iPhone - Atgādinājumu pārvaldība saraksta skatā

background image

Pieskarieties atgādinājumam, pēc tam pieskarieties Show More.
Pieskarieties List un izvēlieties jaunu sarakstu.
Kā izveidot vai rediģēt savus sarakstus, sk. “Atgādinājumu pārvaldība
saraksta skatā” 119. lpp

Dzēst atgādinājumu

Pieskarieties atgādinājumam, pieskarieties Show More, pēc tam
pieskarieties Delete.

Rediģēt atgādinājumu

Pieskarieties atgādinājumam, pēc tam pieskarieties tā nosaukumam.

Atzīmēt atgādinājumu kā izpildītu Pieskarieties lodziņam blakus objektam, lai ievietotu atzīmi.

Izpildītie atgādinājumi tiek rādīti sarakstā Completed. Sk. “Izpildītu
atgādinājumu pārvaldība” 120. lpp

Iestatīt atgādinājumu signālu

Dodieties uz Settings > Sound.

Izmantot pakalpojumu iCloud,
lai programmas Reminders dati
atbilstu jaunākajai informācijai
visās jūsu iOS ierīcēs un datoros.

Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Reminders.
Sk. “iCloud” 17. lpp

Atgādinājumu pārvaldība saraksta skatā

Atgādinājumu apkopošana sarakstos ļauj vieglāk nodalīt darba, personiskos un citu uzdevumus.
Sākotnēji programmai Reminders ir viens aktīvo atgādinājumu saraksts, kā arī iebūvētais
pabeigto atgādinājumu saraksts. Varat pievienot savus sarakstus.
Lai izveidotu sarakstu: ekrāna augšmalā pieskarieties List, pēc tam pieskarieties .
Pieskarieties Edit.

Ātri pārslēgties starp sarakstiem

Velciet švīku pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
Varat arī pāriet uz konkrētu sarakstu. Pieskarieties

, pēc tam

pieskarieties saraksta nosaukumam.

Skatīt izpildītos uzdevumus

Velciet švīkas pāri ekrānam uz kreiso pusi, līdz sasniedzat sarakstu
Completed.

Mainīt sarakstu secību

Skatā List pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Edit. Velciet ikonu

blakus sarakstam, lai mainītu secību.
Sarakstu nevar pārvietot uz citu kontu un nevar mainīt atgādinājumu
secību sarakstā.

Dzēst sarakstu

Skatā List pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Edit. Pieskarieties

pie

katra saraksta, ko vēlaties dzēst.
Izdzēšot sarakstu, tiek izdzēsti arī visi sarakstā iekļautie objekti.

119

19. nodaļa

Reminders

background image

Mainīt saraksta nosaukumu

Skatā List pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Edit. Pieskarieties

nosaukumam, ko vēlaties mainīt, un pēc tam ievadiet jaunu nosaukumu.
Pieskarieties Done.

Iestatīt noklusēto sarakstu
jauniem atgādinājumiem

Dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars”, pēc tam zem virsraksta
Reminders pieskarieties Default List.

Atgādinājumu var izveidot arī ar balsi. Sk. . nodaļu “Siri” 41. lpp