iPhone programmā Settings.
Lai mainītu Game Center iestatījumus savam Apple ID: pierakstieties ar savu Apple ID,
pieskarieties Me, pieskarieties karogam Account, pēc tam izvēlieties View Account.
Lai norādītu, kādus Game Center paziņojumus vēlaties izmantot: dodieties uz Settings >
Notifications > Game Center. Ja Game Center ikona netiek parādīta, ieslēdziet iestatījumu
Notifications.
Lai mainītu ierobežojumus, kas attiecas uz pakalpojumu Game Center: dodieties uz Settings
> General > Restrictions > Game Center.

124

20. nodaļa20

Game Center

background image

iTunes Store

21